WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Основи фінансової звітності - Реферат

Основи фінансової звітності - Реферат

доходи, витрати, прибутки (збитки) від діяльності підприємства. З цією метою Звіт побудовано за функціональним групуванням доходів і витрат (виробництво, управління, збут продукції тощо) і складається з трьох розділів: І "Фінансові результати", П "Елементи операційних витрат", III "Розрахунки показників прибутковості акцій".
Доходи і витрати наводяться у Звіті з метою визначення чистого прибутку. Фінансові результати у Звіті визначаються і відображаються в розрізі звичайної діяльності і надзвичайних подій. Звичайна діяльність складається з операцій основної діяльності (тобто операцій, пов'язаних з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), як є головною метою створення підприємства і забезпечують основу частину його доходу) та інших операцій (продаж і оренда основних засобів, нематеріальних активів, продаж і покупка цінних паперів тощо), які безпосередньо не пов'язані з основною діяльністю.
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від основної діяльності, фінансових та інших доходів(прибутків), фінансових та інших витрат (збитків) і суми податку з прибутку
Підприємство за ЄДРПОУ
Коди
Територія заКОАТУУ
Форма власності за КФВ
Орган державного управління за СПОДУ
Галузь
заЗКГНГ
Вид економічної Одиниця виміру:
діяльності за КВЕД
тис. грн. Контрольна сума
Звіт про фінансові результати за
200_ р.
І. Фінансові результати
Форма № 2 Код за ДКУД 1801003
Статті
Код рядка
За звітний період
За поперед-ній період
1 2 3 4
Дохід (виручка) від -
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010
3600
3000
Податок на додану вартість 015 (600) (100)
Акцизний збір 020 -
025
Інші вирахування з доходу 030 -
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035
3000
2900
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040'
1500
Валовий:
Прибуток
050 1500 1250
Збиток 055 - -
Інші операційні доходи 060 - -
Адміністративні витрати 070 744 620
Витрати на збут 080 -
Інші операційні витрати 090 60 50
Фінансові результати від операційної діяльності:
Прибуток 100 696 580
Збиток 105 - -
Доход від участі в капіталі 110 -
--
Інші фінансові доходи 120 - --
Інші доходи 130 - -
Фінансові витрати 140 - --
Витрати участі в капіталі 150 - --
Інші витрати 160 - -
Фінансовий результат від звичайної діяльності:
прибуток 170 694 578
збиток 175
Подіто* на нрибутгрк від звичайної діяльності 180
206
172
Фінансовий результат від звичайної діяльності:
прибуток 190 488 406
збиток 195
Надзвичайні:
доходи; 200
витрати 205
ЧИСТИЙ:
прибуток 220 488 406
збиток . 225 -
II. Елементи операційних витрат
Найменування показника
Код рядка
За звітний період За попе-редній: період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 -- :
Витрати на оплату праці 240 -
Відрахування на соціальні заходи 250 - -
Амортизація 260 - -
Інші операційні витрати 270 - -
Разом 280
Ш. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
Код рядка
За звітний період За попе-редній період
Середньорічна кількість простих акцій 300 - -
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310
-
Чистий прибуток, що припадає на одну акцію 320
-
-
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну акцію 330
--
Дивіденди на одну просту акцію 340 - -
Керівник
Головний бухгалтер
9.5. Структура і зміст Звіту про рух грошових коштів
Звіт про рух грошових коштів (с. 244 - 247) складається відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку в Україні 4, затвердженого наказом Мінфіну України від 31.03.99 № 87. Метою складання Звіту є надання користувачам фінансової звітності повної і достовірної інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах.
Звіт про рух грошових коштів доповнює Баланс і Звіт про фінансові результати. Баланс відображає фінансовий стан підприємства на звітну дату, а Звіт про рух грошових коштів містить інформацію про зміни в одному з важливих показників балансу - грошових коштах та їх еквівалентах, що відбулися між датами балансу. У Звіті про фінансові результати міститься інформація про результати діяльності підприємства за звітний період, а Звіт про рух грошових коштів показує вплив цієї діяльності на грошові потоки підприємства. Звіт містить дані про рух грошових коштів в результаті:
- операційної діяльності, тобто основної діяльності підприємства, яка приносить дохід, а також інших видів діяльності, які не являються інвестиційною або фінансовою діяльністю;
- інвестиційної діяльності, тобто придбання і реалізації основних засобів, нематеріальних активів та інших інвестицій, які не являються складовою часткою еквівалентних грошових коштів;
- фінансової діяльності, тобто діяльності, яка призводить до змін розміру і складу власного і позикового капіталу підприємства (наприклад, операції від продажу акцій (паїв) у капіталі інших підприємств тощо).
При цьому під грошовими потоками розуміють надходження і вибуття грошових коштів та їх еквівалентів. Тому у Звіт про рух грошових коштів не включаються:
- обороти по негрошових операціях, які не вимагають використання грошових коштів (бартерні операції, вартість коштів, одержаних за фінансовою орендою або шляхом емісії акцій);
- внутрішні зміни у складі грошових коштів (переміщення коштів із каси в банк, або навпаки, розміщення грошових коштів в акредитиви, депозитні сертифікати та ін.).
Інформація, наведена у Звіті про рух грошових коштів, забезпечує користувачам можливість:
- порівнювати, оцінювати і прогнозувати грошові кошти підприємства;
- досліджувати здатність підприємства п ^гасити зобов'язання з виплати дивідендів;
- виявляти причини різниці між прибутком підприємства і грошовими доходами та витратами;
- аналізувати грошові і негрошові аспекти операцій підприємства та одержувати іншу ділову інформацію.
Коди
і
Підприємство за ЄДРПОУ
Територія заКОАТУУ
Форма власності за КФВ
Орган державного управління за СПОДУ
Галузь за ЗКГНГ
Вид економічної діяльнйсті за КВЕД
Одиниця виміру: тис. гр,н. _ Контрольна сума
Звіт

 
 

Цікаве

Загрузка...