WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Формувавання дохідної частини Державного бюджету України в умовах утвердження економіки ринкового типу - Дипломна робота

Формувавання дохідної частини Державного бюджету України в умовах утвердження економіки ринкового типу - Дипломна робота

захищеності інвалідів", а також від плати за послуги, що надаються бюджетними установами, які утримуються за рахунок Державногобюджету України, та інших визначених законодавством джерел, включаючи кошти від продажу активів, що належать державі або підприємствам, установам та організаціям, а також проценти і дивіденди, нараховані на частку майна, що належить державі в майні господарських товариств;
" гранти і дарунки у вартісному обрахунку;
" міжбюджетні трансферти з місцевих бюджетів.
До структури доходів Державного бюджету згідно із діючим законодавством відносять:
І.Податкові надходження:
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості:
" податок на прибуток підприємств (крім підприємств комунальної власності)
" податок з доходів фізичних осіб, що утримується з фонду оплати праці в іноземній валюті працівників закордонних дипломатичних установ України під час їх перебування у довго-термінованому закордонному відрядженні тощо.
Збори за спеціальне використання природних ресурсів:
" збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду
" збір за спеціальне використання водних ресурсів та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту
" платежі за користування надрами
" збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету.
Внутрішні податки на товари та послуги:
" податок на додану вартість
" акцизний збір із вироблених в Україні товарів
" акцизний збір із ввезених на територію України товарів
" плата за ліцензії на певні види господарської діяльність:
1. плата за видачу ліцензій та сертифікатів
2. плата за видачу ліцензій на право використання радіочастот
" плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності
Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції:
" ввізне мито
" вивізне мито
ІІ. Неподаткові надходження:
Доходи від власності та підприємницької діяльності:
" надходження від перевищення валових доходів над видатками Національного банку України
" рентна плата
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу:
" плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна
" державне мито
" митні збори
Надходження від штрафів та фінансових санкцій.
Власні надходження бюджетних установ.
Інші неподаткові надходження:
" надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності
" надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших, утворених згідно з законодавством військових формувань тощо.
ІІІ. Доходи від операцій з капіталом:
" надходження від продажу основного капіталу;
" надходження від реалізації державних запасів товарів;
" надходження від продажу землі і нематеріальних активів;
ІY. Міжбюджетні трансферти. Кошти що надходять з місцевих бюджетів.
Отже, обсяг ресурсів, що концентрується в державному бюджеті - одна із ключових проблем діяльності держави в умовах ринку.
Доходи державного бюджету - це фінансові ресурси держави, що використовуються для виконання функцій, закріплених законами за державою.
1.2. Організаційно-правові основи формування доходів Державного бюджету України.
Організація формування доходів Державного бюджету України може бути ефективною за умови її належного законодавчого та нормативного забезпечення. При цьому формування вітчизняного бюджетного законодавства здійснюється з врахуванням таких умов:
- наукового обґрунтування, яке базується на всебічному врахуванні об'єктивних економічних законів та закономірностей розвитку суспільства;
- особливостей сучасного стану соціально-економічного розвитку країни, історичного досвіду, природнокліматичних, географічних, екологічних, демографічних умов, національних традицій, менталітету народу, умов внутрішньої та міжнародної обстановки тощо;
- вивчення і використання попереднього досвіду господарського і фінансового будівництва національної економіки;
- врахування власних помилок і помилок інших держав при формуванні окремих напрямів економічної політики;
- використання системного комплексного підходів при формуванні всіх напрямів реалізації засад економічної політики та розробці законодавства тощо.
Основну роль у формуванні доходів бюджету відводиться бюджетному плануванню, оскільки від правильного визначення планових показників дохідної частини бюджету залежить якість його виконання. В економічній літературі бюджетне планування розглядається з різних сторін, що іноді викликає дискусію стосовно його визначення, характеристики та сфери застосування. Так, наприклад, за сутністю бюджетне планування за доходами можна охарактеризувати як науково-обґрунтований процес визначення обсягів і джерел формування централізованого фонду грошових коштів держави.
За змістом бюджетне планування - це особлива сфера фінансової діяльності держави, пов'язана з обґрунтуванням певних управлінських рішень у сфері економіки стосовно фінансового забезпечення держави, тобто специфічна сфера управління.
Особливостями формування бюджету є те, що держава використовує бюджетне планування для визначення рівня централізації фінансових ресурсів у процесі розподілу та перерозподілу валового внутрішнього продукту і національного доходу, методів мобілізації грошових коштів до централізованого фонду, напрямів використання бюджетних коштів відповідно до засад економічної політики держави. Саме за допомогою бюджетного планування можна забезпечити належне функціонування бюджетної системи держави, поступове зростання темпів соціально-економічного розвитку, якщо таке передбачено соціально-економічною стратегією.
Ситуація, яка склалася в економіці та соціальній сфері Української держави, вимагає нових підходів до розв'язання проблем, породжених економічною кризою. Вирішення таких проблем може бути забезпечене шляхом використання цілого комплексу важелів та інструментів, серед яких чільне місце відводиться бюджетному плануванню. Тому глибокі дослідження суті бюджетного планування, засад його організації та методики, а також впливу на соціально-економічні процеси є актуальними.
Недооцінка ролі бюджетного планування, як правило, супроводжується негативними наслідками, зокрема посиленням податкового тиску, зниженням рівня економічної активності та скороченням матеріальної бази бюджету у майбутньому, безконтрольному використанню державних коштів тощо.
Бюджетне планування наділене специфічними ознаками, до яких можна віднести наступні:
- об'єктом бюджетного планування виступає фінансова діяльність держави. Ця діяльність заключається у виконанні нею покладених функцій. Чим більше функцій бере

 
 

Цікаве

Загрузка...