WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Методолігія обліку фінансування бюджетних установ(поточні та казначейські рахунки) (За матеріалами КЕПКУ) - Курсова робота

Методолігія обліку фінансування бюджетних установ(поточні та казначейські рахунки) (За матеріалами КЕПКУ) - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
з дисципліни "Фінансовий облік"
НА ТЕМУ:
Методолігія обліку фінансування бюджетних установ(поточні та казначейські рахунки) (За матеріалами КЕПКУ)
?
ЗМІСТ
Вступ 2
1. Особливості організації бухгалтерського обліку
в бюджетних установах. 11
2. Нормативно-правова база. 22
3. Економічно-організаційна характеристика Коломийського
економіко-правового коледжу. 27 4. Облік формування і використання грошових коштів
на поточних і реєстраційних рахунках. 30
5. Організація бухгалтерського обліку та звітність за наявністю,
рухом і використанням грошових коштів. 44
Висновки і пропозиції 50
Список використаної літератури 52
Додатки 54
Вступ.
Згідно зі статтею 2 Бюджетного кодексу України бюджетна установа - це орган, установа чи організація, передбачена Конституцією України, а також установа чи організація, створена у встановленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування, яка повністю утримується за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевих бюджетів. Бюджетні установи є неприбутковими.
Особливості бухгалтерського обліку в бюджетних установах виз-начаються Бюджетним кодексом України, Законами України "Про Дер-жавний бюджет України", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ і організацій і Порядком його застосування, затвердженим наказом Головного управління Державного казначейства України, Інструкцією про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ, затвердженою наказом Державного казначейства України, та іншими нормативними документами, що містять вказівки з обліку та відображення у звітності операцій бюджетних установ.
Господарсько-фінансова діяльність бюджетних установ - це стан ресурсів, джерел надходження та господарські процеси, що відбуваються в установі. Управління бюджетними установами базується на достовірній інформації про одержання бюджетного асигнування, надходження коштів спеціального фонду, проведення фактичних та касових видатків, результатів виконання кошторису окремо по загальному та спеціальному фондах та в цілому в установі. Головна мета ведення бухгалтерського обліку в бюджетних установах - це надання інформації, яка необхідна для управління діяльністю бюджетної установи та забезпечення контролю за виконанням кошторису.
Сувора регламентація методології бухгалтерського обліку бюд-жетних установ забезпечує його єдність і дає змогу порівнювати показники діяльності всіх бюджетних установ у цілому та отримувати зведені показники для контролю за виконаннями кошторисів і бюджетів усіх рівнів.
У разі необхідності та за погодженням із Державним казначейством України міністерства і відомства можуть розробляти та видавати вказівки щодо використання загальних положень з бухгалтерського обліку з урахуванням специфіки їх діяльності в установах своєї підпорядкованості.
Бухгалтерський облік у бюджетних установах ведеться за мемо-ріально-ордерною формою відповідно до Інструкції про форми ме-моріальних ордерів бюджетних установ.
Бухгалтерський облік у бюджетних установах суцільно і безперервно відображає всі операції, пов'язані з виконанням кошторису. Своєчасне, повне та достовірне відображення в балансі бюджетної установи всіх господарських операцій є обов'язковою умовою ефективного управління діяльністю бюджетною установою. Одне з найважливіших завдань удосконалення обліку в бюджетних установах - це облік коштів спеціального фонду, їх взаємопов'язаність у системі звітних даних із показниками виконання кошторису в загальному фонді. Вирішення цього завдання необхідне для максимального використання внутрішніх резервів, правильного та економного витрачання коштів загального фонду відповідно до одержаних асигнувань та їх цільового призначення в межах обсягів, затверджених кошторисом установи.
Організація бюджетного бухгалтерського обліку базується на за-стосуванні загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку.
Принципи бухгалтерського обліку - це основні засади, на яких здійснюються його функції в бюджетних установах.
Бюджетні установи - окремі юридичні особи. Вони ведуть облік і складають звітність відповідно до чинного законодавства для бюджетних установ, визначають результати виконання кошторису за рік, несуть майнову та правову відповідальність перед державою, сплачують встановлені для бюджетних установ податки, проводять розрахунки з персоналом, з дебіторами та кредиторами. Всі ці ознаки відповідають принципу автономності, який притаманний і бюджетному бухгалтерському обліку.
Бюджетні установи свою господарсько-фінансову діяльність ведуть безперервно, відображаючи її в системі бухгалтерського обліку, що є ознакою принципу безперервності. Згідно з цим принципом ресурси бюджетної установи відображаються в обліку за ціною їх придбання або виробництва. Доходи бюджетної установи, отримані як бюджетне асигнування та надходження коштів спеціального фонду, і видатки відображаються в обліку та звітності безперервним зростаючим підсумком із початку року, що дає змогу визначити на будь-яку звітну дату стан виконання кошторису як за загальним, так і за спеціальним фондами, а наприкінці року результат його виконання в цілому.
Основою організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах є документація. Документ підтверджує здійснення господарської операції і є підставою для записів у регістри бухгалтерського обліку. Всі первинні документи, в яких зафіксовано факти здійснення господарських операцій у бюджетних установах, відповідно до нормативно-правових актів, мають обов'язкові реквізити, які підтверджують їх юридичну доказовість. Таке застосування суцільного документування всіх господарських операцій у бюджетній установі відповідає вимогам принципу доказовості.
Усі господарські операції в бюджетних установах відображаються в єдиних грошових одиницях. Мета застосування цього принципу бух-галтерського обліку - узагальнення, групування та зіставлення планових даних за кошторисом бюджетної установи з відповідними фактичними даними діяльності бюджетної установи щодо виконання кошторису за звітний період.
Бюджетні установи ведуть облікову політику, спрямовану на врахування доходів і видатків у процесі здійснення своєї господарсько-фінансової діяльності. Така політика має свої особливості, що полягають перш за все у формі ведення бухгалтерського обліку, яка є меморіально-ордерною. Вона затверджена інструкцією "Про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання". Облікова політика в бюджетних установах передбачає, що джерелами покриття видатків установи єасигнування загального фонду та надходження коштів спеціального фонду;
- методика обліку видатків має бути відокремлена від обліку видатків загального та видатків спеціального фондів;
- нарахування використання основних засобів та інших

 
 

Цікаве

Загрузка...