WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Сучасні тенденції розвитку депозитарної діяльності - Реферат

Сучасні тенденції розвитку депозитарної діяльності - Реферат

йогостатутний фонд із 5 до 30 млн. грн. (при цьому в бюджеті на 2006 рік не передбачено коштівнапридбання акцій цієї додаткової емісії, що може привести до зменшення долі держави до 25%).o 18 січня 2006 року Кабінет Міністрів України прийняв Постанову №31 "Про припинення діїмеморандуму ...", а вже 2 лютого учасники ринку оприлюднили відкритий лист, в якомувисловили протест проти цього рішення
Зараз питання про подальший розвиток депозитарної системи України активно обговорюється усіма сторонами. Потенційне розвязання проблеми, на нашу думку, повинно виходити, насамперед, з інтересів учасників ринку та гарантувати стабільний розвиток та функціонування u1076 депозитарної системи.
2. Цінні папери щодо яких здійснюється депозитарна діяльність
Депозитарні установи здійснюють депозитарну діяльність виключно щодо таких цінних паперів, що існують у бездокументарній формі за результатом їх розміщення у такій формі або переведення у таку форму шляхом знерухомлення:
акцій;
облігацій підприємств;
облігацій місцевих позик;
державних облігацій України;
казначейських зобов'язань України;
інвестиційних сертифікатів;
іпотечних сертифікатів;
іпотечних облігацій;
сертифікатів фондів операцій з нерухомістю;
інших цінних паперів за окремим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Депозитарні установи здійснюють депозитарну діяльність тільки стосовно тих цінних паперів, яким Національним депозитарієм України призначений код цінних паперів відповідно до міжнародного стандарту ISO 6166 Цінні папери - Міжнародна система нумерування для ідентифікації цінних паперів.
Особливості здійснення депозитарної діяльності щодо державних цінних паперів установлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Національним банком України.
Прямим учасникам Національної депозитарної системи заборонено здійснювати депозитарну діяльність щодо векселів та заставних.
Цінні папери іноземних емітентів обслуговуються у Національній депозитарній системі тільки за умови їх реєстрації у порядку, передбаченому законодавством України, шляхом установлення кореспондентських відносин з депозитарними установами інших країн у порядку, передбаченому законодавством України.
Особливості обслуговування операцій нерезидентів у Національній депозитарній системі встановлюються законодавством.
Депозитарним установам забороняється здійснювати депозитарну діяльність щодо цінних паперів, які розміщені в бездокументарній формі, якщо їх випуск не оформлений глобальним сертифікатом із обов'язковим його депонуванням у депозитарії.
3. Основні функції депозитарних установ
Депозитарні установи для здійснення депозитарної діяльності виконують такі функції:
зберігання цінних паперів;
обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах;
обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів.
Кліринг та розрахунки за операціями щодо цінних паперів здійснює виключно депозитарій, який отримав ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - розрахунково-клірингової діяльності.
Для забезпечення зберігання цінних паперів депозитарні установи здійснюють такі депозитарні операції:
приймання сертифікатів цінних паперів і свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів;
зберігання сертифікатів цінних паперів на пред'явника;
зберігання свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів;
транспортування сертифікатів цінних паперів і свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів;
видача сертифікатів цінних паперів, які зберігалися депозитарною установою;
перевірка сертифікатів цінних паперів на справжність (автентичність) і на наявність усіх установлених законодавством України реквізитів;
інвентаризація сертифікатів цінних паперів і свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів;
інші операції, що можуть бути віднесені законодавством до функції зберігання цінних паперів.
Депозитарії, крім вищеперелічених операцій, виконують такі депозитарні операції:
приймання глобальних та тимчасових глобальних сертифікатів;
зберігання глобальних та тимчасових глобальних сертифікатів;
інвентаризація глобальних та тимчасових глобальних сертифікатів.
Для виконання функції обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах депозитарні установи здійснюють такі депозитарні операції:
адміністративні операції;
облікові операції;
інформаційні операції.
Депозитарна установа повинна вести облік належних депоненту або клієнту цінних паперів відокремлено від обліку цінних паперів, що належать іншим депонентам, клієнтам.
Депозитарна установа зобов'язана вести облік належних депоненту або клієнту цінних паперів відокремлено від обліку цінних паперів, що знаходяться у власності цієї депозитарної установи.
Заборонено включення цінних паперів, що обліковуються на рахунках у цінних паперах депонентів або клієнтів, до складу майна депозитарної установи.
На цінні папери депонентів або клієнтів депозитарної установи, крім цінних паперів, що належать цій депозитарній установі, не можуть накладатися обмеження в обігу за зобов'язаннями цієї депозитарної установи.
При проведенні депозитарного обліку депозитарна установа постійно повинна забезпечувати дотримання депозитарного облікового балансу між обсягом розміщених в депозитарних установах депозитарних активів та розподілом цінних паперів, що становлять ці депозитарні активи, між депонентами або клієнтами депозитарної установи.
Для обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів депозитарні установи виконують депозитарні операції, наслідками яких є відображення на рахунках у цінних паперах таких операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів:
викуп - придбання емітентом випущених ним цінних паперів для їх подальшого перепродажу, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання;
дроблення - зменшення номінальної вартості цінних паперів певного випуску з одночасним збільшенням їх кількості без зміни обсягу випуску;
консолідація - збільшення номінальної вартості цінних паперів певного випуску з одночасним зменшенням їх кількості без зміни обсягу випуску;
конвертація - обмін емітентом цінних паперів одного випуску на цінні папери іншого випуску згідно з умовами їх випуску;
анулювання - сукупність дій емітента щодо припинення дії всіх прав, що надають цінні папери;
погашення - сукупність дій емітента щодо припинення обігу цінних паперів та їх анулювання відповідно до умов випуску;
операції, пов'язані зі зміною розміру статутного фонду акціонерного товариства;
виплата емітентом доходів за випущеними ним цінними паперами;
операції, пов'язані з реорганізацією;
інші операції, що можуть бути віднесені

 
 

Цікаве

Загрузка...