WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансове планування як складова фінансової діяльності підприємства (yа прикладі ВО “Електроконтакт”) - Дипломна робота

Фінансове планування як складова фінансової діяльності підприємства (yа прикладі ВО “Електроконтакт”) - Дипломна робота

на початок періоду 745,0 830,7 810,3 926,9 1135,6 1594
2. Надходження грошових коштів:
- виручка від реалізації 1404,0 1300,0 1460,0 1530,0 5820 5952
- позареалізаційні доходи і надходження
128,0 133,0 125,0 141,0 450 485
3. Грошові платежі:
- оплата товарів і послуг 668,0 675,0 684,0 692,0 2790 2920
- виплата заробітної плати 625,0 625,0 625,0 625,0 2505 2520
- сплата податків і податкових платежів 12,0 12,0 12,0 12,0 48,5 49
- позареалізаційні витрати і вкладення
140,0 140,0 146,0 132,0 462 450
- страхові платежі 1,2 1,2 1,2 1,2 5,2 5,3
- витрати на рекламу 0,2 0,2 0,2 0,2 0,6 0,7
4. Залишок грошових коштів на кінець періоду 830,7 810,3 926,9 1135,6 1594,3 2086,3
Взаємозв'язок виробничого і фінансового планування забезпечується балансом доходів і видатків. В цьому документі знаходять відображення рух всіх фінансових ресурсів підприємства. Кожне підприємство самостійно визначає форму і розробляє власний порядок скадання балансу доходів і видатків, який включає такі розділи:
- доходи і надходження коштів;
- витрати і відрахування;
- кредити і взаємовідносини з банками;
- взаємовідносини з бюджетом.
Для складання планового балансу доходів і видатків використовуються дані про виробничо-господрську діяльність підприємства в плановому періоді, плановий прибуток, його використання, надходження і сплати ПДВ, дані про заплановані витрати підприємства та інші розрахунки. [3, с. 208]
Спрощений варіант балансу доходів і видатків на плановий період для виробничого об'єднання "Електроконтакт" подано в табл. 2.9.
Таблиця 2.9
Плановий баланс доходів і витрат ВО "Електроконтакт"
Показник 2006 рік 2007 рік 2008 рік
1 2 3 4
1. Виручка від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг (за вирахуванням ПДВ і акцизів)
1392,0 1288,0 1448,0 1518,0 5771,5 5903,0
2. Інші операційні доходи
2,6 3,1 2,8 3,6 14,6 15,3
3. Доходи від іншої діяльності
137,4 141,9 134,2 149,4 483,9 518,7
4. Витрати на виробництво і реалізацію продукції, робіт, товарів, послуг
1293,0 1300,0 1309,0 1317,0 5295,0 5440,0
5. Адміністративні витрати 65,0 57,0 68,0 49,0 255,0 230,0
6. Інші операційні витрати 88,4 96,4 91,4 96,4 261,3 275,0
7. Загальні витрати 1446,4 1453,4 1468,4 1462,4 5811,3 5945,0
8. Загальний доход 1532,0 1433,0 1585,0 1671,0 6270,0 6437,0
9. Фінансовий результат 85,6 -20,4 116,6 208,6 458,7 492,0
До складу фінансового плану входить також баланс активів та пасивів підприємства. Він складається з метою оцінки тих видів активів, в які спрямовуються грошові кошти та тих видів пасивів, за рахунок яких планується фінансувати придбання чи створення цих активів.
Серед активів балансу виділяють поточні активи (рахунок в банку, каса, інші надходження, дебіторська заборгованість) - як найбільш мобільну частину коштів, запаси та фіксовані активи. В пасиві відображено власні та позикові кошти, причому важливе значення має їх структура та зміна протягом запланованого трирічного періоду [84, с. 209].
У зарубіжній практиці при складанні балансу активів і пасивів використовують "метод пробки". Як відомо, в економічних розрахунках при плануванні перевага надається активам і витратам, а вже потім шукають джерела їх формування і фінансування. Різниця між запланованими активами і наявними джерелами фінансування називається "пробкою". Якщо вона має від'ємне значення, то її вибивають за допомогою додаткового зовнішнього фінансування: емісії цінних паперів чи кредитів. Якщо ж власних джерел і вже залучених до обігу позикових коштів буде більше, ніж необхідно для формування фінансових активів, виникає додатне значення пробки, яке ліквідується поверненням позикових коштів, а зайві власні засоби можуть бути інвестовані в пінні надери.
