WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Основи фінансової звітності - Реферат

Основи фінансової звітності - Реферат

про фінансові результати за___200_р.
1. Фінансові результати
Форма № 3 Код -за іДКУД
Стаття
Код рядка
За звітний період
За поперед-ній період
Надход-ження
Вида-ток
Над-ход-ження Видаток
1 2 3 4 5 6
І. Рух у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 010
696
--
580
--
Коригування на:
амортизацію і необоротних активів
020 120 X 10 X
збільшення (зменшення) забезпечень 030 -
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць
040
--
-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності 050
--
-
Витрати на сплату відсотків 060 - X х
Прибуток (3биток) від операційної і діяльності до зміни в Чистих обо-ротних активах 070
816
680
Зменшення і (збільшення):
оборотних активів 080 72 (60) 60 (50)
витрат майбутніх періодів 090 - (156) - (130)
Збільшення (зменшення):
поточних зобов'язань 100 24 (108) 20 (90)
доходів майбутніх періодів 110 - - - -
Грошові кошти від операційної діяльності 120
588
-
490
-
Сплачеш:
відсотки 130 х - х -
податок на прибуток 140 х (208,3) X (174)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150
379,2
-
316
Рух коштів від надзвичайних подій
160 - - - --
Частий рух коштів від операційної діяльності 170 379,2 - 716 --
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
фінансових інвестицій 180 - X - X
необоротних; активів 19 X . X
власного капіталу на початок звітного періоду після внесення відповідних: коригувань.
У статтях розділу "Переоцінка активів" відображаються їдані, які показують збільшення або зменшення ; власного капіталу в результаті переоцінки основних засобів, нема-теріальних активів,; незавершеного будівництва в порядку, передбаченому 'відповідними положеннями (стандартами).
У статті "Чистий прибуток (збиток) за звітний період пока-зують суму чистого прибутку '(збитку) із Звіту про фінансові результати.
У статтях розділу "Розподіл прибутку" відображаються дані про розподіл прибутку між учасниками (власниками) Підприємства або спрямування прибутку до; статутного капіталу, резервного капіталу та ін.
У статтях; розділу "Внески учасників'' наводять дані про збільшення статутного капіталу підприємства та зміни неопла-ченого капіталу в результаті збільшення або зменшення дебіторської заборгованості учасників по внесках до статутного капіталу підприємства.
У статтях розділу "Вилучення капіталу" відображають дані про зменшення статутного капіталу підприємства внаслідок виходу учасника, викупу або анулювання викуплених акцій Акціонерним товариством, зменшення номінальної' вартості акцій або з інших причин.
У статтях розділу "Інші зміни в капіталі'' відображають всі інші зміни у власному капіталі підприємства, що не включені дo вищезазначених статей (зокрема, списання невідшкодованих збитків, безоплатне одержання активів та ін.).
У статті "Всього змін у капіталі" підводять підсумок змін у складі власного капіталу за звітний період, визначений як сума скоригованого залишку власного капіталу на початок року і всіх змін протягом звітного року внаслідок переоцінки активів, Використання чистого" прибутку, вилучення капіталу та інших змін.
Дані в графах 3-11 Звіту про власний капітал наводяться із знаком "+" або "-', що означає збільшення або зменшення залишку відповідного елементу власного капіталу.
Звіт про власний капітал
За ____ 200 __ р.
Форма №4 Код за ДКУД 1801005
Стаття
Код
Ста-тут-ний капітал
Пайо-вий капі-тал
Додат-ковий вкладе-ний , капітал
Інший додат-ковий капітал
Резерв-ний капітал
Нероз-поділе-ний Прибу-ток
Не-
опла-чений капітал
Вилу-чений капітал
Разом
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
II
Залишок на початок року
010
1800
- .-
-
300
60
480
600
_
2040
Коригування:
Зміна облікової тюлітики
020
-
-
-
-
-
(120)
X
X
(120)
Виправлення помилок
030
X
X
X
X
X
60
X
X
Інші зміни
040
X
X
X
X
X
х '.
X
X
X
Скоригований залишок на початок року
050
1800
-
-
150
60
41,0
600
-
1980
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060
X
X
X
-
X
X
X
X
X
Уцінка основних засобів 070
X
X
X
-
X
X
X
X
X
Дооцінка незавершеного будівництва 080
X
X
X
-
X
X
X
X
X
Уцінка незавершеного будівництва 090
X
X
X
-
X
X
X
X
X
Дооцінка нематеріальних активів 100
X
X
X
-
X
X
X
X
X
Уцінка нематеріальних активів ПО
X
X
X
180
X
X
X
X
180
120 X X X - X X X X X
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130
X
X
X
X
X
720
X
X
720
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140
-
-
X
X
-
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150
'-
-
X
X
-
-
X
X
-
Відрахування до резервного капіталу- 160
X
X
X
X
90
(90)
X
X
170
Внески учасників:
Внески до капіталу 180 X X X X X X X X X
Погашення заборгованості , з капіталу 190
X
X
X
X
X
X
X
X
X
200
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210
X
X'
X
X
X
X
X
X
х
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Анулювання викуплених акцій (часток) 230
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Вилучення частки в капіталі 240
X
X
X
X
X
X
X
х
х
Зменшення номінальної вар-тості акцій 250
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Безкоштовно отримані активи 270
X
X
X
X
X
X
X
х
х
280
Разом змін в капіталі 290
600
90
630
(600
__ .
1920
Залишок на кінець року 300
1800
-
__
900
150
1050
-
-
3900

 
 

Цікаве

Загрузка...