WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Взаємозв’язок бухгалтерського й податкового обліку при формуванні фінансової звітності - Курсова робота

Взаємозв’язок бухгалтерського й податкового обліку при формуванні фінансової звітності - Курсова робота

1050,0 грн. (дані ф. № 1).
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості дорівнювати-ме:
Отже, розділивши тривалість звітного періоду (року) на коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості, одержимо середню кількість днів для оплати рахунків кредиторів. У нашому прикладі це займе, у сере-дньому, 61 день (365 : 6).
Платоспроможність (ліквідність) визначається здатністю підприємст-ва до швидкого погашення своїх короткотермінових зобов'язань за плате-жами. Для здійснення таких операцій необхідні кошти, які підприємство може отримати, перевівши у гроші найбільш ліквідну частину своїх мобі-льних запасів або маючи достатній запас грошей у банку й у касі. Оціню-вання платоспроможності проводиться за даними балансу на підставі ха-рактеристики ліквідності оборотних активів, тобто часу, необхідного для переведення їх у грошову масу. Є три рівня ліквідності. Найбільш мобіль-ною частиною оборотних засобів є грошові кошти і короткотермінові цінні папери. Збільшення частки грошових коштів і цінних паперів у загальній сумі оборотних засобів сприяє зростанню платоспроможності.
Ліквідність - це здатність швидко перетворити актив на гроші без втрат його ринкової вартості. Під час оцінювання ліквідності підприємства аналізу підлягає достатність поточних (оборотних) активів для погашення поточних зобов'язань, тобто короткострокової кредиторської заборгова-ності.
Оцінюючи ліквідність, розраховують три коефіцієнти:
" коефіцієнт покриття;
" коефіцієнт швидкої ліквідності;
" коефіцієнт абсолютної ліквідності.
4. Коефіцієнт покриття (іноді його називають коефіцієнтом загальної ліквідності) дає загальну оцінку ліквідності активів, показуючи, скільки гривень поточних активів підприємства припадає на одну гривню поточ-них зобов'язань. Якщо поточні активи перевищують за величиною поточні зобов'язання, підприємство може розглядатись як таке, що успішно функ-ціонує. Такий показник розраховується за формулою.
Коефіцієнт покриття, що дорівнює 2 (або 2:1), свідчить про можли-вість підприємства погашати поточні зобов'язання. Критичне значення ко-ефіцієнта покриття прийняте за 1. Тому якщо коефіцієнт покриття менший 1, то підприємство має неліквідний баланс. У розробленому в Україні По-ложенні №323 як орієнтовне значення коефіцієнта покриття наведено його теоретичне значення, яке має бути не меншим 2,0-2,5.
5. Коефіцієнт швидкої ліквідності (іноді його називають коефіцієнтом "лакмусового папірця"). На відміну від попереднього, він враховує якість оборотних активів і є більш чітким показником ліквідності, тому що при його розрахунку беруться до уваги ліквідні поточні активи (запаси не вра-ховуються).
Орієнтовне найменше значення цього коефіцієнта дорівнює 1.
6. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, що частина поточних (короткострокових) зобов'язань може бути погашена негайно.
У Положенні №323 як орієнтовне значення коефіцієнта абсолютної ліквідності наведене його теоретичне значення, яке має бути не меншим 0,2-0,25.
Крім поточних зобов'язань у підприємства є також довгострокові зо-бов'язання, термін погашення яких становить більше 12 місяців з дати ба-лансу. Тому розглянемо такі коефіцієнти, які можна використати для ана-лізу довгострокової платоспроможності підприємства.
7. Коефіцієнт концентрації власного капіталу (або коефіцієнт автоно-мії чи незалежності) визначає частку коштів власників підприємства в за-гальній сумі коштів, вкладених у майно підприємства. Характеризує мож-ливість підприємства виконати свої зовнішні зобов'язання за рахунок ви-користання власних коштів, незалежність його функціонування від позико-вих коштів.
Чим вище значення цього коефіцієнта, тим фінансово стійкіше та ста-більніше і менш залежне від кредиторів підприємство. Якщо його значення дорівнює 1 (тобто 100%), то це означає, що власники повністю фінансують своє підприємство.
