WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінанси підприємств (основні визначення) - Реферат

Фінанси підприємств (основні визначення) - Реферат

чекових книжок (застосовуються юридичними особами), розрахунковий чек (виписуються фізичними особами - підприємцями на кожну окрему операцію).
Платіжна вимога - розрахунковий документ, що містить вимогу стягувача або в разі договірного списання - одержувача до банку, що обслуговує платника, здійснити без погодження з платником переказ коштів на рахунок одержувача або стягувача.
Вексель - боргова розписка стандартної форми, що дає право її власнику вимагати сплати відповідної суми у відповідний строк у відповідному місці від особи, яка видала вексель. Це визначення відповідає сутності простого (соло) векселя.
Класифікація векселів:
І. ЗА ЕМІТЕНТОМ:
приватні - емітують підприємства, фінансові групи або фізичні особи;
ІІ. ЗАЛЕЖНО ВІД ОПЕРАЦІЙ:
товарний (комерційний) - у основі вексельної угоди лежить товарна операція; усі векселі, що емітують ся в Україні повинні бути товарними;
ІІІ. ЗАЛЕЖНО ВІД УЧАСНИКІВ:
простий (соло) - використовується й підписується боржником-векселедавцем і є його борговим зобов'язанням на оплату коштів кредитору;
переказний (тратта) - наказ трасанту (кредитора) особі-платнику (трасату) сплатити в установлений термін визначену у векселі суму третій особі (ремітенту) або пред'явнику векселя;
ІV. ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКУ Й МІСЦЯ ПЛАТЕЖУ:
вексель на пред'явника - сплачується негайно після прийняття його дебітором;
строковий вексель - оплачується в термін, який указаний у векселі;
доміцильований вексель - вексель, у якому зазначене конкретне місце платежу.
Операції з векселями:
І. ГАРАНТІЙНІ ОПЕРАЦІЇ:
індосамент (жиро) - передавальний напис на зворотній стороні простого чи переказного векселя, у відповідності з яким усі права за даним векселем переходять від однієї особи до іншої;
аваль - вексельне поручительство, за яким особа, яка його здійснює (аваліст), бере на себе відповідальність перед власником векселя за виконання зобов'язань векселедавцем, акцептантом або індосантом щодо оплати векселя;
акцепт векселя - напис платника на переказному векселі про згоду на оплату: звичайний акцепт (прийняття на себе простого й нічим не обумовленого зобов'язання оплатити переказний вексель у строк у повній сумі), кваліфікований акцепт (зміст якого відрізняється від самого векселя сумою, яку згоден оплатити акцептант), акцепт у порядку поручительства (згода посередника оплатити вексель у випадку відмови від нього платника);
ІІ. КРЕДИТНІ ОПЕРАЦІЇ:
кредитування під заставу векселя;
право власності на вексель;
ІІІ. ТОРГОВЕЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ
IV. КОМІСІЙНІ ОПЕРАЦІЇ
Види діяльності підприємства:
операційна діяльність - це основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, крім інвестиційної та фінансової;
основна діяльність - операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства й забезпечують основну частку його доходу;
інвестиційна діяльність - це сукупність операцій з придбання та продажу довгострокових (необоротних) активів, а також короткострокових (поточних) фінансових інвестицій, що не є еквівалентами грошових коштів;
фінансова діяльність - це сукупність операцій, які призводять до зміни величини та (або) складу власного й позикового капіталу.
Операційна + інвестиційна + фінансова = звичайна діяльність (будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що забезпечують основну діяльність або виникають унаслідок її здійснення.
Надзвичайна діяльність - подія або операція, яка не входить у звичайну діяльність підприємства та настання якої не очікується періодично або в кожному наступному звітному періоді.
Доходи - це збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до збільшення власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників):
дохід від реалізації продукції - це сума коштів, що має надійти чи надійшла на рахунки в банку або до кас підприємства в результаті основної діяльності;
чистий дохід - це різниця між доходом та сумою непрямих податків і зборів та інших вирахувань з доходу (отримані знижки та уцінки від постачальників).
