WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансове планування як процес визначення потреби підприємства у фінансових ресурсах - Реферат

Фінансове планування як процес визначення потреби підприємства у фінансових ресурсах - Реферат

розподіл фінансових ресурсів підприємству необхідно оперативне планування, яке доповнює поточне. Оперативний план необхідний для ефективного контролю за формуванням і використанням фінансових ресурсів.
Оперативне фінансове планування включає складання і виконання платіжного календарю, касового плану і розрахунок потреби в короткостроковому кредиті.
Платіжний календар складається на квартал з розбивкою по місяцям і більш коротші періоди. Необхідно враховувати об'єм виробництва і реалізації, величину запасів, дебіторську заборгованість в цілях контролю за фінансовим планом. Притоки і відтоки грошових засобів повинні бути збалансованими. Інформаційною базою платіжного календарює фінансові плани складені підприємстві: план реалізації продукції, план капітальних вкладень, я також виписки по рахункам підприємства і додатки до них; нормативно установчі строки платежів по фінансових зобов'язань; договори; рахунки-фактури; графіки виплати заробітної плати.
Процес складання платіжного календарю можна поділити на 6 етапів:
1. Вибір періоду планування. Як правило, це квартал, місяць, декада.
2. Планування об'єму реалізації здійснюється з врахуванням об'єму виробництва в періоді, що розглядається.
3. Розрахунок об'єму можливих грошових надходжень.
4. Оцінка грошових видатків, очікуваних в плановому періоді.
5. Визначення грошового сальдо. Воно являє собою різницю між сумами надходжень і видатків за плановий період.
6. Висновки, щодо надлишку чи нестачі грошових залишків у підприємства.
Очікуване сальдо на кінець періоду порівнюється з мінімальною сумою грошових засобів на розрахунковому рахунку, яка є грошовим запасом. Перевищення доходів над очікуваними видатками з врахуванням залишків засобів на рахунках означає недостатність власних можливостей для їх покриття і може бути ознакою погіршення фінансового стану. У цьому випадку потрібно перенести частину непершочергових видатків на наступний календарний період, прискорити по можливості відвантаження і реалізацію продукції, прийняти міри по залученню додаткових джерел. Надлишок говорить про стабільність і платоспроможність підприємства, а також про неефективне використання фінансових ресурсів.
На багатьох підприємствах складається податковий календар, в якому вказується порядок і суми податків, що дозволяє уникнути пені.
Крім платіжного також повинен бути складений касовий календар. Це план обігу готівки через касу.
Заключним етапом фінансового планування є складання аналітичних висновків. В якій надається характеристика основних показників річного фінансового плану :величина і структура доходів, видатків, взаємовідносин з бюджетом, комерційними банками, контрагентами. Особлива роль відводиться джерелам фінансування та інвестицій. Велика увага приділяється розподілу прибутку. Завершальним висновком є висновок про ступінь забезпеченості підприємства фінансовими ресурсами.
Методологія і інструменти бюджетного планування
Для забезпечення ефективного внутріфірмового бюджетного планування використовується ряд інструментів і методів:
" Бюджети;
" Нормування;
" Виділення ЦФВ;
" Підхід до розробки бюджетів;
" Сценарний аналіз;
" Аналіз економічної ефективності;
" Аналіз відхилень;
Бюджети.
Ключем до поняття "бюджет" є розуміння того, що це є ніщо інше, як листок паперу, на якому в табличному форматі представлені фінансові дані. Таким чином, бюджет - це гнучка форма акумуляції інформації про фінансові операції, що вже відбулися, і ті, що тільки плануються. Тому бюджет може бути названий інструментом планування.
По визначенню інституту дипломованих керівників-бухгалтерів по управлінському обліку (США) бюджет - це кількісний план в грошовому виразі, підготовлений і прийнятий до певного періоду, що, зазвичай, показує величину доходу, що планується, яка повинна бути досягнута і/або витрати, які повинні бути зменшені на протязі даного періоду, і капітал, який необхідно залучити для досягнення поставлених цілей.
Функції бюджету:
" Планування операцій, що забезпечують досягнення цілей організації;
" Координація різних видів діяльності і підрозділів, узгодження інтересів окремих працівників і груп в цілому по організації;
" Стимулювання керівників усіх рівнів до досягнення цілей своїх центрів відповідальності;
" Контроль поточної діяльності, забезпечення планової дисципліни;
" Основа для оцінки виконання планів центрами відповідальності і їх керівників;
" Спосіб навчання і підготовки менеджерів.
Рекомендується складати бюджет на три роки з розбивкою в перший рік по місяцях.
Деталізовані бюджети частіше за все складаються на обмежений період, зазвичай не більше ніж на рік, з розбивкою на більш менші періоди: квартали, місяці або 13 чотирьох тижневих періодів.
Бюджет може мати безкінечну кількість форм і видів. Його структура залежить від того, що є предметом складання бюджету, розміру організації, ступеня, в якому процес формування бюджету інтегрований з фінансовою структурою організації, кваліфікації і досвіду фінансових менеджерів, що розробляють бюджет. Бюджет не має стандартної форми, яку потрібно витримувати.
Теоретично бюджети можуть бути двох видів:
Прості - кожному елементу відповідає одна сума;
Складні - елемент може бути розбитий по аналітиці, кожному виду аналітики відповідає своя сума.
Нормування.
Норми і нормативи приймаються в якості вихідних даних для розробки всієї системи планових показників підприємства. З їхньою допомогою регулюється, планується, і контролюється вся виробничо-господарська діяльність, ведеться бухгалтерський облік.
Норма - це максимально допустима планова величина абсолютних витрат живої і уречевленої праці на одиницю продукції або на виконання певного об'єму робіт. (Наприклад, норма витрат металу показує, скільки кілограмів металу повинно бути використано на виробництво одиниці продукції).
Норматив - це плановий показник, що характеризує поелементні складові норм витрат сировини, матеріалів, палива, енергії затрат праці і рівень їх ефективного використання. (Наприклад, витрати заробітної плати на гривню готової продукції, плановий коефіцієнт використання металу).
Виділяють слідуючі функції норм і нормативів:
" Засіб нормативного методу планування в цілях забезпечення збалансованості, пропорціональності і оптимальності стратегічних і тактичних планів;
" Елемент організації виробництва і праці;
" Засіб обліку вимог режимів економії ресурсів;
Побудова системи нормування передбачає дотримання певних принципів:
" Прогресивність - відображення в нормах нової техніки, технології, наукової організації праці, виробництва і управління;
" Обгрунтованість - розробка норм на основі технічних розрахунків і аналізу

 
 

Цікаве

Загрузка...