WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз фінансового стану Основ’янської ди станції колії Південної залізниці - Дипломна робота

Аналіз фінансового стану Основ’янської ди станції колії Південної залізниці - Дипломна робота

цехової собівартості загальнозаводські та інші цільові видатки. Повна собівартість містить витрати підприємства на випуск іреалізацію продукції. Для її обчислення до виробничої собівартості додають позавиробничі видатки.
Розрізняють індивідуальну і середньогалузеву собівартість. Індивідуальна собівартість характеризує витрати на виробництво і збут продукції в умовах окремого підприємства.Середньогалузева собівартість показує витрати на виготовлення і збут продукції в середньому в галузі.
Зниження собівартості має винятково важливе значення для розвитку виробництва, піднесення добробуту населення. Сниження собівартості продукції залежить від економії живої та уречевленої праці.
Головними шляхами зниження собівартості продукції є такі:
- механізація і автоматизація виробництва;
- застосування прогресивних технологій;
- прогресивні зрушення у структурі виробництва;
- спеціалізація і кооперування виробництва;
- удосконалення структури управління;
- здешевлення утримання апарату управління;
- раціональне розміщення виробництва;
- зниження цін на засоби виробництва, економічне стимулювання економії живої та уречивленої праці.
1.2 Структура і значення собівартості
Сума всіх затрат підприємства виражених в грошовій формі на виробництво і реалізацію продукції утворює ії собівартість. Собівартість один із основних покахників , який показує якість роботи підприємства.Основним методом планування собівартості є нормативно-балансовий метод, при якому розраховується собівартість всіх робіт виробничої програми і складається кошторис витрат на виробництво. Собівартість впливає на такі кінцеві результати роботи підприємства, як прибуток і рентабельність. Собівартість є основою розрахунку економічного ефекту нової техніки, технології і інших організаційно-технічних заходів.
Класифікація затрат на виробництво.При плануванні собівартості продукції затрати діляться за двома ознаками: економічні елементи і за калькуляційними статтями.Групування затрат з економічними елементами об'єднує всі затрати по признаку однорідності незалежно від того, де вани були вироблені. На основі такого групування складається кошторис затрат на виробництво.За економічними елементами всі затрати діляться на матеріальні - сировина, матеріали, паливо і енергія; витрати на оплату праці і соціальне страхування ; амортизаційні відрахування ; інші грошові витрати.
За калькуляційними статтями витрати групуються по ії ролі в виробництві продукції: не виконання технологічного процесу по виготовленні продукції і на управління і обслуговування виробництва. В залежності від об'єму витрат, враховуючих в собівартості, планують цехову собівартість, включаючу витрати на виготовлення продукції окркмих цехів; виробничу собівартість, яка складається із цехової собівартості і загальних витрат. Витрати, які входять в виробничу собівартість, і в не виробничі витрати складають повну собівартість. В залежності від методів віднесення затрат на собівартість продукції розрізняють витрати прямі і не прямі. До прямих витрат відноситься витрати зв'язані з виготовленням конкретного виду продукції, їх можна визначити по встановлених нормах. Не прямі витрати безпосередньо не відносяться на собівартість конкретного виду продукції, це витрати на утримання і експлуатацію обладнання , цехові і загальнозаводські витроти. Вони включаються в собівартість після розприділення по видах продукції за допомогою спеціальних розрахунків. Так витрати на утримання і експлуатацію обладнання розприділяють пропорційно .По характеру залежності від об'єму виробництва витрати діляться на умовно- змінні і умовно- постійні. Умовно-змінні витрати міняються у відповідності із зміненням об'єму виробництва (сировина,матеріали, паливо, енергія, основна заробітня плата та інші) До умовно-постійних відносяться витрати , які не залежать від змінення об'єму виробництва.По степені участі в виробничому процесі витрати діляться на основні, зв'язані з виконанням виробничого процесу, і накладні, зв'язані з управлінням і обслуговувунням виробництва.
Планування зниження собівартосі.
Виробничі затрати і рівень собівартості продукції залежить від зміни об'єму і структури родукції, яка випускається, техніки, технології, організації виробництва, праці. Всі фактори, які впливають на зниження собівартості, можна об'єднати в слідуючі групи: підвищення технічного рівня виробництва, поліпшення якості продукції, зміна об'єму і структури продукції, яка виробляється, підвищення рівня організації виробництва і праці. Ці фактори можуть бути доповненими у відповідності з техніко-економічними особливостями виробництва.
Розоахунок впливів факторів на собівартість продукції в плановлму році виконують в слідуючому порядку.Визначають собівартість товарної продукції в плановому році про збереженні умов виробництва і ціни, а також рівня затрат попереднього року:
Стп = Qтп Sтб, Sтб = Стб / Qтб, (1.1)
де, Стп - собівартість товарної продукції запланованого року, Qтп - товарна продукція запланованого року в цінах базисного року, Sтб - затрати на один грн. товарної продукції базисного року; Стб - собівартість товарної продукції базисного року, Qтб - товарна продукція базисного року.
Дальше розраховується економія від зниження собівартості за рахунок впливу кожного фактору.Потім визначають суму економії, отриману за рахунок всіх факторів. Цю суму економії вираховують з собівартості товарної продукції запланованого року, розрахованої по рівню затрат базисного року, і отримують собівартість товарної продукції в плановому році у співставлених цінах. Потім визначають затрати на один грн. товарної продукції у вспівставлених цінах і процент зниження затрат в плановому році в порівнянні з рівнем затрат попереднього року. Економія від зниження собівартості за рахунок впливу підвищення технічного рівня виробництва приймається по розрахунках плану технічного і організаційного розвитку виробництва.
Калькуляція собівартості продукції.
Планування собівартості товарної продукції підприємства розробляють на основі калькуляції окремих виробів. Калькуляція собівартості окремих видів продукції - це розрвхунок затрат на виробництво конкретного виду продукції і послуг в плановому періоді по калькуляційним статтям. Для складання планових калькуляцій необхідно мати нормативи прямих затрат на одиницю продукції (сировина, матеріали, паливо, електроенергія, основної заробтньої плати виробничих працівників) і розрахунок нормативів не прямих затрат на одиницю продукції (витрати на утримання і експлуатацію обладнання, загальні заводські і невиробничі затрати). Витрати на утримання і експлуатацію обладнання включають в себе амортизацію абладнання і транспортних сасабів, витрати на їх експлуатацію і текучий ремонт, і зношення малоцінних

 
 

Цікаве

Загрузка...