WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Методолігія обліку фінансування бюджетних установ(поточні та казначейські рахунки) (За матеріалами КЕПКУ) - Курсова робота

Методолігія обліку фінансування бюджетних установ(поточні та казначейські рахунки) (За матеріалами КЕПКУ) - Курсова робота

необоротних матеріальних і нематеріальних активів - нарахування зносу на первісну вартість - має здійснюватися в останній робочий день грудня;
- результат діяльності бюджетної установи визначається як
результат виконання кошторису один раз на рік наприкінці року.
Бухгалтерський обліку бюджетних установах здійснюється на прин-ципі відповідності, тобто на зіставленні доходів звітного періоду з ви-датками, які були здійснені за рахунок таких доходів. Облік асигнувань та доходів спеціального фонду здійснюється за касовим методом. Видатки бюджетної установи - це витрати, що виникають у зв'язку із веденням господарсько-фінансової діяльності , які мають бути компенсовані доходами із відповідних джерел за відповідний період. По доходах і видатках загального фонду основним документом, що регламентує їх надходження і використання у встановлені терміни - помісячно, є план асигнувань загального фонду. Стосовно коштів спеціального фонду бюджетним установам надана більша самостійність у витрачанні. Цей принцип бухгалтерського обліку забезпечує відповідність між джерелами доходів та витратами у звітному періоді, що дуже важливо для діяльності бюджетних установ.
Для бюджетного бухгалтерського обліку характерний принцип правомочності. Тобто бюджетні установи можуть проводити госпо-дарсько-фінансову діяльність, яка відповідає їх призначенню, тобто затверджена їх статутними положеннями.
Для проведення діяльності за спеціальним фондом перелік груп власних надходжень та вимоги щодо їх утворення і напрями використання визначає Кабінет Міністрів України, а види послуг, що можуть здійснюватися певними бюджетними установами затверджуються галузевими міністерствами або відомствами.
Усі видатки , доходи бюджетної установи відображаються в бухгалтерському обліку за умови їх достовірної обгрунтованості первинною документацією, визначеною для підтвердження господарський операцій певними нормативними актами. Обачність та обережність повинні запобігати необгрунтованому збільшенню видатків бюджет них установ. У бухгалтерському обліку відображаються тільки реальні доходи, асигнування із загального фонду - на реєстраційні рахунки бюджетних установ - або надходження коштів спеціального фонду на спеціальні реєстраційні рахунки у відділеннях Державного казначейства або спеціальні рахунки в установах уповноважених банків.
Періодичність бухгалтерського обліку в бюджетних установах пе-редбачає розподіл діяльності установи щодо виконання кошторису на звітні періоди, які здійснюються для визначення його виконання за певні періоди та результату за рік. Це дає змогу підготувати оперативну інформацію для розпорядників бюджетних коштів вищого рівня про використання асигнувань, коштів спеціального фонду згідно з кошторисом та заборгованість щодо фінансування окремих видатків бюджетних установ.
Ведення бухгалтерського обліку, контроль за виконанням кош-торису та складання звітності в бюджетних установах покладено на бухгалтерію. Бухгалтерія бюджетної установи - це окрема самостійна служба зі своєю структурою. Основними організаційними підрозділами в бюджетних установах є бухгалтерії та централізовані бухгалтерії. Великі бюджетні установи мають окремі самостійні бухгалтерії. Найпоширеніша форма організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах - централізовані бухгалтерії. Вони створюються, як правило, при міністерствах, відомствах, їх управліннях, управліннях місцевих державних адміністрацій з метою виконання всіх функцій з обліку та звітності бюджетних установ, які вони обслуговують.
За централізованої форми організації обліку керівники установ, які обслуговуються, володіють правами розпорядників коштів. Вони мають право: укладати договори на постачання товарів, надання послуг, виконання робіт, які повинні обов'язково візуватися головним бухгалтером централізованої бухгалтерії; одержувати підзвітні суми на відрядження, господарські та інші потреби і дозволяти їх видачу своїм працівникам, дозволяти оплату видатків за рахунок асигнувань та надходжень спеціальних коштів, передбачених загальним та спеціальними фондами кошторису, витрачати відповідно до встановлених норм матеріали, продукти харчування на потреби бюджетної установи, затверджувати авансові звіти підзвітних осіб, документи про результати інвентаризації, акти на списання зношених і непридатних основних засобів та інших матеріальних цінностей, вирішувати питання, що стосуються фінансово-господарської діяльності бюджетної установи.
Централізовані бухгалтерії подають керівникам установ, котрі вони обслуговують, необхідні відомості про виконання кошторисів у строки, встановлені головним бухгалтером централізованої бухгалтерії за погодженням із керівниками таких установ.
Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії керує організацією бухгалтерського обліку і звітності, контролює виконання кошторису установами своєї системи. Він встановлює службові обов'язки для працівників бухгалтерії так, щоб кожен працівник знав їх і відповідав за їх виконання. Службові обов'язки в бухгалтерії розподіляються за функціональними ознаками, а саме, за кожною групою працівників закріплюється окрема ділянка роботи. В централізованій бухгалтерії можуть бути створені такі групи: фінансова, матеріальна, обліку розрахунків із персоналом, розрахункова за зобов'язаннями, з обліку основних засобів і капітальних вкладень, обліку коштів спеціального фонду. Загалом централізація позитивно вплинула на бухгалтерський облік та звітність бюджетних установ - поліпшився функціональний розподіл між працівниками бухгалтерії, поширилися прогресивні форми й методи обліку, скоротилися видатки на утримання апарату управління, з'явилася можливість порівнювати та узагальнювати результати аналізу виконання кошторисів однотипних установ, використовуючи сучасну обчислювальну техніку та новітні пакети прикладних програм із комплексної автоматизації бухгалтерського обліку. Централізація бухгалтерського обліку полегшує роботу із зведення періодичної та річної звітності щодо виконання кошторисів та контрольно-ревізійну роботу. Працівники централізованих бухгалтерій надають необхідні дані установам, які обслуговують, про здійснені господарські операції, документальну звітність стосовно забезпечення раціонального та ефективного використання виділених асигнувань і спеціальних коштів, проводять економічний аналіз діяльності установ з метою виявлення і використання резервів.
У сучасних економічних умовах та в умовах обмеженості фінансових можливостей загального фонду бюджету розширюється коло завдань, які постають перед бухгалтерським обліком. Ці завдання, які необхідно вирішити за короткий час, характеризують новий етап розвитку бюджетного бухгалтерського обліку. При цьому необхідно враховувати, щопроблеми ведення бухгалтерського обліку в бюджетних установах неоднорідні, оскільки зумовлюються окремим видом діяльності. Галузева специфіка має бути відображена в організації та веденні бухгалтерського обліку.
Діяльність бюджетних установ щодо виконання кошторису спрямована на мобілізацію всіх запланованих доходів та здійснення передбачених видатків точно і в певні строки.
Для забезпечення повного і своєчасного надходження бюджетних коштів і використання їх

 
 

Цікаве

Загрузка...