WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Методи розрахунку прибутку від реалізації - Реферат

Методи розрахунку прибутку від реалізації - Реферат


Методи розрахунку прибутку від реалізації
Управління формуванням прибутку від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) передбачає розрахунок його планового обсягу. Планування, прогнозування отримання прибутку суб'єктами господарювання необхідне для складання поточних і перспективних фінансових планів.
Визначення суми прибутку від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) має деякі особливості залежно від сфери діяльності суб'єкта господарювання: виробничої сфери, торгівлі, сфери послуг.
Так, у виробничій сфері буде різниця в розрахунках прибутку від реалізації продукції промисловими і сільськогосподарськими під-приємствами, будівельними організаціями, підприємствами транспорту. У сфері послуг по-різному визначатиметься прибуток від надання послуг комерційними банками, страховими компаніями, інвестиційними фондами, підприємствами торгівлі.
На підприємствах виробничої сфери можуть бути застосовані три методи розрахунку прибутку від реалізації продукції: прямою розрахунку, за показником витрат на одну гривню продукції, еконо мічний (аналітичний) метод.
Метод прямого розрахунку. Прибуток розраховується за окрі. мими видами продукції, що виробляються і реалізуються. Для розрахунку необхідні такі вихідні дані.
1. Перелік і кількість продукції відповідної номенклатури (асор-тименту), що планується до виробництва і реалізації.
2. Повна собівартість одиниці продукції.
3. Оптова ціна одиниці продукції (ціна виробника).
Приклад 1.
Підприємство планує реалізувати 400 виробів. Повна собівартість одного виробу 12 грн. Оптова ціна виробу 15 грн.
1 варіант розрахунку. Прибуток від реалізації одного виробу З грн. (15 грн. - 12 гри.). Прибуток від реалізації всіх виробів 1200 грн. (400 o 3 грн.).
2 варіант розрахунку. Обсяг реалізації всіх виробів 6000 грн. (400 o 15 грн.). Повна собівартість реалізованих виробів 4800 грн. (400 o 12 грн.). Прибуток від реалізації виробів 1200 грн. (6000 грн. - 4800 грн.).
Цей метод розрахунку застосовується за відносно невеликого асор-тименту продукції. Метод достатньо точний, але надто трудомісткий, коли треба розрахувати великий асортимент продукції. Крім того. він не дає можливості визначити вплив на прибуток окремих факторів.
Розрахунок прибутку на основі показника витрат на 1 грн. продукції. Це укрупнений метод. Може застосовуватись по підприємству в цілому за розрахунку прибутку від випуску, реалізації всієї продукції. Передбачається використання даних про виробничі витрати, реалізацію продукції за попередній період, а також очікувану їх зміну, що прогнозується в наступному періоді.
Приклад 2.
Витрати на 1 грн. продукції, що реалізується в звітному періоді, - 82 коп. (розраховується діленням повної собівартості продукції на обсяг реалізації в оптових цінах). Планується зниження витрат на 1 грн. продукції, що буде реалізована, на 2 коп. Обсяг реалізації продукції в періоді, що планується, в оптових цінах - 1100 тис. грн.
1-й варіант розрахунку. Витрати, що плануються на 1 грн. реа-лізованої продукції, - 80 коп. (82 коп. - 2 коп.). Повна собівартість продукції, що її буде реалізовано в плановому періоді, - 880 тис. грн. (1100 тис. грн. o 0,80 грн.). Прибуток від реалізації продукції в плановому періоді - 220 тис. грн. (1100 тис. грн. - 880 тис. грн.).
2-й варіант розрахунку. Витрати, що плануються на 1 грн. реа-лізованої продукції, - 80 коп. (82 коп. - 2 коп.). Прибуток на 1 гри. продукції, що її буде реалізовано в плановому періоді, - 20 коп. (100 коп. - 80 коп.). Прибуток від реалізації продукції в плановому періоді 220 тис. грн. (1100 тис. грн. 0,20 гри.).
За цього методу розрахунку також бракує можливості визначити вплив окремих чинників на обсяг прибутку, його зміну.
Економічний (аналітичний) метод. Може використовуватися для розрахунку прибутку від випуску (реалізації") продукції. Він відрізняється від уже розглянутих методів розрахунку прибутку тим, що дає змогу визначити не тільки загальну суму прибутку, але також і вплив на неї зміни окремих чинників: обсягу виробництва (реалізації") продукції; собівартості продукції; рівня оптових цін і рентабельності продукції; асортименту та якості продукції.
Розрахунок прибутку цим методом здійснюється окремо за порі-внянною і непорівнянною продукцією в плановому періоді. Порівнянна продукція - це продукція, що вироблялася в попередньому періоді. Непорівнянна продукція - це продукція, що не вироблялася на підприємстві в попередньому періоді.
Розрахунок прибутку за порівнянною продукцією здійснюється в такій послідовності:
o визначається очікуваний базовий прибуток і базова рентабельність продукції;
o порівнянна продукція планового періоду визначається за собі-вартістю періоду, що передував плановому;
