WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансове планування як складова фінансової діяльності підприємства (yа прикладі ВО “Електроконтакт”) - Дипломна робота

Фінансове планування як складова фінансової діяльності підприємства (yа прикладі ВО “Електроконтакт”) - Дипломна робота

справити негативний вплив на фінансовий стан інших суб'єктів господарювання. Якщо ж кредиторська заборгованість виникла внаслідок порушення правил розрахунків та кредитування, то вона призводить до фінансових ускладнень в інших підприємств.
Платіжний календар конкретизує поточний фінансовий план, уточнює його показники, дає змогу використати наявні резерви для підвищення ефективності використання фінансових ресурсів підприємства, дає точніше уявлення про стан платежів та розрахунків у періоді, що аналізується.
За допомогою платіжного календаря постійно контролюється платоспроможність підприємства.
Отже, постійний оперативний контроль, який здійснюється з допомогою платіжного календаря, є надзвичайно важливим засобом виконання поточного фінансового плану - плану доходів і витрат підприємства.
РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
3.1 Контроль за виконанням фінансового плану та оцінка збалансованості планових фінансових показників на ВО " Електроконтакт"
Успішному виконанню фінансового плану підприємства сприяє дієвий систематичний контроль за доходами і видатками. Метою контролю є сприяння мобілізації всіх передбачених планом коштів і витрачання їх на передбачені потреби. Для придання контролю належного оперативного характеру перевірка та аналіз виконання фінансового плану повинні проводитись систематично протягом року. Контроль повинен здійснюватись на всіх ділянках фінансової діяльності підприємства: за грошовими видатками на виробництві, собівартістю продукції надходженням виторгу, утворенням і направленням грошових накопичень, формуванням і виконанням оборотних засобів, виконанням плану фінансування капітальних вкладень, введенням в дію закінчених об'єктів та ефективним використанням основних фондів.
Контроль за виконанням фінансового плану здійснюється за допомогою аналізу звітів за місяць, квартал, рік. При виявленні наявних резервів вони враховуються у планах наступних періодів. З метою економії всіх видів ресурсів важлива увага повинна приділятися попередньому і поточному контролю, своєчасному перегляду норм видатків матеріальних цінностей, контролю за станом запасів сировини, матеріалів, обладнання, за дотриманням нормативів оборотних засобів і залученням у виробництво понаднормативних матеріальних цінностей.
На ВО "Електроконтакт" контроль за мобілізацією грошових ресурсів здійснюють фінансові служби спільно з іншими відділами, які беруть участь у прогнозуванні і виконанні цих завдань і ведуть облік їх надходження (маркетингові служби, бухгалтерія). Основну увагу тут зосереджено на головному джерелі надходжень - виторгу від реалізації продукції і послуг. Для організації постійного контролю за виконанням плану реалізації використовуються дані про хід відвантаження продукції, платоспроможність покупців, строки оплати платіжних вимог за раніше відвантажену продукцію і надходження коштів по днях місяця. Відділ збуту підприємства складає графіки відвантаження продукції, відхилення яких неминуче відображається на залишках готової продукції. Фінансовий відділ повинен контролює оплату рахунків. Для цього ведеться книга обліку всіх рахунків, пред'явлених покупцям за відвантажену продукцію.
Співставлення звітних даних з показниками фінансового плану дає можливість проаналізувати причини відхилень у виконання окремих статей, виявити резерви і намітити заходи по підвищенню ефективності роботи підприємства і якості фінансового планування. Особливу увагу на підприємстві звертають на виконання наступних основних статей фінансового плану: по доходах -прибуток, амортизаційні відрахування і мобілізація внутрішніх ресурсів; по видатках - централізовані капіталовкладення, витрати на капітальний ремонт, відрахування у фонд економічного стимулювання. На закінчення аналізується виконання плану платежів до бюджету.
Отже, основна мета контролю за фінансовою діяльністю підприємства полягає у реалізації основних фінансових завдань, що були поставлені у складеному підприємством фінансовим планом і досягненні позитивних фінансових результатів. Ефективність всього процесу фінансового планування залежить від постійного контролю та нагляду за виконанням фінансовогоплану та від скоординованості всіх служб підприємства, співпраця яких допоможе вчасно виявити відхилення від запланованого. У цьому зв'язку першочергова увага приділяється кінцевим результатам роботи - прибутку чи збитку. Контролю за прибутком означає постійне вивчення усіх чинників, які впливають на його величину об'єм виробництва і реалізації, рівень витрат, ціни, в тому числі розмір непрямих податків, зміни в асортименті і рентабельності продукції.
Аналіз виконання плану прибутку розпочинається із загальної оцінки виконання плану фінансових результатів за кожним напрямком одержання прибутку. Потрібно проаналізувати причини утворення позареалізаційних збитків, виявити винних, встановити, які заходи вживалися по недопущенню виникнення цих втрат надалі.
Уважно повинно бути розглянуте виконання завдань по зниженню собівартості продукції, яка є основним джерелом прибутку. При цьому аналізуються відхилення за окремими статтями витрат на виробництво і встановлюється вплив норм видатків, цін і транспортно-заготівельних видатків на перевитрачання (або економію), зміни асортименту продукції.
При аналізі звіту підприємства важливо з'ясувати, з чиєї вини виникла нестача власних оборотних коштів. Якщо нестача утворилася через невиконання плану прибутку або понад планових збитків внаслідок безгосподарності, недотримання режиму економії у витрачанні матеріальних, трудових і грошових засобів, нераціонального використання основних і оборотних фондів, то він повинен бути перекритий за рахунок понад планового додаткового прибутку, отриманого у зв'язку з проведенням спеціально розроблених організаційно-технічних заходів.
В обов'язки фінансових служб входить постійний контроль за обгронтуванням потреб в оборотних засобах, їх формування, створення необхідних запасів товарно-матеріальних цінностей, їх використанням, швидкістю обороту основних елементів оборотних засобів. Аналізуючи стан власних оборотних коштів, треба перевірити, чи не було їх іммобілізації на непередбачені планом цілі.
Ефективною формою контролю є складання звіту про виконання фінансового плану. На основі бухгалтерського обліку і звітності, даних оперативного і статистичного обліку підраховуються фактичні суми по кожній статті фінансового плану, визначаються відхилення і їх причини. Це дозволяє аналізувати виконання кожної статті окремо і в цілому всього фінансового плану підприємства і на основі цього розробляти заходи по усуненню недоліків, підвищенню рентабельності, збільшенню прибутків й інших доходів, найбільш ефективного використання ресурсів.
Використання фінансової звітності у плануванні багатьох фінансових процесів, що відбуваються на підприємстві являється одним з найбільш дієвих методів. Але він також потребує підтвердження його ефективності в конкретному випадку. Визначити позитивними чи негативними є результати фінансових звітів можна лише за допомогою їх детального аналізу та обчислення ряду фінансових

 
 

Цікаве

Загрузка...