Згідно з Методикою №81 і Методикою №22 підприємство вважається фінансово стійким за умови, що частина власного капіталу в загальній сумі фінансових ресурсів підприємства становить не менше 50%.
8. Коефіцієнт концентрації позикового капіталу є доповненням до попереднього коефіцієнта - їх сума дорівнює 1 (або 100%). Коефіцієнт характеризує частку позикових коштів у загальній сумі коштів, вкладених у майно підприємства.
9. Співвідношення позикового капіталу і власного. Цей показник дає найбільш загальну оцінку фінансової стійкості підприємства.
Його значення, що дорівнює, наприклад, 0,3, означає, що на кожну 1 грн. власних коштів, вкладених в активи підприємства, припадає 30 коп. позикових коштів. Підвищення рівня цього показника в динаміці означає посилення залежності підприємства від інвесторів і кредиторів, тобто від-повідне зниження фінансової стійкості, і навпаки.
10. Коефіцієнт забезпеченості за кредитами (інша назва - коефіцієнт покриття відсотка). За його допомогою оцінюється потенційна можливість підприємства погасити позику. Цей коефіцієнт показує ступінь захищеності кредиторів від несплати відсоткових платежів.
Зменшення значення коефіцієнтапорівняно з аналогічним коефіцієн-том попереднього періоду показує збільшення витрат підприємства на ви-плату відсотків за кредит.
11. Коефіцієнт оборотності активів показує, наскільки ефективно ви-користовуються активи з погляду обсягу реалізації, тому що показує, скі-льки гривень реалізації припадає на кожну гривню, вкладену в активи під-приємства; іншими словами, скільки разів за звітний період активи обер-нулися у процесі реалізації продукції. Чим вищий оборот, тим ефективніше використовуються активи.
Коефіцієнт визначається як відношення чистої реалізації до серед-ньорічної вартості активів.
Розраховуючи рентабельність, слід визначити відношення прибутку до таких показників: рівня продажу, активів, власного капіталу. Для роз-рахунку цих показників використовують:
" чистий прибуток, який визначається як балансовий прибуток за ви-рахуванням платежів до бюджету (ряд. 220 ф. № 2);
" чисту реалізацію, яка визначається як виручка від реалізації без ура-хування ПДВ, акцизного збору та інших вирахувань з доходу (ряд. 035 ф. № 2).
Показники рентабельності такі.
1. Рентабельність продажу (або коефіцієнт "прибуток/продаж" (англ. profit margin) - норма чистого прибутку). Він показує, який прибуток з однієї гривні продажу отримало підприємство.
Приклад. Рентабельність у 200__р. для підприємства становила:
Звідси робимо висновок, що після вирахування з отриманого доходу всіх витрат залишається 15 копійок прибутку від кожної гривні продажу.
2. Рентабельність активів (інша назва - коефіцієнт "прибу-ток/актив") характеризує, наскільки ефективно підприємство використовує свої активи для отримання прибутку, тобто показує, який прибуток прино-сить кожна гривня, вкладена в активи підприємства. Визначається як від-ношення чистого прибутку до середньорічної вартості активів.
Приклад. Рентабельність активів підприємства становила: .
Отже, кожна гривня активів принесла підприємству прибуток 29 ко-пійок.
3. Рентабельність капіталу (інша назва цього показника - коефіцієнт "прибуток/капітал") характеризує ефективність використання підприємст-вом власного капіталу. Цей показник визначається як співвідношення чис-того прибутку і середньорічної вартості власного капіталу.
4. Фондовіддача. Цей показник показує, наскільки ефективно підпри-ємство використовує основні фонди. Збільшення цього відносного показ-ника свідчить про підвищення рівня використання основних фондів.
Список використаної літератури
1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 15.07.1999 №996-XIV.
2. Усач Б.Ф. Аудит. - К., 2002. - 276 с.
3. Фінанси підприємств: Підручник / Кер. авт. кол. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. - 4-те вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2002. - 571 с., іл.

 
 

Цікаве

Загрузка...