WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансова діяльність держави. Організація страхування в Україні і відносини, що регулюються в ньому фінансовим правом. Правові основи та особливості ф - Реферат

Фінансова діяльність держави. Організація страхування в Україні і відносини, що регулюються в ньому фінансовим правом. Правові основи та особливості ф - Реферат

резерви в обсягах, що не перевищують технічних резервів, утворюються у тих валютах, в яких страховики несуть відпові-дальність за своїми страховими зобов'язаннями.
Формування резервів із страхування життя, медичного стра-хування і обов'язкових видів страхування здійснюється окремо від інших видів страхування. Страховики зобов'язані формувати і вести облік таких технічних резервів за видами страхування (крім страхування життя):
незароблених премій (резерви премій), що включають частки від сум надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), що відповідають страховим ризикам, які не минули на звітну дату;
збитків, що включають зарезервовані несплачені суми стра-хового відшкодування за відомими вимогами страхувальників.
Величина резервів пезароблених премій на будь-яку звітну дату встановлюється залежно від сум надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) по відповідних видах страхування в кожному з трьох кварталів періоду, який передує цій звітній даті, і обчислюється у такому порядку:
сума надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) у першому кварталі цього періоду множиться на одну четверту;
сума надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) у другому кварталі множиться на одну другу;
сума надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) в останньому кварталі множиться на три чет-вертих) ;
одержані добутки додаються.
Актами чинного законодавства може визначатись окремий перелік резервів по медичному страхуванню, а також порядок їх формування і обліку.
Страховики зобов'язані створювати і вести облік таких ре-зервів із страхування життя:
довгострокових зобов'язань (математичнірезерви);
належних виплат страхових сум.
Величина резервів довгострокових зобов'язань (математичних резервів) обчислюється окремо по кожному договору згідно з методикою формування резервів із страхування життя, зазначеною у статті 29 Закону України "Про страхування", з урахуванням темпів зростання інфляції.
Кабінет Міністрів України може змінювати перелік страхових резервів та порядок їх розрахунків.
Страхові резерви повинні розміщуватись з урахуванням без-печності, прибутковості, ліквідності тадиверсифікованості і мають бути представлені активами таких категорій:
- грошові кошти на розрахунковому рахунку;
- банківські вклади (депозити);
- нерухоме майно;
- цінні папери, що передбачають одержання доходів;
- цінні папери, що емітуються державою;
- права вимоги до перестраховиків;
- довгострокові інвестиційні кредити (для резервів із стра-хування життя);
- готівка в касі в обсягах лімітів залишків каси, встановлених Національним банком України.
Резерви із страхування життя можуть використовуватись для довгострокового кредитування житлового будівництва, у тому числі індивідуальних забудовників, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Страховикам заборонено здійснення інших видів кредитної діяльності.
Не менше 90 процентів резервів повинні бути розміщені (інвестовані) на території України;
- страховиками і Комітетом у справах нагляду за страховою діяльністю з приводу контролю за платоспроможністю страховиків по взятих ними на себе обов'язаннях перед страхувальниками;
- страховиками і Комітетом у справах нагляду за страховою діяльністю з приводу прийняття останнім нових нормативних актів з питань страхової діяльності, спрямованих на регулювання її фінансово-правових аспектів, а також цілий ряд інших відносин страховиків і органів державної влади та управління.
В галузі страхування виникає ряд специфічних фінансово-правових відносин. Зокрема, у цій сфері страхування нормами фінансового права регулюються відносини між:
- всіма страховиками і державою в особі Кабінету Міністрів України з приводу встановлення розмірів страхових тарифів і страхових сум. Зокрема, постановою Кабінету Міністрів України "Про вдосконалення механізму державного регулювання тарифів у сфері страхування" встановлено, шо розрахунки тарифів у сфері обов'язкового страхування здійснюються з допомогою нормативу витрат на ведення страхової справи як складової частини тарифів. Страховий тариф - це ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період страхування. Межі нормативів на ведення страхової справи встановлені в таких розмірах: по обов'язковому державному страхуванню - 6 процентів тарифу; по обов'язковому особистому страхуванню - 15 процентів тарифу; по обов'язковому страхуванню майна і відповідальності - 20 процентів тарифу.
Конкретні розміри страхових сум і страхових тарифів вста-новлюються окремими нормативними актами по страхуванню. Наприклад, постановою Кабінету Міністрів України № 349 від З червня 1994 р. був затверджений "Порядок і умови обов'язкового державного особистого страхування посадових осіб державних податкових інспекцій", в якому було визначено, що страхові платежі сплачуються Головною державною податковою інспекцією (в даний час - Головною державною податковою адміністрацією) в розмірі 0,25 процента фонду оплати праці і що витрати страховика на здійснення страхування складають не більше 6 процентів. Цією ж постановою також встановлено максимальний обсяг відповідальності страховика в розмірі десятирічної заробітної плати посадової особи за місцем її останньої посади;
- всіма страховиками і державою в особі Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю з приводу виконання обов'язків перед страхувальниками при обов'язковому страхуванні у випадку неїїлатоздатності страховика по цьому виду страхування,
- Національною акціонерною страховою компанією (НАСК) "Оранта", з одною боку, і Верховною Радою України, Прокуратурою України, Митним комітетом України, Міністерством оборони України, Міністерством внутрішніх справ України, Головним Управлінням казначейства України, Головним Контрольно-ревізійним управлінням України (з кожним
окремо), з іншого боку, з приводу обов'язкового особистого державного страхування їх працівників і службовців;
- НАСК "Орапта" і Міністерством фінансів України з при-воду встановлення розмірів страхових платежів обов'язкового особистого державною страхування працівників прокуратури, митних органів, військовослужбовців і військовозобов'язаних, призваних на збори осіб рядового, начальницького складу та вільнонайманих осіб органів і підрозділів внутрішніх справ України, посадових осіб державної Контрольно-ревізійної служби в Україні, державної казначейської служби в Україні, а також народних депутатів України.
В останньому та передостанньому випадках фінансово-правові відносини виникають на підставі постанови Кабінету Міністрів України № 206 від 22 березня 1995 р. про

 
 

Цікаве

Загрузка...