WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансове планування як складова фінансової діяльності підприємства (yа прикладі ВО “Електроконтакт”) - Дипломна робота

Фінансове планування як складова фінансової діяльності підприємства (yа прикладі ВО “Електроконтакт”) - Дипломна робота

України, 2001.
50. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) на підприємстві: Затв. Наказом Держкомітету промислової політики України від 02.02.2001 р. № 47.
51. Мних Е. Аналіз фінансового стану і фінансових результатів діяльності підприємств. - К.: НМКВО, 2003. - 60 с.
52. Мойсеєнко І. Є. Фінансове планування підприємств // Фінанси України - 2005. - №9 - с.68.
53. Опарін В.М. Фінансі (загальна теорія): Навч. посібник - 2-ге вид., доп. І перероб. - К.: КИЕУ, 2001.
54. Осовська Г.В., Фінцук О.А., Жалінська І.В. Стратегічний менеджмент: Навчальний посібник. - Житомир: ЖІТІ, 2002.
55. Пархоменко В. Планування, облік і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) // Українська інвестиційна газета від 14.01.2003 - с. 28-29.
56. Партін Г.О., Загородній А. Г. Фінанси підприємств: навч. Посіб. - Л.: ЛБІ НБУ, 2003. - 342 с.
57. Петроб П.А., Чеблоков А.Т. Финансовый план предприятия. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 112 с.
58. Планування діяльності підприємства: Навч. - метод. Посібник для самостійного вивчення дисц. /М.А. Бєлов, Н.М. Євдокимова, В.Є.Москалюк та ін./За заг. ред. В.Є.Москалюка. - К.: КИЕУ, 2002. -252 с.
59. Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання. Підручник. - Тераспіль: Економічна думка, 2001. - 454 с.
60. Савчук В. П. Финансовый менеджмент предприятий: прикладные вопросы с анализом деловых ситуаций. - К.: Максимум, 2001. - 301 с.
61. Свінцицька О.М. Планування діяльності підприємства: Навч. посіб. - К.: Вид- во Європ. ун-ту, 2004. - 232 с. Бібліогр.: с. 225 - 226.
62. Слав'юк Р.А. Оптимізація структури власного капіталу приватизованих підприємств // Державний інформаційний бюлітень про приватизацію. - 2005. - № 5.
63. Слав'юк Р.А. Фінанси підприємств: Навч. посіб. Вид. 2-ге доповн. і переробл. - Луцьк, Ред. - вивідд. "Вежа" Вашен. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2001. - 456 с.
64. Слав'юк Р.А. Фінанси підприємств: Навч. посіб. Вид. 3-тє доповн. і переробл. - К.: ЦНЛ., 2004.
65. Соколовська А.М. Податкова система України: теорія і практика становлення: монографія. - К.: НДФІ, 2001.
66. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004 - 2015 роки) "Шляхом європейської інтеграції" /Авт. кол. Галицький А.С., Геєць В.М. та ін.; Нац. ін-т стратег.
67. Таркуцяк А.О. Фінансовий аналіз та управлінські рішення (на прикладі роботи вищого навчального закладу): Навч. посібник. - К.: Вид.- во Європ. ун-ту, 2001. - 201 с.
68. Таркуцяк А.О. Фінансовий аналіз. - К., 2001. - 136 с.
69. Тимошенко И.И., Соснин А.С. Менеджер организации. - Изд-во Европ. ун-та, 2000. - 350 с.
70. Фасоля О.О. Фінансове планування на підприємстві // Пещук. - 2002. № 1 (2). - с. 33-35.
71. Фінанси підприємств:Навчальний посібник. Курс лекцій / за ред. Докт. екон. наук Кірейцева Г.Г. - К.: ЦУЛ, 2002.
72. Фінанси: Навч. метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. - 2-ге вид. переробл. і доп./ Романенкои О.Р., огородник С.я., Зязюн М.С., Славкова А.А. - К.: КИЕУ, 2003.
73. Финанси предприятий: Учеб.пособие/Е.И. Бородина, Ю.С. Голикова, Н.В. Колчина, З.М. Смирнова; Под ред. Е.И. Бородиной. - М.: Банки и биржи,/ ЮНИТИ, 2001, - 208 с.
74. Фінанси (теоретичні основи): Підручник (Грідчина М.В., Захожай В.Б., Осипчук Л.Л. та ін., під кер.-вом і за наук. Ред. Грідчіної М.В., Захожая В.Б. - К.: МАУП, 2002.
