WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Взаємозв’язок бухгалтерського й податкового обліку при формуванні фінансової звітності - Курсова робота

Взаємозв’язок бухгалтерського й податкового обліку при формуванні фінансової звітності - Курсова робота


Реферат на тему
Взаємозв'язок бухгалтерського й податкового обліку при формуванні фінансової звітності
Зміст
Загальні відомості щодо фінансової звітності 3
Характеристика фінансової звітності та загальні вимоги до неї 3
Склад і призначення фінансової звітності та основні принципи її підготовки 5
Оцінювання фінансової звітності підприємства 8
Фінансовий аналіз звітності 11
Список використаної літератури 18
Загальні відомості щодо фінансової звітності
Характеристика фінансової звітності та загальні вимоги до неї
Фінансова звітність підприємства - це система узагальнених показ-ників, що характеризують підсумки фінансово-господарської діяльності підприємства за минулий період (місяць, квартал, рік).
Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фі-нансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства. Порядок надання фінансової звітності користувачам визначено чинним законодав-ством.
Фінансова звітність забезпечує інформаційні потреби користувачів щодо:
" придбання, продажу і володіння цінними паперами;
" участі в капіталі підприємства;
" оцінки якості управління;
" забезпеченості зобов'язань підприємства;
" визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу;
" регулювання діяльності підприємства тощо.
Основні вимоги до фінансової звітності - реальність, ясність, своє-часність, єдність методики звітних показників, порівнянність звітних пока-зників з минулими.
Терміни, що використовуються у Положенні (стандарті) бухгалтер-ського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", мають таке зна-чення.
Активи - ресурси, контрольовані підприємством внаслідок минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економіч-них вигод у майбутньому.
Баланс - звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал.
Бухгалтерська звітність - звітність, що складається на підставі да-них бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів.
Витрати - зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, що призводять до зменшення власного капі-талу.
Власний капітал - частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань.
Доходи - збільшення економічних вигод у вигляді надходження ак-тивів або зменшення зобов'язань, що призводять до зростання власного капіталу.
Звіт про власний капітал - звіт, який відображає зміни у складі вла-сного капіталу підприємства протягом звітного періоду.
Звіт про фінансові результати - звіт про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства.
Звіт про рух грошових коштів - звіт, який відображає надходження і видаток грошових коштів у результаті діяльності підприємства у звітно-му періоді.
Зобов'язання - заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди.
Консолідована фінансова звітність - звітність, яка відображає фі-нансовий стан і результати діяльності юридичної особи та її дочірніх підп-риємств як єдиної економічної одиниці.
Користувачі звітності - фізичні та юридичні особи, які потребують інформації про діяльність підприємства для прийняття рішень.
Стаття - елемент фінансового звіту, який відповідає критеріям, установленим Положенням (стандартом).
Склад і призначення фінансової звітності та основні принци-пи її підготовки
Фінансова звітність - це бухгалтерська звітність, що містить інфор-мацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період. Метою складання фінансової звітності є забезпечення користувачів повною, правдивою, неупередженою інформа-цією про фінансові результати діяльності й фінансовий стан підприємства. Фінансова звітність має задовольнити інтереси користувачів - юридичних і фізичних осіб, яким потрібна інформація про діяльність підприємства для прийняття правильних рішень.
Складові річної фінансової звітності: баланс, звіт про фінансові ре-зультати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал. Термін подання фінансової звітності встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Квартальна звітність складається тільки з балансу і звіту про фінан-сові результати.
Суб'єкти малого підприємництва та представництва іноземних су-б'єктів господарської діяльності протягом кварталу і за рік складають ли-ше спрощену форму звітності з двох форм - балансу і звіту про фінансові результати.
Кожна стаття фінансової звітності може наводитись тоді, коли:
" існує достовірність надходження і вибуття майбутніх економічних вигод;
" оцінка статті може бути достовірно визначена.
Якісні характеристики фінансової звітності:
1. Зрозумілість - доступність для розуміння користувачів, які ма-ють достатні знання у сфері бухгалтерського обліку.
Щоб бути зрозумілою користувачам, фінансова звітність має містити відомості про: підприємство; дату звітності й звітний період; валюту звіт-ності та одиниці її виміру; консолідацію фінансових звітів; припинення (лі-квідацію) окремих видів діяльності; виявлені помилки минулих років і по-в'язані з ними коригування; переоцінку статей фінансових звітів.
2. Доречність - прогнозування результатів діяльності, виправлення помилок у господарській діяльності. Фінансова звітність має містити тільки доречну інформацію, що дає змогу впливати на прийняття рішень, оцінку минулих і майбутніх подій.
3. Надійність - у інформації, представленій у звітності, не повинно бути суттєвих помилок і викривлень. Надійність забезпечують правдиве подання операцій і подій та перевага сутності над формою.
4. Нейтральність, тобто відображення інформації без мети здійснення впливу на рішення для досягнення бажаного результату.
5. Обачливість (обережність під час розрахунків) - повнота (без пропусків).
Обов'язкові реквізити звітності: дата, на яку приведені основні пока-зники діяльності підприємства; охоплюваний період; валюта. Усі звіти під-писуються керівником і головним бухгалтером. Основні принципи підго-товки фінансової звітності.
При формуванні фінансової звітності має бути дотримано таких принципів:
" автономність підприємства - підприємство відокремлене від влас-ників;
" безперервність діяльності - передбачає оцінку активів і пасивів під-приємства на подальший період;
" періодичність - розподіл діяльності підприємства на певні періоди часу для складання звітності;
" історична (фактична) собівартість - визначає пріоритет оцінки ак-тивів;
" нарахування та відповідність доходів і витрат - доходи зіставля-ються з витратами (для отримання цих доходів);
" повнота висвітлення - фінансова звітність має містити інформацію профактичні й потенційні наслідки операцій;
" послідовність - постійне з року в рік застосування обраної обліко-вої політики;
" обачність - запобігання заниженню оцінки зобов'язань;
" превалювання змісту над формою;
" єдиний грошовий еквівалент.
Оцінювання фінансової звітності підприємства
Однією з найважливіших аудиторських процедур є оцінювання фі-нансової звітності підприємства. При цьому аудитор керується Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 p. № 996-XIV та такими нормативними документами:
" П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності";
" П(С)БО 2 "Баланс";
" П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати";
" П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів";
" П(С)БО 5 "Звіт про власний капітал";
" П(С)БО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах".
Аудитор, керуючись нормативними актами, перевіряє правильність оцінки статей балансу

 
 

Цікаве

Загрузка...