WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансове планування як складова фінансової діяльності підприємства (yа прикладі ВО “Електроконтакт”) - Дипломна робота

Фінансове планування як складова фінансової діяльності підприємства (yа прикладі ВО “Електроконтакт”) - Дипломна робота

впровадити оперативний контроль за постійними і змінними витратами;
- поліпшити платоспроможність підприємства на основі ефективного управління грошовими потоками;
- підвищити якість та оперативність прийняття управлінських рішень;
- узгоджувати, координувати дії окремих підрозділів і відділів підприємств, а також напрямків діяльності для досягнення поставлених глобальних завдань.
7. В результаті порівняльного аналізу існуючого програмного забезпечення для автоматизації процесу фінансового планування виявлено, що для досліджуваного в цій роботі підприємства найкраще підходить програмний продукт Fplan, що дозволить значно підвищити ефективність процесу фінансового планування, спростити розрахунки фінансових планів, зробити фінансовий план більш наглядним і зрозумілим.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної ради України 28.06.1996 р. - К.: Просвіта, 1996.
2. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні (від 16.07.1999 р. № 996-XIV ) // ВВР. - 1999. - № 40, с. 365.
3. Закон України "Про господарські товариства" (від 09.09.1991 р. № 1576 - XI ) // ВВР. - 1991. - № 49, с. 683.
4. Закон України "Про власність" (від 07.02.1991 р. № 697 - XII) // ВВР. - 1991. - № 20, с. 249.
5. Закон України "Про державну підтримку малого підприємництва" (від 19.10.2000 р. № 2063 - XIV ) // ВВР. - 2000. - № 51-52. - С. 447.
6. Закон України "Про оплату праці" (від 24.03.1995 р. № 108 /95 ВР) // ВВР. - 1995. - № 17, с. 121.
7. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" (від 28.12.1994 р. № 334/94-ВР) // ВВР. - 1995. - № 4, с.28.
8. Закон України "Про податок на додану вартість" (від 03.04.1997 р. № 168/97ВР) // ВВР. - 1997. - № 21, с. 156.
9. Господарський кодекс України / Стаття 19 / (від 16.01.2003 р. № 436 - IV) // ВВР. - 2003. - № 18, - № 19-20, - № 21-22, с. 144.
10. Цивільний кодекс України (від 16.01.2003 р. № 435 - IV) // ВВР. - 2003. - № 40-44. - 356 с.
11. Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 року № 39 зареєстровано в Міністерстві юстиції 15.03.2000 року за № 161/4382.
12. Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2000 р. № 353 зареєстровано в Міністерстві юстиції 20.01.2001 р. за № 47/5238.
13. Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999р. № 318, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19.01.2000 р. за № 27/4248.
14. Наказ Міністерства економіки України від 22.05.2002 р. № 145 "Про затвердження Методичних рекомендацій з формування складу витрат та порядку їх планування в торгівельній діяльності" // Українська інвестиційна газета від 14.01.2003 р. - № 1. - с. 1-19.
15. Ареф'єва О.В. Плануванняекономічної безпеки підприємств. / О.В.Ареф'єва, Т.Б. Кузенко. - К.: Вид - що Європ. ун-ту, 2005. - 170 с. - Бібліогр.: с. 160-169.
16. Бедринець М.Д. Кредитні спілки в системі фінансового забезпечення діяльності малого бізнесу // Фінанси України. - 2001. - № 7.
17. Білик М. Д. Фінансове планування на підприємстві в сучасних умовах - Фінанси України: журнал, 2006 р. № 4, с. 73 -76
18. Бланк И.А. Управление использованием капитала. - К.: Ника - Центр, 2000. - 656 с.
19. Бланк И.А. Управление прибылью. - К.: Ника - Центр, 2000. - 562 с.
20. Бобров Є.А. Сучасний стан і перспективи розвитку кредитування малого бізнесу // Фінанси України. - 2004. - № 1.