75. Фінанси підприємств: курс лекцій / за ред. Г. Г. Кірейцева. - К.: ЦУЛ, 2002. - 313 с..
76. Фінанси підприємств: Підручник / Авторський колектив - Поддєрьогін А.М., Білик М.М., Буряк Л.Д. та ін.; наук. ред. проф. Поддєрьогін А.М. - 5-те вид., перероб. та допов. - К.: КИЕУ, 2004. - 546 с.
77. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник /за ред. проф. Кірейцева Г.Г. - К.: ЦНЛ, 2002.
78. Фінансовий менеджмент: Навч. метод. посібник. - К.: Вид.-во Європ. ун-ту, 2002, - 94 с.
79. Худолій Л.М. Теорія фінансів. - Київ: Видавництво Європейського університету, 2003 р. - 167 с.
80. Худолій Л. М. Фінансова стратегія розвитку України // Молодь, освіта, наука, культура і національна свідомість: 36 матеріалів. VII Всеукраїнська науково-практична конференція, Київ, 15-16 квітня 2004. У семи томах.
81. Худолій Л. М. Підприємництво в Україні на початку ХХІ ст. // науковий журнал "Екрноміка і управління". - 2003. - №1(27) - с. 14-19.
82. Чечевицина Л.Н., Чуев Т.Н. Анализ финансово - экономической деятельности. - М., 2002.
83. Чугунов І.Я., Самошкіна О.А. Теоретико - методологічні засади удосконалення програмно - цільового методу планування видатків бюджету // Фінанси України. - 2004. - № 9.
84. Швайка Л. А. Планування діяльності підприємства Навч. посіб. Львів "Новий світ - 2000", - 2004. - 268с.
85. Шишкин А.К., Вартонян С.С., Микрюков В.А. Бухгалтерский учет и финансовый анализ на комерческих предприятиях. - М.: Информа - М, 2002.
86. http://consulting.ru Персональное программное обеспечение финансового планирования - 2006г.
87. http://www.lh.ru Программное обеспечение бизнес-планирования - 2006 г.
Додаток А
Показники виробництва основних видів продукції
Найменування основних видів продукції Обсяг випуску, тис.шт. Оптова ціна, тис.грн. Витрати, тис.грн.
2003
рік 2004 рік 2005
рік Абс. відхилення 2003
рік 2004
рік 2005 рік 2003
рік 2004
рік 2005 рік
2004 р. до 2003р. 2005р. до 2004р.
Розетки штепсельні 2672,0 2648,8 2564,5 -23,2 -84,3 3295,0 2311,7 2529,5 1803,7 2027,3 2308,2
Вимикачі 1324,4 1726,5 1766,0 402,1 39,5 1130,7 1629,9 1861,1 942,4 1457,0 1731,0
Вилки штепсельні 1014,7 1014,7 1232,4 0 217,7 664,9 552,1 893,4 603,3 1050,0 843,3
Подовжувачі та шнури електричні 11,9 17,0 3,9 5,1 -13,1 39,6 57,6 11,9 24,2 43,5 10,0
Всього 5023 5407 5566,8 384 159,8 5130,2 4551,3 5295,9 3373,6 4577,8 4892,5
Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства
Показник 2003 р. 2004 р. 2005 р. Відхилення 2004р. до 2003 р. Відхилення 2005р. до 2004 р.
Сума, тис.грн. Сума, тис.грн. Сума, тис.грн. абсолютне, тис. грн. відносне, % абсолютне, тис. грн. відносне, %
Дохід від реалізації продукції 4769,7 5178,9 5615,4 409,2 8,6 436,5 8,4
Чистий дохід 4741,5 5138,3 5568,8 396,8 8,4 430,5 8,4
Операційні витрати 4030,3 4613,2 5162,3 582,9 14,5 549,1 11,9
в тому числі:
а) собівартість продукції 3445,2 4202,0 4622,3 756,8 22,0 420,3 10,0
б) адміністративні витрати 309,6 259,4 379,4 -50,2 -16,2 120,0 46,3
в) витрати на збут 103,2 151,8 160,6 48,6 47,1 8,8 5,8
г) інші операційні витрати 172,3 69,7 126,1 -102,6 -59,5 56,4 80,9
Валовий прибуток (збиток) 1296,3 936,3 946,5 -360,0 -27,8 10,2 1,1
Прибуток (збиток) від операційної діяльності 725,5 472,9 325,2 -252,6 -34,8 -147,7 -31,2
Фінансові та інвестиційні доходи 126,3 592,5 409,6 466,2 369,1 -182,9 -30,9
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 851,8 447,2 325,2 -404,6 -47,5 -122,0 -27,3
Податок на додану вартість 28,2 40,1 46,6 11,9 42,2 6,5 16,2
Податок на прибуток від звичайної діяльності - - - - - - -
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності

 
 

Цікаве

Загрузка...