WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансове планування як складова фінансової діяльності підприємства (yа прикладі ВО “Електроконтакт”) - Дипломна робота

Фінансове планування як складова фінансової діяльності підприємства (yа прикладі ВО “Електроконтакт”) - Дипломна робота

позначилося і на більш загальному показнику рентабельності - рентабельність активів. Таке негативні тенденції пов`язані в першу чергу зі зниженням отримуваного прибутку і збільшенням витрат на виробництво, незважаючи навіть на збільшення обсягу реалізації продукції в ці роки. Отже, для підвищення рівня рентабельності фірмі необхідно знизити затрати на виробництво та збільшити валовий випуск продукції, розширюючи паралельно ринки збуту продукції.
Наступним етапом фінансового аналізу виробничого об'єднання "Електроконтакт" потрібно провести аналіз ліквідності і платоспроможності.
Словник визначає термін ліквідність як:
- можливість перетворення статей активу в гроші для сплати зобов'язань по пасиву;
- легкість реалізації, продажу, перетворення матеріальних цінностей у готівку.
Виходячи з цих визначень, можна зробити висновок, що ліквідність - це спроможність певного, не у грошовій формі, активу, перетворитися (ліквідувати початкову форму існування) в грошову форму. Безумовно, така якість певного активу має цінність з позицій використання одержаної грошової форми активу для сплати по певних зобов'язаннях. Тобто, ліквідність активу не у грошовій формі забезпечує потреби платоспроможності будь-яких суб'єктів. Тому аналіз ліквідності підприємства добре характеризує платоспроможність підприємства
Використовуючи методику розрахунку показників ліквідності, наведених в додатку Д, проведемо порівняння змін показників ліквідності по роках на досліджуваному підприємстві (таблиця 2.6)
Таблиця 2.6
Аналіз ліквідності і платоспроможності ВО "Електроконтакт"
Показник 2003 р. 2004 р. 2005 р. Зміни у 2004 р. (+;-)% Зміни у 2005р. (+;-)%
Коефіцієнт загальної ліквідації 17,82 18,34 12,6 1,9 -31,3
Коефіцієнт швидкої ліквідності 3,07 4,92 2,41 66 -51,8
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 4,9 4,16 4,27 -15 2,6
Сума власних оборотних коштів 6739,5 3434,3 3876,3 -49 12,9
Як видно з таблиці коефіцієнті швидкої та загальної ліквідності змінювались досить сильно. Так у період з 2003 по 2004 роки їхнє збільшення становило + 66 та +1,9 % відповідно, а період з 2004 по 2005 роки ці ж коефіцієнти знизилися, коефіцієнт загальної ліквідності - на 31,3 % а коефіцієнт швидкої ліквідності - на 51,8 %, що звичайно, є негативним явищем. Але на відміну від цих показників ліквідності показник абсолютної ліквідності, що характеризує миттєву платоспроможність суттєво не змінювався, але його значення перевищує нормативне (0,2 - 0,3), що говорить про неефективне використання грошових коштів.
2.2 Зміст і порядок складання фінансового плану підприємства
Як зазначалося раніше, фінансовий план - це документ, що відображає обсяг надходжень коштів і їх спрямування у плановому періоді з метою забезпечення потреб поточної діяльності та розвитку підприємства, виконання його зобов'язань перед державою, банками, постачальниками та іншими кредиторами.
Фінансовий план включає такі складові:
- прогноз обсягів реалізації;
- баланс грошових надходжень та витрат;
- таблицю доходів та витрат;
- прогнозований баланс активів та пасивів підприємства;
- розрахунок точки беззбитковості.
Деякі автори як наприклад в [61, с. 112] наводять таку структуру фінансового плану:
- план доходів та видатків;
- план грошових виплат і надходжень;
- балансовий план.