При складанні фінансового плану також проводиться аналіз беззбитковості підприємства (метод "Витрати - Обсяг - Прибуток"). Методологічні основи цього методу розроблені вже досить давно, але практичному його використанню сприяла система обліку витрат "direct-costing", в основі якої лежить розподіл витрат на постійні та змінні, які по-різному реагують на зміну обсягу виробництва [32, с. 74].
Точка беззбитковості - це такий обсяг реалізації, коли доходи підприємства дорівнюють його затратам, а підприємство не має ні прибутків, ні збитків.
Досліджуване підприємство реалізує достатньо широкий обсяг номенклатури продукції. Тому будемо використовувати спосіб розрахунку точки беззбитковості для багатономенклатурного підприємства. Вихідні дані для визначення граничної рентабельності на 2005 рік у таблиці 2.10.
Таблиця 2.10
Вихідні дані для визначення прогнозної граничної рентабельностідля ВО "Електроконтакт"
Показники План на
2006 р. 2007 р. 2008 р.
Дохід від реалізації, тис. грн. 5694,0 5820 5952
Змінні витрати, тис. грн. 5366,9 5355,2 5489,6
Маржинальний дохід
(постійні витрати + прибуток),
тис. грн. 854,1 914,8 947,4
В тому числі:
- постійні витрати, тис. грн. 463,5 456,1 455,4
- прибуток, тис. грн. 85,6 458,7 492,0
Коефіцієнт загального маржинального доходу розраховується за формулою [5, с. 22] :
(1.1)
Точка беззбитковості (ТБ) методом маржинального доходу обчислюється за формулою :
(1.2)
Обчислимо за вказаними формулами (1.1) та (1.2) коефіцієнт загального маржинального доходу (Кзмд) та точку беззбитковості. Результати розрахунків занесемо до таблиці 2.11.
Таблиця 2.11
Прогнозна гранична рентабельність для ВО "Електроконтакт"
Показники План на
2006 р. 2007 р. 2008 р.
КЗМД, % 15,00 15,72 15,92
Точка беззбитковості (гранична рентабельність), тис. грн. 3090,1 2901,7 2861,2
Це означає, що саме на суму 3406,7 тис. грн. підприємству у запланованому 2005 році, тобто при запланованих величинах витрат та доходу від реалізації, потрібно реалізувати продукції, щоб доходи підприємства дорівнювали б його затратам, і воно не мало б ні прибутку, ні збитку. Для 2007 та 2008 років цей прибуток має складати 3395,4 і 3312,6 тис. грн. відповідно.
Слід відзначити, що аналіз беззбитковості передбачає ряд припущень, які ми маємо зробити при його використанні:
По-перше - це постійність ціни продажу, яка, в свою чергу грунтується на двох інших припущеннях:
- еластичність попиту на продукцію дуже висока, що дає змогу залишитись ціні постійною у міру збільшення продажів;
- ціна продажу продукції за звітний період залишається стабільною.
По-друге, припущення полягає у тому, що змінні витрати на продукцію теж відносно стабільні, а постійні і змінні витрати правильно визначені і класифіковані.
По-третє, припущення передбачає, що в запланованому періоді можливі зміни обсягів продажів, що забезпечують самоокупність.
В процесі фінансового планування відбувається конкретна ув'язка кожного виду капіталовкладень чи відрахувань та джерела його фінансування. Для цього складається перевірочна (шахова) таблиця до фінансового плану, в якій по вертикалі записують напрями використання фінансових ресурсів та прирівняних до них коштів, а по горизонталі джерела фінансування, тобто фінансові

 
 

Цікаве

Загрузка...