WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз фінансового стану підприємства та прогнозування ймовірності банкрутсва - Курсова робота

Аналіз фінансового стану підприємства та прогнозування ймовірності банкрутсва - Курсова робота

підприємства.
Для вивчення тенденцій розвитку окремих галузей народного господарства і розробки рекомендацій з регулювання економіки країнистатистичні органи вивчають і дають оцінку змінам ряду аналітичних показників фінансової діяльності підприємств за кілька років.
Таким чином, зовнішні користувачі аналітичного матеріалу вивчають і дають оцінку таким показникам фінансової діяльності підприємства:
прибуток і його розподіл;
рівень рентабельності;
майновий стан;
зміна динаміки фінансового стану за кілька років;
фінансова стійкість;
платоспроможність;
взаємини підприємств із фінансово-банківською системою, постачальниками і споживачами продукції;
перспективи розвитку в майбутньому.
Для оцінки фінансового стану підприємства використовується система показників (рис. 2), що характеризує зміни:
структури капіталу за його розміщенням і джерелами утворення;
ефективності використання капіталу;
платоспроможності і кредитоспроможності підприємства;
фінансової стійкості;
рівня прибутковості (рентабельність) підприємства.
Для аналізу фінансового стану підприємства використовуються внутрішні і зовнішні джерела інформації.
До внутрішніх джерел інформації відносять звітний бухгалтерський баланс підприємства (форма № 1), звіт про фінансові результати діяльності (форма № 2), звіт про фінансово-майновий стан (форма № 3), пояснювальна записка до річного звіту, дані бухгалтерського обліку.
Зовнішні дані - це матеріали печатки, фінансові довідники, висновки аудиторських фірм і т.п.
Інтенсивність використання
капіталу Ефективність використання
капіталу Показники структури капіталу
За джерелами За розміщенням
Оборотність капіталу Рентабельність капіталу Залучений капітал Власний капітал Поточні активи Довгостроковий капітал
Тривалість одного обороту Коефіцієнт оборотності Прибутковість власного капіталу Прибутковість оборотного капіталу Прибутковість загального капіталу Короткострокові фінансові зобов'язання Довгострокові фінансові зобов'язання Джерела власних коштів Готівка Короткострокові фінансові вкладення Дебіторська заборгованість Запаси Нематеріальні активи Довгострокові фінансові вкладення Основні засоби
Перемінний капітал Постійний перманентний капітал Кошти, які використовуються за межами підприємства
Рис. 2 Система показників оцінки фінансового стану підприємства
Загальна оцінка фінансового стану підприємства проводиться за допомогою "читання балансу".
Під "читанням" балансу розуміють попереднє загальне ознайомлення з підсумками роботи підприємства і його фінансовим станом.
У закордонній практиці фірм і на деяких вітчизняних підприємствах при початковому ознайомленні з балансом для загальної оцінки фінансового стану активно використовуються показники горизонтального (динамічного), вертикального (структурного) і трендового аналізів.
У ході горизонтального аналізу визначають абсолютні зміни розміру валюти балансу і різних його статей за звітний період, а також темпи росту, що важливі для характеристики фінансового стану підприємства.
Для цього підсумок балансу на кінець періоду, що аналізують, порівнюють з підсумком балансу на початок цього періоду. Це дає можливість визначити масштабність підприємства, загальний напрямок руху балансу. У звичайних виробничих умовах збільшення валюти балансу оцінюється позитивно, але необхідно визначити, за рахунок чого він виріс. Якщо це відбулося за рахунок власного капіталу чи за рахунок власного капіталу разом зі збільшенням позикових засобів, то це позитивно. Однак керівництву підприємства варто задуматися, якщо зростання валюти балансу обумовлено зростанням лише боргових зобов'язань.
Зменшення валюти балансу "сигналізує" про звуження (згортання) діяльності підприємства. Причини такого згортання необхідно вивчити.
"Читання" бухгалтерського балансу передбачає також визначення характеру змін окремих статей і розділів балансу. Позитивно оцінюється збільшення в активі балансу залишків коштів, поточних фінансових інвестицій, як правило, основних засобів, нематеріальних активів і виробничих запасів; у пасиві балансу - підсумку першого розділу й особливо сум прибутку, доходів майбутніх періодів. Негативної оцінки заслуговує різке зростання дебіторської заборгованості в активі і кредиторській заборгованості в пасиві балансу.
Потрібно сказати, що в умовах ринкової економіки переглядається оцінка характеру змін деяких статей балансу. Наприклад, якщо раніш у всіх випадках позитивно оцінювалися збільшення залишків коштів на розрахунковому і валютному рахунках, те тепер підприємства повинні намагатися більш раціонально використовувати вільні кошти (надавати позику іншим підприємствам, купувати короткострокові цінні папери). Підприємства, що орієнтуються на ринкову економіку, як правило, здійснюють короткострокові фінансові вкладення, капітальні вкладення, купують патенти, ліцензії й іншу інтелектуальну власність, що відображається в статті "Нематеріальні активи".
Метою вертикального (структурного) аналізу є визначення:
питомої ваги статей балансу у валюті балансу на початок і кінець звітного періоду;
зміна питомої ваги змін у % до розміру статей балансу на початок періоду (темп приросту статті балансу);
змін у % до змін валюти балансу (темп приросту структурних змін - показник динаміки структурних змін);
ціна одного відсотка зростання валюти балансу і кожної статті - відношення розміру абсолютної зміни у відсотках абсолютної зміни на початок періоду.
Зіставляючи структури змін в активі і пасиві, можна зробити висновок про те, по яких джерелах в основному був приплив нових засобів.
Для коректування фінансової стратегії підприємства, визначення перспектив фінансового стану особливе значення має трендовий аналіз окремих статей балансу.
При трендовому аналізі використовуються спеціальні економіко-математичні методи (середній приріст, визначення функцій, що дають опис поводження даної статті балансу, та інше).
Ознаками "гарного" балансу щодо підвищення (росту) ефективності можна вважати такі показники:
коефіцієнт поточної ліквідності > 2,0;
забезпеченість підприємства власним оборотним капіталом;
ріст власного капіталу;
немає різких змін в окремих статтях балансу;
дебіторська заборгованість нарівні (у рівновазі) з розмірами кредиторської заборгованості;
у балансі відсутні "хворі" статті (збитки, прострочена заборгованість банкам і бюджету);
на підприємстві запаси і витрати не перевищують розмір мінімальних джерел їхнього формування (власний оборотний капітал, довгострокові і короткострокові кредити і позики).
Найбільш повну і глибоку інформацію про загальний фінансовий стан підприємства і його динаміку можна одержати шляхом побудови на основі балансу підприємства спеціального порівняльного аналітичного балансу.
Особливої уваги заслуговує

 
 

Цікаве

Загрузка...