21. Боди З., Мертон Р. Финансы. /Пер. с англ.: Учебн. Пособие. - М.: Издательский дом "Вильямс". - 2000.
22. Борисов А.Б. Большой кономический словарь. - М.: Книжній мир. - 2001.
23. Бочаров В.В. Финансовій анализ. - С.П., 2001.
24. Варналій З.С., Білоус Г.М., Блешмудт П.П. Мале підприємництво України: стан, проблеми та перспективи розвитку // Економіка і управління. Науковий журнал. - 2000. - № 1 - с. 31-37.
25. Варналій З.С. Мале підприємництво: основи теорії і практики. - 2-е вид., випр. і доп. - К.: Т - во "Знання". - КОО, 2003.
26. Воротіна Л.І. Малий бізнес та підприємництво. - К., 2004. - 310 с.
27. Гитман Л. Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования / Пер. с англ. - М.: Дело, 2001.
28. Гранатуров В.М., Шевчук О.Б. Ризики підприємницької діяльності: Проблеми анализу. - К.: Зв'язок, 2000. - 152 с.
29. Грачев А.В. Анализ и управление финансовой финансовой устойчивостью предприятия: Учебно - практическое пособие. - М.: Издательство "Финпресс", 2002.
30. Гребельный В.И. Финансы предприятий: Учебное пособие. - 2-е изд. с измен. и доп. - К.: Изд. - во Европ. Ун-та, 2003. - 232 с. - Библиогр.: с. 227.
31. Гриньова В. М., Коюда В. О. Фінанси підприємств: Навч. Посіб. - 2-ге вид., перероб. І доп. - К.: Знання - Прес, 2004. - 475 с.
32. Гузенко О.П. Фінансове планування на промислових підприємствах - Фінанси України: журнал, 2003 р. № 11, с. 73 - 76
33. Єпіфанов А.О., Сало І.В., Д'яконова І.І. Бюджетика і фінансова політика України. - К.: Наукова думка, 2001. - 302 с.
34. Жовоновач Р. І. Ппроблеми фінансовго планування на укрїнських підприємствах - Фінанси України: журнал, 2004 р. № 1, с. 21 - 27
35. Економіка підприємства: Підручник/за заг.ред. С.Р. Покропивного. Вид. 2-ге перероб. та доп.- К.: КНЕУ, 2000. - 528 с., іл.
36. Економічний аналіз: Навч. посібник / М.А.Белюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток; за ред. Акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. - К.: КИЄУ, 2001. - 540 с.
37. Економічна енциклопедія: В з-х т. - т. 2. - К.: Академія, 2001. - с. 599
38. Задорожний І.С., Задорожний В.І. Комбінований метод підвищення ефективності проектування системи управління підприємством.// Пошук.-2002. - № 1 (2). - с. 38 - 41.
39. Зятьковський І.В. Фінанси підприємств: Навч. посібник. 2-ге вид., перероб. та доп. - К.: Кондор, 2003. - 364 с.
40. Ізмайлова К.Р. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. - К.: МАЧП, 2000. - 146 с.
41. Ковалёв В.В. Введение в финансовый менеджмент: Учебн. пособ. - М.: Финасы и статистика, 2000. - 400 с.
42. Ковалева А. М., Лапуста М. Г., Скамай Л. Г. Финансы фирмы : Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 412 с..
43. Коробов М.Я. Фінансово - економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. -378 с.
44. Крамаренко Г. О. Фінансовий аналіз і управління. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 223 с.
45. Кузьменко Л.В., Кузьмін В.В., Шаповалова В.М. Фінансовий менеджмент. Навч. посіб. - Херсон: Олді - плюс, 2003. - 256 с.
46. Кузьмін О.Є., Комарницький І.М. Фінансова інфраструктура для підтримки малих підприємств // Фінанси України. - 2003. - № 2.
47. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб'єктів господарювання: Монографія. - К.: КНЕУ, 2001.
48. Малич В.А. Анализ финансовой деятельности предприятия. - СПб : СПб ДИТП, 2002. - 60 с.
49. Мельник П.В. Розвиток податкової системи в перехідній економіці. - Ірпінь: Академія державної податкової служби

 
 

Цікаве

Загрузка...