WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансове планування як складова фінансової діяльності підприємства (yа прикладі ВО “Електроконтакт”) - Дипломна робота

Фінансове планування як складова фінансової діяльності підприємства (yа прикладі ВО “Електроконтакт”) - Дипломна робота

коефіцієнтів.
Оцінимо ефективність наведеного вище процесу планування на ВО "Електроконтакт" за плановий 2006 рік.
Для цього спочатку на основі таблиці 2.12 , 2.13 та 2.14 та звіту про фінансові результати за 2005 рік (додаток Є) зробимо аналіз прибутковості ВО "Електроконтакт" (табл. 3.1).
Таблиця 3.1
Плановий аналіз прибутковості ВО "Електроконтакт" за 2005-2006 рр.

п/п Показники Фактич-не значе-ння
за 2005 рік Заплано-ване зна-чення
за 2006 рік Відхилення планового 2006 р. до 2005 р.
тис.грн. відсотків
1 2 4 5 6 7
1 . Дохід (виручка) від реалізації продукції, тис. грн. 5615,4 5694,0 78,6 1,4
2. Податок на додану вартість (ПДВ), тис. грн. 48,0 48,0 0,0 0,0
3. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції, тис.грн. 5568,8 5646,0 77,2 1,4
4. Собівартість реалізованої продукції, тис.грн. 4622,3 5219,0 596,7 12,9
5. Собівартість, в % до виручки від реалізації 82,3 91,7 9,3 11,4
Продовження таблиці 3.1
1 2 4 5 6 7
6. Валовий прибуток 946,5 475,0 -471,5 -49,8
7. Постійні витрати 770,1 463,5 -306,5 -39,8
8. Чистий прибуток 325,2 390,6 65,4 20,1
9. Інші звичайні витрати 505,5 611,4 105,9 20,9
10. Разом витрат 5290,2 5830,4 540,2 10,2
11. Загальна рентабельність, % 6,1 6,7 - 9,0
12. Рентабельність звичайної діяльності, % 7,0 7,5 - 6,4
13. Коефіцієнт окупності виробничих витрат 1,2 1,1 - -10,2
На основі аналізу прибутковості можна зробити висновок, що якщо Товариство зможе виконати поставлені перед ним задачі і отримає дохід (виручку) від реалізації продукції у плановому 2006 році у розмірі 5694,0 тис. грн., що на 1,4% більше ніж у звітному 2005 році, то навіть на фоні збільшення собівартості продукції у плановому році на 12,9% і зменшення валового прибутку на 49,8%, прибутковість підприємства все одно збільшиться на 20,1% порівняно з 2005 роком на що значною мірою вплинуло зменшення постійних витрат - майже на 40%. Згідно із запланованим очікується збільшення загальної рентабельності на 9% в порівняні з попереднім роком і рентабельності звичайної (основної) діяльності - на 6,4 %. Окупність виробничих витрат зменшиться на 10,2%, на що значною мірою вплинуло збільшення собівартості продукції та обрана підприємством цінова політика - ціни на вироби в плановому році зростуть недостатньо в порівнянні зі збільшенням виробничих витрат. Отже в цілому складений фінансовий план передбачає збільшення показників рентабельності і прибутковості.
Оцінку ефективності складання фінансового плану за 2006 рік потрібно здійснити за допомогою показників фінансового стану ВО "Електроконтакт", які розраховуються на плановий 2005 рік та порівнюються зі звітним 2006 роком (табл. 3.2).
Таблиця 3.2
Прогнозна оцінка показників ліквідності ВО "Електроконтакт"
за 2005-2006 рр.