Нині, коли підприємствам надано самостійність у плануванні, вони можуть не складати фінансового плану або складати його в будь-якій довільній формі.
Складання фінансового плану може відбуватися в три етапи:
1. Аналіз очікуваного виконання фінансового плану поточного року.
2. Розгляд та вивчення виробничих, маркетингових показників, на підставі яких розраховуватимуться планові фінансові показники.
3. Розробка проекту фінансового плану.
Мета складання фінансового плану полягає у взаємоузгодженні доходів та витрат.
Складання фінансового плану починають з прогнозу обсягу продажу. Прогноз обсягу продажу складається за кожним видом продукції, як правило, на 3 роки: для 1-го року щомісячно, для 2-го щоквартально, для 3-го - на рік в цілому. Це пов'язано з тим., що в перший рік виробництва повинен бути відомий покупець продукції. Розрахунки на другий і третій роки мають характер прогнозів, складених на підставі маркетингових досліджень.
В цій роботі немає необхідності планувати помісячно, тому була складена таблиця на перший рік - поквартально, на другий і третій - на рік в цілому.
Таблиця 2.7
Прогноз обсягу продажу на ВО "Електроконтакт"
Показник
2006 рік
(квартали)
2007 рік 2008 рік
1
2
3
4
1. Обсяг продажу в натуральному виразі, тис. шт.
Розетки штепсельні 652 653 654 655 2650,0 2700,0
Вимикачі 447 448 449 450 1830,0 1880,0
Вилки штепсельні 312 313 314 315 1300,0 1390,0
Подовжувачі та шнури електричні 0,97 0,98 0,99 1 4,2 4,5
2. Середня ціна за одиницю продукції, грн
Розеткиштепсельні 0,97 0,97 0,97 0,97 1,0 1,02
Вимикачі 1,03 1,03 1,03 1,03 1,06 1,08
Вилки штепсельні 0,71 0,71 0,71 0,71 0,78 0,83
Подовжувачі та шнури електричні 2,98 2,98 2,98 2,98 3,10 3,15
3. Обсяг продажу в грошовому виразі, тис. грн.
Розетки штепсельні 632,44 633,41 634,38 635,35 2650,0 2754,0
Вимикачі 460,41 461,44 462,47 463,50 1939,8 2030,4
Вилки штепсельні 221,52 222,23 222,94 223,65 1014,0 1153,7
Подовжувачі та шнури електричні 2,89 2,92 2,95 2,98 13,02 14,18
Схематично, за допомогою графіка можна побудувати обсяг продажу кожного виду продукції що виробляється на досліджуваному підприємстві в динаміці за три роки. Це дає змогу більш наглядно оцінити очікувану виручку від реалізації цих товарів (Рис. 2.3):
Рис.2.3. Плановий обсяг продаж основних видів продукції ВО "Електроконтакт"
Важливим документом фінансового плану вважається баланс грошових витрат і надходжень, який має й іншу назву - баланс грошових потоків.
Він розробляється з метою оцінки руху грошових коштів в процесі реалізації підприємницького проекту. Час реалізації продукції практично ніколи не співпадає з часом надходження коштів на рахунок підприємства. Наявні грошові кошти - це різниця між реальними надходженнями і виплатою грошей. На підставі даних балансу грошових потоків можна передбачити недостатність коштів у плановому періоді і спланувати подолання дефіциту за рахунок залучення короткотермінових позик або перенесення терміна сплати окремих платежів. При наявності стабільного залишку на рахунку підприємства доцільно розглянути варіант розширення масштабів виробництва або вкладення коштів в інший бізнес. Отже цей документ дозволяє уникнути фінансових втрат або отримати додатковий прибуток.
Баланс грошових потоків складається у вигляді таблиці, в якій відображаються дані про наявність грошових коштів на початок періоду, їх надходження і витрачання в самому періоді, і завершується таблиця даними про наявність грошових коштів на кінець періоду (табл. 2.8)
Таблиця 2.8
Плановий баланс грошових потоків на ВО "Електроконтакт"
Показник
2006 рік
(квартали)
2007 рік 2008 рік
1
2
3
4
1. Залишок грошових коштів

 
 

Цікаве

Загрузка...