WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансове планування як складова фінансової діяльності підприємства (yа прикладі ВО “Електроконтакт”) - Дипломна робота

Фінансове планування як складова фінансової діяльності підприємства (yа прикладі ВО “Електроконтакт”) - Дипломна робота

851,8 447,2 325,2 -404,6 -47,5 -122,0 -27,3
Чистий прибуток (збиток) 851,8 447,2 325,2 -404,6 -47,5 -122,0 -27,3
Додаток В
Плановий звіт про фінансові результати
за ________РІК_______ 2007 р.
I.Фінансові результати
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 5694,0 5615,4
Податок на додану вартість 015 48,0 46,6
Акцизний збір 020
025
Інші вирахування з доходу
030
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 5646,0 5568,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 5219,0 4622,3
Валовий:
прибуток
050 946,5 946,5
збиток 055
Інші операційні доходи 060 12,1 44,8
Адміністративні витрати 070 239,0 379,4
Витрати на збут 080 165,1 160,6
Інші операційні витрати 090 372,4 126,1
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток
100 390,6 325,2
збиток 105
Дохід від участі в капіталі 110 60,0 108,5
Інші фінансові доходи 120 99,0 95,6
Інші доходи 130 562,9 314,0
Фінансові витрати 140 95,6
Втрати від участі в капіталі 150 108,5
Інші витрати 160 372,4 314,0
1 2 3
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток
170 390,6 325,2
збиток 175
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток
190 390,6 325,2
збиток 195
Надзвичайні:
доходи
200
витрати 205
Податки з надзвичайного прибутку 210
Чистий:
прибуток
220 390,6 325,2
збиток 225
II. Елементи операційних витрат
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 2749,0 2660,9
Витрати на оплату праці 240 2500,0 2431,9
Відрахування на соціальні заходи 250 122,5 121,2
Амортизація 260 175,5 164,3
Інші операційні витрати 270 72,4 108,8
Разом 280 5622,4
5487,1
III. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330
Дивіденди на одну просту акцію 340
Додаток Г
Плановий баланс
на 31 грудня 2006 р.
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010
первісна вартість 011
накопичена амортизація 012
Незавершене будівництво: 020
Основні засоби:
залишкова вартість 030 2495,7 2552,4
первісна вартість 031 4395,5 4639,4
знос 032 1899,8 2087,0
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040
інші фінансові інвестиції 045
Довгострокова дебіторська заборгованість 050
Відстрочені податкові активи 060
Інші необоротні активи 070
Усього за розділом І 080 2495,7 2552,4
ІІ.Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси 100 1461,9 1310,2
тварини на вирощуванні і відгодівлі 110 0,2 0,2
незавершене виробництво 120 522,7 875,3
готова продукція 130 505,7 724,9
товари 140 0,3 0,3
Векселі одержані 150
чиста реалізаційна вартість 160 15,0 193,6
первісна вартість 161 15,0 193,6
резерв сумнівних боргів 162
з бюджетом 170 271,6 116,9
за виданими авансами 180
з нарахованих доходів 190
із внутрішніх розрахунків 200 159,5 48,1
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 360,0 319,2
Поточні фінансові інвестиції 220
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 419,6 630,4
в іноземній валюті 240 489,7 144,7
Інші оборотні активи 250 0,2 0,1
Усього за розділом II 260 4206,4 4363,9
III. Витрати майбутніх періодів 270 3,9 3,7
БАЛАНС 280 6706,0 6920,0
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. Власний капітал
Статутний капітал 300 1955,7 1955,7
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320
Інший додатковий капітал 330 1647,7 1858,5
Резервний капітал 340
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 2671,2 2719,1
Неоплачений капітал 360 ( ) ( )
Вилучений капітал 370 ( ) ( )
Усього за розділом I 380 6274,6 6533,3
II. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 95,5 117,4
Інші забезпечення 410
Цільове фінансування 420 1,9 2,8
Усього за розділом II 430 97,4 120,2
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440
Довгострокові фінансові зобов'язання 450
Відстрочені податкові зобов'язання 460
Інші довгострокові зобов'язання 470
Усього за розділом IІI 480
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510
Векселі видані 520
Кредиторська заборговааність за товари, роботи, послуги 530 58,0 2,0
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540
з бюджетом 550 18,5 14,5
з позабюджетних платежів 560
зі страхування 570 11,9 9,5
з оплати праці 580 145,8 148,9
з учасниками 590
із внутрішніх розрахунків 600 97,9 86,4
Інші поточні забов'язання 610 1,9 5,2
Усього за розділом IV 620 334,0 266,5
V. Доходи майбутніх періодів 630
БАЛАНС 640 6706,0 6920,0
Додаток Д
Основні показники ліквідності і платоспроможності
Назва показника Спосіб обрахунку Короткий опис Нормативне значення
1. Коефіцієнт загальної ліквідності оборотні активи/ короткострокові зобов'язання
Ф1 р 260 гр 4/Ф1 р620 гр 4 Визначає платоспроможність підприємства у середньостроковому періоді Нормативне значення - більше 2. Але значне перевищення нормативу вказує на неефективне управління оборотними активами
2. Коефіцієнт швидкої ліквідності (дебіторська заборгованість + короткострокові фінансові вкладення + грошові кошти)/короткострокові зобов'язання
Ф1 сума р150 по 260 бе3 161, 162 гр 4/Ф1 р620 гр 4 Визначає платоспроможність підприємства у короткостроковому періоді Нормативне значення - 0,7-0,8 або дотримання середньогалузевого значення
3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності короткострокові фінансові вкладення + грошові кошти)/ короткострокові зобов'язання
ф1 (220+230+240)/620 Характеризує миттєву платоспроможність підприємства Нормативне значення - 0,2-0,35. Менше значення свідчить про дефіцит грошових коштів, а більше про їх неефективне використання
4. Сума власних оборотних коштів короткострокові зобов'язання - оборотні активи
ф1 380+430+480-080 гр4 Показує наявні власні кошти для фінансування оперативної діяльності Позитивним є зростання показника

 
 

Цікаве

Загрузка...