WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Стратегія структури капіталу - Курсова робота

Стратегія структури капіталу - Курсова робота

безпосередньо непов'язанізприбутком, іззбереженням рівня прибутковості то використання акціонерного капіталу буде більш ефективним джерелом фінансів.
4. Одним із чинників, що впливають на структуру капіталу, є фактор часу. Як правило, длястворення постійного капіталу необхідно вико-ристовувати привілейовані або прості акції. Якщо кошти потрібні на відносно короткий проміжок часу, то краще одержати короткостроковий кредит.
5. Важливе значення для збільшення коштів із різних джерел має вартість фінансів, що залежить від відсотків на фінансовому ринку, очікуваної прибутковості,витрат, пов'язаних із випуском акцій і облігацій.
Як правило, вартість позикового капіталу нижча, ніж вартість інших джерел довгострокових фінансів підприємства.
6. Характер бізнесу істотно впливає на стабільність прибутків і відповідно на цінні папери, які може випустити підприємство. Суспільна ко-рисність продукції робить стабільними прибутки, підприємство користується широким ступенем свободи в конкуренції. Якщо підприємство продає товари за відносно низькими цінами, воно швидше набуває стабільності на ринку, ніж підприємство, що робить і реалізує товари за високими цінами.При цьому підприємства зі стабільними прибутками для збільшення фінансових ресурсів мають широку свободу у використанні джерел фінансів.
7. На структуру капіталу істотний вплив справляє вік підприємства. Нові підприємства,особливо промислові, як правило, використовують консервативну структуру капіталу - акціонерний капітал. Якщо підприємство почало свою діяльність із залучення позикового капіталу, то в майбутньому це може стати серйозною перешкодою в розвитку фінансів і призвести до банкрутства. Розширення капіталу може базуватися на торгівлі, при використанні ж позикового капіталу в умовах нестійкого ринку фінансовий стан положення такого підприємства піддається серйозному ризику.
З іншого боку, старі підприємства можуть вільно користуватися довгостроковими кредитами в зв'язку зі сталою системою керування, ринком, надійними прибутками. Однак і в цьому разі досягнуті прибутки стають важливою складовою частиною структури капіталу.
8. Розвиток фондового ринку регулює процентні ставки за кредитами. Якщо відсотки високі, то підприємству доцільніше випустити акції, ніж одержати кредити чи випустити облігації.Якщо ж процентні ставки низькі, то підприємству вигідніше розмістити облігації, за якими процентні ставки будуть менші, ніж дивіденди.
9. У ряді випадків випуск цінних паперів може бути обмежено відомими потенційними інвесторами. При цьому поведінка потенційних інвесторів залежить від стану фірми. Якщо фірма працює стабільно, має сталі прибутки, то люди віддають перевагу купівлі простих акцій; у період спаду бізнесу вони вагаються купувати будь-які види цінних паперів. Як правило, інвестори, які хочуть зберегти сформовані сталі прибутки, прагнуть інвестувати кошти в облігації, а ті, що прагнуть до більш високих прибутків, купують привілейовані акції [13, с.27].
При плануванні структури капіталу варто враховувати такі принципи:
- акціонерна компанія має випустити прості акції в період просування на ринок. Надалі, коли прибутковість стабілізується, може бути випущено інші цінні папери;
- вартість облігацій має бути низькою, а вартість простих акцій може бути високою;
- високий прибуток і великий ризик асоціюються з левериджем - операційним і фінансовим, які впливають на зміни в продажу акцій. Високий ступінь левериджу означає високий ступінь ризику, при якому для підприємства неможливо покрити видатки за дисконтними цінними паперами;
- при визначенні структури капіталу необхідно прагнути до її спрощення шляхом обмеження кількості видів цінних паперів. Необхідно зробити обмежену кількість цінних паперів, але у великому обсязі.
Розділ 3. Стратегічна політика структури капіталу.
Одним з найважливіших і складних завдань, які вирішуються у процесі стратегічної оцінки фінансування підприємства, є оптимізація структури капіталу.
Управління формуванням структури капіталу представляє собою систему принципів та методів розробки та реалізації управлінських рішень, пов'язаних з встановленням оптимальних параметрів його обсягу та структури, а також його залученням з різних джерел та в різноманітних формах для здійснення господарської діяльності підприємства [14].
Оптимізація структури капіталу фінансово-господарюючих об'єктів на ринку є ефективним управлінням їх власним і позиченим капіталом.
Оптимальна структура капіталу - це таке відношення використання власних і позикових засобів, при якому забезпечується найбільш ефективна пропорційність між коефіцієнтом фінансової рентабельності та коефіцієнтом фінансової стійкості підприємства, тобто максимізується його ринкова вартість [15, с. 62].
Проблемою при визначенні оптимальної структури капіталу, на думку сучасних економістів, є пошук критеріїв, які б відображали оптимальну структуру капіталу та механізм їх згортання. Так, у роботі [16] автор виділяє три найбільш поширені критерії огггимізації структури капігалу; максимізація рентабельності власного капіталу, мінімізація вартості капіталу та максимізація фінансової потужності підприємства. При цьому автором було розроблено алгоритм поетапного зведення трикритеріального завдання до двокритеріального й надалі до однокритеріального, який ґрунтується на суб'єктивному виборі критерію особою, що приймає рішення. У роботі [17] автор вважає, що найбільш об'єктивним фінансовим критерієм є максимізація ринкової вартості фірми. Додатковим цільовим показником функціонування фінансової системи фірми автором було вибрано показник резерву ліквідності. Проте методику моделювання оптимальної структури автор пропонує, виходячи лише з основного критерію. У роботі [18] критеріями визначення оптимальної структури капіталу є: мінімізація вартості капіталу, врахування дії фінансового важеля.
Стратегічна політика структури капіталу - це його оптимізація. Вона передбачає такі напрями дослідження:
1. Аналіз капіталу підприємства.
2. Оцінка основних факторів, що визначають формування структури капіталу.
3. Оптимізація структури капіталу за критерієм максимізації рівня фінансової рентабельності.
4. Оптимізація структури капіталу за критерієм мінімізації його вартості.
5. Оптимізація структури капіталу за критерієм мінімізації рівня фінансових ризиків.
6. Формування показника цільової структури капіталу.
1. Аналіз капіталу підприємства. Основною метою цього аналізу є виявлення динаміки обсягу і складу капіталу у передплановому періоді та їх вплив на фінансову стійкість і ефективність використання капіталу. У таблиці 3.1. представлені стадії аналізу капіталу підприємства.
Таблиця 3.1.
Аналіз капіталу підприємства
Стадії аналізу
Перша Друга Третя
1

 
 

Цікаве

Загрузка...