WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Стратегія структури капіталу - Курсова робота

Стратегія структури капіталу - Курсова робота

результати діяльності підприємства, дають змогу забезпечувати взаємну узгодженість усіх видів прогнозів, визначити напрямки розвитку підприємства. За допомогою вартісних показників у прогнозній системі обліку і звітності розробляються господарські операції; визначаються обсяги та структура реалізації продукції; прогнозуються доходи, витрати і кінцеві результати діяльності; складаються прогнозний баланс та звіт про фінансові результати.
Висновки
Високий кінцевий результат діяльності підприємства значною мірою залежить від структури капіталу.
Структура капіталу впливає на рівень рентабельності активів і власного капіталу, тобто на рівень економічної та фінансової рентабельності підприємства; визначає систему коефіцієнтів фінансової стійкості та платоспроможності, тобто рівень основних фінансових ризиків, а також формує співвідношення ступеня прибутковості та ризику в процесі розвитку підприємства.
Структура капіталу використовується для того, щоб визначити пропорції між різними джерелами, які підприємство використовує у своїй фінансовій діяльності.
За джерелами формування виділяють власний і залучений капітал.
Власний капітал характеризує загальну вартість ресурсів підприємства, щоналежать йому на правах власності і використовуються ним для формування відповідної частини активів.
Залучений капітал відображає кошти для фінансування розвитку підприємства, залучені на умовах повернення грошей, або іншого майна. Усі форми залученого капіталу, які використовуються підприємством, є його зобов'язаннями, що підлягають погашенню у передбачені терміни.
Показником, який характеризує використання підприємством позикових засобів, яке впливає на зміну коефіцієнта рентабельності власного капіталу, і дозволяє оцінити на скільки відсотків зміниться величина чистого прибутку підприємства при зміні доходу до сплати відсотків і податків на один відсоток є показник фінансового левериджу.
Знання механізму впливу фінансового левериджу на рівень прибутковості власного капіталу і рівень фінансового ризику дозволяє цілеспрямовано управляти вартістю і структурою капіталу підприємства.
На структуру капіталу впливають такі чинники: форми продажу простих акцій, форма керування акціонерним капіталом, фактор часу, вік підприємства та інші чинники.
Одним з найважливіших і складних завдань, які вирішуються у процесі стратегічної оцінки фінансування підприємства, є оптимізація структури капіталу.
Оптимізація структури капіталу фінансово-господарюючих об'єктів на ринку є ефективним управлінням їх власним і позиченим капіталом.
Оптимальна структура капіталу - це таке відношення використання власних і позикових засобів, при якому забезпечується найбільш ефективна пропорційність між коефіцієнтом фінансової рентабельності та коефіцієнтом фінансової стійкості підприємства, тобто максимізується його ринкова вартість.
Кожне підприємство прагне досягти оптимального співвідношення між джерелами фінансування, оскільки структура капіталу впливає на його вартість. При розробці стратегічної політики структури капіталу головна мета - прогноз такої структури капіталу, яка за найнижчої вартості капіталу допомагатиме підтримувати стабільні доходи і дивіденди для акціонерів.
Фінансування за рахунок залучених джерел ефективне для підприємства, але до певної межі. Переваги фінансового левериджу зникають у підприємств, які мають у структурі капіталу занадто високу частину боргів, що посилює ризик і підвищує потенційну загрозу неплатоспроможності. Надмірне, фінансування за рахунок випуску акцій теж має свої недоліки, тому щосередньозважена вартість капіталу стає занадто високою. У деяких випадках випуск надмірної кількості звичайних акцій може призвести до втрати контролю над акціонерним капіталом. Незбалансованість у структурі капіталу - наявність великої кількості боргів або значної частки акціонерного капіталу - можуть зашкодити позиції підприємства на ринку.
Таким чином, головна мета стратегічного аналізу структури капіталу - це формування такого співвіднощення, за якого досягається найвищий прибуток на звичайні акції.
Список використаної літератури
1.Бланк И.А. Управление формированием капитала. - К.: "Ника-Центр", 2000. - 512 с.
2. Алєксєєв І.В., Мороз А.С., Романів Є.М., Хома І.Б. Фінансовий аналіз: техніка розрахунків та моделювання економічних ситуацій. - Львів: "Бескид Біт", 2003. - 152 с.
3. Воробйов Ю.М. Особливості формування фінансового капіталу підприємств // Фінанси підприємства. - 2002. - № 2.
4. Ревак І. Структура капіталу як чинник ринкової вартості підприємства // Формування нової парпдигми економічної теорії в Україні. Науковий збірник / за ред. З.Г. Ватаманюка. - Львів: Інтереко, 2001. - с.453.
5.Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб'єктів господарювання: Монографія. - К.: КНЕУ, 2001. - 387с.
6. Бланк И.А. Финансовый менеджмент. - К.: Ника-Центр, Эльга, 2001. - 528с.
7. Батурин В.М., Керимов В.Э. Финансовый леверидж как эффективный инструмент управления фининсовой деятельностю // Менеджмент в России и за рубежом. - 2000. - №2.
8. Белз О., Юринець В. Управління грошовими потоками фірми як чинник оптимізації структури капіталу // Вісник ТАНГ. - 2005. - №2.
9. Костіна Н.І., Алєксєєв А.А., Василик О.Д. Фінанси: система моделей і прогнозів. - К.: Четверта хвиля, 1998. - 304с.
10. Лысенко Ю.Г., Макаров К.Г., Петренко В.Л. Леверидж. Экономические приложения. ДонГУ, Юго-Восток, 1999. - 104с.
11. Семінар-практикум "Фінансовий аналіз і фінансове планування" // www.vlasnasprava.info/ua
12. Афанасьєв А. Планування структури капіталу // Банківська справа. - 2000. - № 2. - с.23-24.
13. Афанасьєв А., Кравченко С. Управління структурою капіталу // Економіка, фінанси, право. - 2003. - № 1. - с.25-27.
14. Проблемы управления финансами / Новейшие и классические модели финансового менеджмента // www.optim.ru
15. Ізмайлова К.В. Сучасні технології фінансового аналізу. - К.: МАУП, 2003. - 148с.
16. Шмигаль Н.М. Оптимізація структури капіталу підприємства // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2003. - № 4. - с. 238-243.
17. Потапов А.Л. Применение имитационной компьютерной модели для определения оптимальной структуры долгосрочного капитала фирмы // Финансовый менеджмент. - 2002. - № 1. - с. 35-43.
18. Дрогомирецька З.Б. Математичне моделювання в управлінні капіталом підприємства: автореф. дис…канд. екон. наук: 08.03.02 / ЛНУ ім. Івана Франка. - Львів, 2002. - 21с.
19. Капітал - економічна база створення і розвитку підприємства // www.vuzlib.net/ukr/1.htm
20. Головко Т.В., Саганова С.В. Стратегічний аналіз. - К.: КНЕУ, 2002. - 198с.
21. Расчёт средневзвешенной стоимости капитала // форум cfin.ru

 
 

Цікаве

Загрузка...