Дохід від реалізації продукції визнається:
підприємство передало покупцеві суттєвий ризик і вигоди, пов'язані з правом власності на товар;
підприємство не бере подальшої участі в управлінні, пов'язаному з володінням, та не контролює використання та реалізацію товарів;
сума доходу може бути достовірно оцінена;
імовірне отримання підприємством економічних вигод від цієї операції.
Дохід від надання послуг і виконання робіт визнається:
існує ймовірність отримання економічних вигод від надання послуг та виконання робіт;
сума доходу може бути достовірно оцінена;
сума витрат, пов'язаних з операцією, може бути достовірно оцінена;
ступінь завершеності робіт може бути достовірно оцінена.
Дохід у вигляді відсотків, дивідендів, роялті визнається:
існує ймовірність отримання підприємством економічних вигод;
можливість достовірної оцінки доходу, причому відсотки визнаються в періоді, у якому вони були нараховані, виходячи з бази нарахування.
Валовий дохід - це грошовий вираз вартості знов створеної продукції; він визначається як різниця між виручкою та матеріальними витратами й амортизаційнимивідрахуваннями в складі вартості реалізованої продукції.
Прибуток - це частина додаткової вартості, створеної й реалізованої, готової до розподілу. Підприємство отримує прибуток після того, як втілена у створеному продукті вартість буде реалізована й набере грошової форми.
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (загальний прибуток підприємства) - це сума прибутку від операційної діяльності, інших фінансових доходів, доходу від участі в капіталі, інших доходів за вирахуванням фінансових витрат, втрат від участі в капіталі та інших витрат.
Фінансовий результат від звичайної діяльності - це прибуток від звичайної діяльності до оподаткування за мінусом суми податку на прибуток (25%).
Чистий прибуток - це сума прибутку від звичайної діяльності та доходів від надзвичайної діяльності за вирахуванням витрат від звичайної діяльності та податку на надзвичайні доходи.
Рентабельність (прибутковість) - це відносний показник, що характеризує ефективність окремих процесів виробничо-господарської діяльності.
Оборотні кошти - це кошти, авансовані в оборотні виробничі фонди й у фонди обігу для забезпечення безперервності процесу виробництва, реалізації продукції та отримання прибутку.
Оборотні активи - це грошові кошти та їх еквіваленти, що необмежені у використанні, а також інші активи, які призначені для споживання чи реалізації протягом операційного циклу або протягом 12 місяців з дати балансу.
Операційний цикл - це проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та отримання коштів від реалізації виготовленої з них продукції.
Принципи організації оборотних коштів підприємства:
оперативна самостійність у використанні оборотних коштів;
визначення планової потреби й розміщення оборотних коштів за окремими елементами й підрозділами, тобто розрахунок нормативів оборотних коштів;
коригування розрахованих і чинних нормативів з урахуванням вимог та умов господарювання (обсяг виробництва, ціна на сировину, постачальники та споживачі, форми розрахунків);
оптимізація структури джерел формування оборотних коштів, виходячи з дотримання нормального фінансового стану підприємства;
контроль за раціональним розміщенням і використанням оборотних коштів - постійний аналіз ефективності розміщення та використання оборотних коштів.
Кредит - це економічні відносини, що склалися між кредитором і позичальником з приводу отримання грошових коштів і базуються на принципах терміновості, повернення, платності, матеріального забезпечення та цільового використання.
Комерційне кредитування - кредитні відносини, що виникають між продавцями та покупцями продукції у вигляді відстрочки платежу за продані товари. Надається комерційний кредит виключно в товарній формі й вимагає наявність значних фінансових ресурсів у продавця.
Державне кредитування - відносини між підприємствами-позичальниками та державою через систему уповноважених банків щодо отримання позикових фінансових ресурсів на пільгових умовах.
Факторинг - це комплекс фінансових послуг, що надаються банком клієнту в обмін на поступку дебіторської заборгованості.

 
 

Цікаве

Загрузка...