WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Основні вимоги до фінансової звітності та принципи її побудови - Реферат

Основні вимоги до фінансової звітності та принципи її побудови - Реферат

зобов'язань 100 24 (108) 20 (90)
доходів майбутніх періодів 110 - - - -
Грошові кошти від операційної діяльності 120
588
-
490
-
Сплачеш:
відсотки 130 х - х -
податок на прибуток 140 х (208,3) X (174)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150
379,2
-
316
Рух коштів від надзвичайних подій
160 - - - --
Частий рух коштів від операційної діяльності 170 379,2 - 716 --
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
фінансових інвестицій 180 - X - X
необоротних; активів 19 X . X
власного капіталу на початок звітного періоду після внесення відповідних: коригувань.
У статтях розділу "Переоцінка активів" відображаються їдані, які показують збільшення або зменшення ; власного капіталу в результаті переоцінки основних засобів, нема-теріальних активів,; незавершеного будівництва в порядку, передбаченому 'відповідними положеннями (стандартами).
У статті "Чистий прибуток (збиток) за звітний період пока-зують суму чистого прибутку '(збитку) із Звіту про фінансові результати.
У статтях розділу "Розподіл прибутку" відображаються дані про розподіл прибутку між учасниками (власниками) Підприємства або спрямування прибутку до; статутного капіталу, резервного капіталу та ін.
У статтях; розділу "Внески учасників'' наводять дані про збільшення статутного капіталу підприємства та зміни неопла-ченого капіталу в результаті збільшення або зменшення дебіторської заборгованості учасників по внесках до статутного капіталу підприємства.
У статтях розділу "Вилучення капіталу" відображають дані про зменшення статутного капіталу підприємства внаслідок виходу учасника, викупу або анулювання викуплених акцій Акціонерним товариством, зменшення номінальної' вартості акцій або з інших причин.
У статтях розділу "Інші зміни в капіталі'' відображають всі інші зміни у власному капіталі підприємства, що не включені дo вищезазначених статей (зокрема, списання невідшкодованих збитків, безоплатне одержання активів та ін.).
У статті "Всього змін у капіталі" підводять підсумок змін у складі власного капіталу за звітний період, визначений як сума скоригованого залишку власного капіталу на початок року і всіх змін протягом звітного року внаслідок переоцінки активів, Використання чистого" прибутку, вилучення капіталу та інших змін.
Дані в графах 3-11 Звіту про власний капітал наводяться із знаком "+" або "-', що означає збільшення або зменшення залишку відповідного елементу власного капіталу.
Звіт про власний капітал
За ____ 200 __ р.
Форма №4 Код за ДКУД 1801005
Стаття
Код
Ста-тут-ний капітал
Пайо-вий капі-тал
Додат-ковий вкладе-ний , капітал
Інший додат-ковий капітал
Резерв-ний капітал
Нероз-поділе-ний Прибу-ток
Не-
опла-чений капітал
Вилу-чений капітал
Разом
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
II
Залишок на початок року
010
1800
- .-
-
300
60
480
600
_
2040
Коригування:
Зміна облікової тюлітики
020
-
-
-
-
-
(120)
X
X
(120)
Виправлення помилок
030
X
X
X
X
X
60
X
X
Інші зміни
040
X
X
X
X
X
х '.
X
X
X
Скоригований залишок на початок року
050
1800
-
-
150
60
41,0
600
-
1980
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060
X
X
X
-
X
X
X
X
X
Уцінка основних засобів 070
X
X
X
-
X
X
X
X
X
Дооцінка незавершеного будівництва 080
X
X
X
-
X
X
X
X
X
Уцінка незавершеного будівництва 090
X
X
X
-
X
X
X
X
X
Дооцінка нематеріальних активів 100
X
X
X
-
X
X
X
X
X
Уцінка нематеріальних активів ПО
X
X
X
180
X
X
X
X
180
120 X X X - X X X X X
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130
X
X
X
X
X
720
X
X
720
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140
-
-
X
X
-
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150
'-
-
X
X
-
-
X
X
-
Відрахування до резервного капіталу- 160
X
X
X
X
90
(90)
X
X
170
Внески учасників:
Внески до капіталу 180 X X X X X X X X X
Погашення заборгованості , з капіталу 190
X
X
X
X
X
X
X
X
X
200
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210
X
X'
X
X
X
X
X
X
х
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Анулювання викуплених акцій (часток) 230
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Вилучення частки в капіталі 240
X
X
X
X
X
X
X
х
х
Зменшення номінальної вар-тості акцій 250
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Безкоштовно отримані активи 270
X
X
X
X
X
X
X
х
х
280
Разом змін в капіталі 290
600
90
630
(600
__ .
1920
Залишок на кінець року 300
1800
-
__
900
150
1050
-
-
3900
Контрольні запитання
1. Дайте визначення фінансової звітності. Розкрийте її значення.
2. Вимоги, що ставляться до фінансової звітності.
3. Склад фінансової звітності.
4. Що розуміють під консолідованою фінансовою звітністю? Зведеною фінансовою звітністю?
5. Якими державними органами встановлюються форми фінансової звітності і порядок їх заповнення?
6. Яким органам подається квартальна і річна фінансова звітність?
7. За яким принципом побудовано баланс?
8. Назвіть розділи, за якими згруповані статті активу балансу.
9. Дайте коротку характеристику статей розділу І "Необоротні активи" балансу.
10. Дайте коротку Характеристику статей розділу Н "Оборотні активи" балансу.
11. Назвіть розділи, за якими згруповано статті пасиву балfнсу.
12. Дайте коротку характеристику статей розділу І "Влаcний капітал" пасиву балансу.
13. Якими статтями балансу характеризуються зобов'язання підприємства - довгострокові? Короткострокові?
14. Мета складання Звіту про фінансові результати. Його структура і зміст.
15. Мета складання Звіту про рух грошових коштів. Яку інформацію надає цей Звіт, користувачам?
16. Мета складання Звіту про власний капітал. Його структура і зміст.

 
 

Цікаве

Загрузка...