WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Стратегія структури капіталу - Курсова робота

Стратегія структури капіталу - Курсова робота

та дотримання найоптимальнішого співвідношення між ними. Обгрунтована політика фінансування активів підприємства має велике значення для його діяльності, оскільки вона забезпечує ефективне використання капіталу, фінансову стійкість та платоспроможність, збалансування та зниження ціни формування капіталу та зменшення ризику витрат.
У стратегічному аналізі структури капіталу велике значення має оцінка вартості капіталу.
Під вартістю капіталу розуміють суму коштів, яку підприємство, що одержує капітал, сплачує за використання одиниці капіталу його власнику.
Капітал підприємства формується з різноманітних джерел, кожне з яких має свою вартість залучення капіталу.
Вартість власного капіталу дорівнює сумі отриманих дивідендів (спожитий дохід) та частини прибутку, яка спрямована у резервний капітал та реінвестована в активи (нерозподілений прибуток). Формула розрахунку вартості власного капіталу має такий вигляд:
ВВК=ЧП / ВК * 100, (4.1)
де ВВК- вартість власного капіталу. %;
ЧП- чистий прибуток;
ВК-середня вартість власного капіталу.
Додаткове залучення власного капіталу за рахунок зовнішніх
джерел відбувається шляхом додаткової емісії акцій підприємства або додаткових внесків у його статутний капітал. Для визначення суми чистого прибутку, який належатиме власникам акцій додаткового випуску відповідно до питомої ваги цих акцій у загальному обсязі статутного капіталу, використовують таку формулу:
ЧПд = (ЧП * НА) / (СА + НА), (4.2)
де ЧПд - чистий прибуток, що залишається у розпорядженні власників від додаткового випуску;
НА - кількість випуску " нових " акцій;
СА - кількість випуску " старих " акцій;
ЧП - чистий прибуток, який залишається у розпорядженні власників підприємств.
Сума залучення капіталу від емісії нових акцій залежить від курсу їх продажу і витрат, пов'язаних з емісією. Його вартість розраховується за формулою:
(3.4)
СДК = КП * НА - ВЕ, (4.3)
де СДК - сума залучення додаткового капіталу від емісії нових акцій;
КП - курс продажу "нових" акцій;
ВЕ - витрати, пов'язані з емісією.
Формула розрахунку вартості залучення додаткового власного капіталу (ВДК) має такий вигляд:
(3.4)
ВДК = ЧПд * 100 / СДК (4.4)
Вартість залучення капіталу у формі банківських позик визначається на основі відсоткової ставки за кредит і може бути розрахована за такою формулою:
(3.5)
ВП = П * (1- РП), (4.5)
де ВП - вартість капіталу за рахунок позики, %;
П - відсоткова ставка за кредит банку, %;
РП - рі вень податку на прибуток.
У процесі господарської діяльності підприємство іноді може використовувати для розрахунків такий фінансовий інструмент, як товарний кредит у формі короткострокової відстрочки платежу. Для обчислення його вартості використовують формулу:
ВТК = Цз / Кз * 100, (4.6)
де ВТК - вартість товарного кредиту,%; ~
Цз - сума цінових знижок;
Кз - середній розмір кредиторської заборгованості за товарним кредитом.
Таким чином, капітал підприємства може формуватися з кількох джерел, кожне з яких має свою вартість. Прогнозна вартість капіталу, який використовуватиметься підприємством, розраховується як його середньозважена вартість. Аналізуючи різні прогнозні варіанти структур капіталу, підприємство може обрати оптимальну за критерієм середньозваженої вартості. Розглянемо це на прикладі, наведеному в таблиці 4.2. Акціонерним товариствам прогнозується для фінансування господарської діяльності загальна вартість капіталу в сумі 5млн. грн. Проаналізуємо середньозважену вартість капіталу за різними варіантами його структури.
Таблиця 4.2.
Прогнозування оптимальної структури капіталу за критерієм мінімізації його вартості
№ рядка Джерела капіталу Вартість капіталу, % Варіанти структур капіталу
І ІІ ІІІ
Питома вага,% Сума Питома вага,% Сума Питома вага,% Сума
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Звичайні акції 12,0 40 2000 50 2500 60 3000
2 Привілейовані акції 10,0 5 250 6 300 7 350
3 Облігації піпримства 9,5 30 1500 19 950 8 400
4 Довгострокові кредити 9,0 15 750 10 500 20 1000
5 Короткострокові кредити 8,0 10 500 15 750 5 250
6 Разом - 100 5000 100 5000 100 5000
За даними таблиці розрахуємо середньозважену вартість капіталу за кожним із можливих варіантів:
Вартість капіталу за варіантом І = (12*40+10*5+9,5*30+9*15+8*10) /100 = 10,3%;
Вартість капіталу за варіантом ІІ = (12*50+10*6+9,5*19+9*10+8*15) / 100 = 10,5%;
Вартість капіталу за варіантом ІІІ = (12*60+10*7+9,5*8+9*20+8*5) /100 = 10,9%.
Аналіз розглянутих варіантів показує, що найнижча ваптість капіталу в першому варіанті за такої структури капіталу:власний - 45%, залучений - 55%. У другому і третьому варіантах спостерігається зростання вартості капіталу при збільшенні у структурі частки власного капіталу. У другому варіанті власний капітал становить 56 % (середньозважена вартість капіталу - 10,5 %), у третьому - 67 % (середньозважена вартість капіталу - 10,9 %). Таким чином, можна зробити висновок про те, що структура капіталу впливає на загальну середньозважену його вартість [21].
Аналіз структури капіталу, його факторів показує, що вона тісно пов'язана із системою прогнозування показників підприємства.
Розробка усіх видів управлінських рішень неможлива без використання системи показників, за допомогою яких можуть бути реалізовані логіка, принципи та методичні підходи стратегічного аналізу і подальшого довгострокового і короткострокового планування.
Під показником у стратегічному аналізі, прогнозному обліку та звітності слід розуміти кількісно-якісні характеристики соціально-економічних явищ, факторів, процесів, які відбуваються у бізнесі. Причому якісна сторона його відображає суть явищ або процесів у конкретних умовах місця і часу, а кількісна - розмір, абсолютну або відносну величину.
Система прогнозних показників повинна відповідати таким основним вимогам:
- єдність і обов'язковість показників для даного рівня прогно зування;
- здатність до агрегатування і дезагрегатування;
- мати одиниці вимірювання;
- забезпечувати комплексну характеристику всіх аспектів
функціонування об'єктів прогнозування;
- бути гнучкою, здатною до адаптації та відображення всіх змін стану об'єкта прогнозування.
Кількість показників, які використовуються у прогнозах, повинна бути обмеженою.
У стратегічних оцінках розрізняють такі основні групи показників: кінцеві і проміжні; натуральні та вартісні; абсолютні і відносні; регламентовані, розрахункові та інформаційні.
У сучасному ринковому господарюванні надзвичайна велику роль відіграють вартісні показники. Вони відображають загальні

 
 

Цікаве

Загрузка...