п/п Показники Норма-тивне значен-ня Період
Відхилення
2006 р. до
2005 р.
2005 р. 2006 р. од. %
2. Коефіцієнт забезпе-чення власними коштами > 0,1 0,92 0,94 0,02 2,0
3. Коефіцієнт швидкої
ліквідності > 1 5,14 5,45 0,32 6,1
4. Коефіцієнт
абсолютної ліквідності > 0,1 2,72 2,91 0,19 6,8
5. Коефіцієнт автономії > 0,5
0,94 0,94 0,01 0,9
На основі даних табл. 3.2 можна зробити наступні висновки. Показники ліквідності відповідають нормативам. Значення коефіцієнта забезпеченості власними коштами 0,94 свідчить про те, що підприємство може достатньо забезпечити себе необхідними власними коштами.
Величина коефіцієнта швидкої ліквідності дорівнює 5,45, є досить високим, відповідає нормативному значенню і говорить про те, що підприємство здатне погасити свої поточні зобов'язання за рахунок оборотних активів.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності є найбільш твердим критерієм ліквідності об'єднання, і у запланованому періоді він більший критичної мережі, що відповідає нормативу і становить 2,91.
Чим більше значення коефіцієнта автономії, тим краще фінансовий стан підприємства. У нашому випадку призапланованих фінансових результатах коефіцієнт автономії становить 0,94, що свідчить про очікуваний хороший фінансовий стан товариства у плановому періоді.
Усі вище перераховані коефіцієнти у плановому році в порівнянні з попереднім збільшуються, що є позитивним для підприємства (табл. 3.3)
Таблиця 3.3
Прогнозна оцінка показників ефективності використання активів
ВО "Електроконтакт" за 2005-2006 рр.

п/п Показники Норма-тивне значен-ня Період
Відхилення
2006 р. до
2005 р.
2005 р. 2006 р. од. %
1. Маневреність робочого капіталу змен-
шення 0,62 0,63 0,01 1,6
2. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів збіль-
шення 1,32 1,34 0,02 1,2
3. Час обороту оборотних засобів змен-
шення 275,68 272,46 -3,21 -1,2
4 Коефіцієнт оборотності зпасів збіль-
шення 5,41 5,88 0,47 8,6
5. Час обороту запасів змен-
шення 67,44 62,10 -5,34 -7,9
6. Фондовіддача збіль-
шення 4,74 4,88 0,15 3,1
На основі даних табл. 3.3 можна зробити наступні висновки. Показники ефективності використання активів при запланованих фінансових результатах відповідають нормативам. Платоспроможність підприємства визначається передусім величиною і маневреністю його капіталу і відповідає нормативу у порівнянні з 2005 роком.
Коефіцієнт обіговості оборотних засобів збільшиться порівняно з 2005 роком, що цілком відповідає нормативу і свідчить про заплановане прискорення обороту оборотних засобів.
Зменшення часу обороту оборотних засобів свідчить також про очікуване покращення фінансових результатів діяльності підприємства у 2005 році.
Значення коефіцієнту оборотності запасів вказує, скільки разів у середньому поповнювалися запаси підприємства протягом періоду і також має значення, що відповідає нормативу.
Значення запланованого часу обороту запасів порівняно з 2005 роком говорить про зменшення кількості днів, необхідних для поповнення оборотних запасів Товариства, що також є позитивною тенденцією для подальшої діяльності ВО "Електроконтакт". Показник фондовіддачі відповідає нормативу та збільшується.
Таблиця 3.4
Планова оцінка показників прибутковості ВО "Електроконтакт" за 2005-2005 рр.

п/п Показники та
коефіцієнти Норма-тив значен-ня Період
Відхилення
2006 р. до
2005 р.
2005 р. 2006 р. од. %
1. Коефіцієнт прибут-ковості продажів, збіль-
шення 0,06 0,07 0,01 19,4
2. Коефіцієнт окупності виробничих витрат збіль-
шення 1,15 1,20 0,05 4,0
3. Коефіцієнт окупності капіталу (активів) збіль-шення 0,83 0,87 0,04 4,8
4. Коефіцієнт окупності власного капіталу збіль-
шення 0,89 0,92 0,03 3,7
Показники прибутковості при запланованих фінансових результатах діяльності ВО "Електроконтакт" збільшуються у плановому 2006 році порівняно із 2005 роком, що відповідає нормативам. Коефіцієнти прибутковості також характеризують можливість покращення діяльності цього підприємства, якщо воно буде дотримуватись окресленої управлінської політики.
Здійснена у роботі оцінка ефективності процесу планування прибутку ВО "Електроконтакт" за допомогою складання фінансових звітів показала, що даний метод являється

 
 

Цікаве

Загрузка...