o виходячи з рівня базової рентабельності продукції розраховується прибуток за порівнянною продукцією в плановому періоді;
o розраховується вплив окремих чинників на зміну прибутку в періоді, що планується.
Розрахунок базового прибутку здійснюється на підставі звітних або очікуваних даних за попередній період. Базовий прибуток - це прибуток від випуску (реалізації") продукції в періоді, що передував плановому. За його розрахунку здійснюється коригування звітного, очікуваного прибутку з урахуванням чинників, що на нього вплинули тоді, але не діятимуть у періоді, що планується: зміна оптових цін, припинення випуску окремих видів продукції, зміна рентабельності окремих видів продукції, зниження їх собівартості. Від точного розрахунку базового прибутку залежить точність усіх наступних розрахунків.
Приклад 3
Базова рентабельність визначається діленням базового прибутку (30000 грн.) на очікувану повну собівартість продукції за період, що передує плановому (150 000 грн.).
Базова рентабельність становитиме 20% (ЗО 000 : 150 000 o 100%).
Собівартість порівнянної продукції в періоді, що планується, - 160000 грн. Зниження собівартості продукції в періоді, що планується, 1%.
Відтак собівартість порівнянної продукції в плановому періоді виходячи із собівартості попереднього періоду дорівнюватиме 158400 грн. (160000 :(100%- 1%) o 100%).
Прибуток від зниження собівартості порівнянної продукції в періоді, що планується, проти попереднього, дорівнюватиме 1600 грн. (160000 грн.-158400 грн.).
Прибуток від випуску (реалізації) порівнянної продукції в періоді, що планується, виходячи з рівня базової рентабельності становитиме 31680 грн. (158400 грн. o 20% : 100%).
Різниця 1680 грн. (31680 грн. - 30000 грн.) - це збільшення прибутку від випуску (реалізації") порівнянної продукції в періоді, що планується, унаслідок впливу такого чинника, як збільшення обсягу випуску продукції.
Прибуток від випуску (реалізації) непорівнянної продукції може бути розрахований методом прямого розрахунку, якщо є відповідні вихідні дані. За браком таких, прибуток розраховується для всієї непорівнянної продукції з використанням показника середньоїрентабельності продукції по підприємству.
Приклад 4.
Повна собівартість непорівнянної продукції, що планується до випуску і реалізації, - 25000 грн. Середня рентабельність продукції на підприємстві в поточному періоді - 20%. Прибуток становитиме 5 тис. грн. (25 тис. грн. o 20% : 100%).
Слід зазначити, що в тому разі, коли розрахунок прибутку розглянутими вище методами здійснений виходячи із загального випуску продукції, окремо розраховується прибуток від реалізації продукції. При цьому враховується обчислена сума прибутку від випуску, а також зміна прибутку в залишках нереалізованої продукції. Може бути використана така формула розрахунку:
Прп = Пзпп + Пвп - Пзкп
де Прп - прибуток від реалізації продукції;
Пзпп - прибуток у залишках нереалізованої продукції на початок планового періоду;
Пвп - прибуток від випуску продукції;
Пзкп - прибуток у залишках нереалізованої продукції на кінець планового періоду.
Прибуток у залишках нереалізованої продукції можна розраховувати за методом прямого розрахунку, якщо є відповідні вихідні дані. Проте, як правило, дуже складно визначити асортимент, перелік виробів у залишках, особливо на кінець періоду, що планується.
Тому частіше прибуток у залишках нереалізованої продукції роз-раховується за показником рентабельності продукції. При цьому прибуток у залишках нереалізованої продукції на початок планового періоду обчислюється множенням собівартості цих залишків на середню рентабельність продукції на підприємстві в попередньому періоді (або в четвертому кварталі попереднього року за розрахунку прибутку на плановий рік у цілому).
Прибуток у залишках нереалізованої продукції на кінець планового періоду обчислюється множенням їхньої собівартості на середню рентабельність продукції на підприємстві в період, що планується (або в четвертому кварталі планового року за розрахунку прибутку на плановий рік у цілому).
Зведений розрахунок прибутку від реалізації продукції можна подати так (тис. грн.).
1. Залишки продукції на початок планового періоду:
- за оптовими цінами 220
- за виробничою собівартістю 190
Прибуток 30
2. Випуск продукції в плановому періоді:
- за оптовими цінами 7000
- за повною собівартістю 5600
Прибуток 1400
3. Залишки продукції на кінець планового періоду:
- за оптовими цінами 200
- за виробничою собівартістю 160
Прибуток 40
4. Реалізація продукції в плановому періоді (1 +2-3):
- за оптовими цінами 7020
- за повною собівартістю 5630
Прибуток 1390
Із розглянутих методів обчислення прибутку метод прямого роз-рахунку практично може бути використаний на підприємствах різних сфер діяльності і галузей економіки. Щодо аналітичного методу розрахунку і методу з використанням показника витрат на 1 грн. продукції, то методологія й окремі положення можуть бути застосовані також і на підприємствах сфери послуг.

 
 

Цікаве

Загрузка...