WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Основи фінансової звітності - Реферат

Основи фінансової звітності - Реферат

II "Забезпечення наступних витрат і платежів" пасиву балансу відображаються нараховані у звітному періоді майбутні витрати і платежі (витрати на оплату майбутніх відпусток працівникам, гарантійні зобов'язання тощо), величина яких на дату складання балансу може бути визначена тільки шляхом попередніх (прогнозних) оцінок, а також цільового фінансування і цільових надходжень, одержаних з бюджету та інших джерел.
Розділ III "Довгострокові зобов'язання" пасиву балансу об'єднує статті:
"Довгострокові кредити банків" - відображається сума за-боргованості банкам за одержані довгострокові кредити (які не є поточними зобов'язаннями);
"Інші довгострокові фінансові зобов'язання" - відображається сума довгострокової заборгованості підприємства щодо зобов'язань по залученню позикових коштів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки;
"Відстрочені податковізобов'язання" - показують суму податків на прибуток, що підлягають сплаті у майбутні періоди внаслідок тимчасової різниці між обліковим і податковим базисом оцінки;
"Інші довгострокові зобов'язання" - показують суму довгострокових зобов'язань, які не можуть бути включені до зазначених статей даного розділу.
Розділ IV "Поточні зобов'язання" пасиву балансу об'єднує статті поточних зобов'язань, які будуть погашені протягом операційного циклу, тобто проміжку часу між придбанням запасів для здійснення діяльності і одержанням коштів від реалізації виробленої з них продукції (товарів) і послуг: "Короткострокові кредити банків", "Кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги", "Поточні зобов'язання по розрахунках з бюджетом", "Поточні зобов'язання по позабюджетних платежах", "Поточні зобов'язання по страхуванню", "Поточні зобов'язання по розрахунках з учасниками", "Векселі видані" та ін.
До складу розділу V "Доходи майбутніх періодів" пасиву балансу підприємства відносять доходи, одержані протягом поточного або попередніх звітних періодів, але які відносяться до наступних звітних періодів. Вони підлягають зарахуванню до доходів того звітного періоду, до якого належать. Отже, статті активу і пасиву балансу згруповані у відповідні розділи, щоб показати взаємозв'язок між складом і розміщенням господарських засобів в активі та джерелами їх формування - в пасиві. Це забезпечує можливість контролю й аналізу за наявністю майна підприємства, його станом і розміщенням та джерелами формування (власних, залучених); контролю за станом зобов'язань по розрахунках, фінансовою стійкістю, платоспроможністю підприємства та одержання іншої ділової інформації.
Проте один баланс не в змозі забезпечити повноту інформації про результати різнобічної діяльності підприємства. Тому, крім балансу, складаються й інші форми фінансової звітності: Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал.
Баланс підприємства
Підприємство за 200 D.
за ЄДРПОУ
Коди
01
Територія за КОАТУУ
Форма власності за КФВ
Орган державного управління _ Галузь за СПОДУ за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності
за КВЕД
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума
Активи
Код рядка
На
початок року
На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
Залишкова вартість 010 - -
Первинна вартість 011 - -
Знос 012 - -
Незавершене будівництво
Основні засоби: - -
Залишкова вартість 030 1.920 2.400
Первинна вартість 031 2400 3000
Знос 032 480 600
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються За методом участі в капіталі інших підприємств 040
- -
інші фінансові інвестиції 045 --- 60
Довгострокова дебіторська заборгованість 050
Відстрочені податкові кредити 060
Інші необоротні активи 070
Всього за розділом І 080 1920 2460
11. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси 100 720 648
тварини на вирощуванні та" відгодівлі 110 - -
незавершене виробництво 120 - -
готова продукція 130 - -
Товари 140 - -
Векселі одержані 150 - -
Дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 408 468
первісна вартість . 161 510 594
резерв сумнівних боргів 162 102 126
Дебіторська заборгованість За розрахунками:
з бюджетом 170 - -
за виданими авансами 180 - -
3 нарахованих доходів 190 - -
із внутрішніх розрахунків 200 - -
Інша дебіторська заборгованість
210 - -
Поточні фінансові інвестиції 220 - -
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 240 420
1 2 3 4
в іноземній валюті 240 - -
Інші оборотні активи 250 - -
Всього за розділом II 260 1368 1536
ІІІ Витрати майбутніх періодів 270 48 204
Баланс 280 3216 4200
Пасив
І. Власний капітал
Статутний капітал 300 3120 3120
Пайовий капітал 310 - -
Додатковий вкладений капітал 320 - -
Інший додатковий капітал 330 -
Резервний капітал
340
-
-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350
692
900
Неоплачений капітал 360 (840)
Вилучений капітал 370
Всього за розділом І 380 2952 4020
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 -
Інші забезпечення 410 - -
Цільове фінансування 420 . -
Всього за розділом II 430 - -
ІІІ. Довгострокові зобов'язання - -
Довгострокові кредити банків 440 - -
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450
-
-
Відстрочені податкові зобов'язання 460 - -
Інші довгострокові зобов'язання 470 - -
Всього за розділом III 480 - -
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500
- -
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 - -
Векселі видані 520 - -
Кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги 530
228
120
Поточні зобов'язання за роз-рахунками:
з одержаних авансів 540 - -
з бюджетом 550 36 ЗО
з небюджетних платежів 560
зі страхування 570
з оплати праці 580
з учасниками 590
із внутрішніх розрахунків 600
Інші поточні зобов'язання 610
Всього за розділом IV 620 264 180
V. Доходи майбутніх періодів 630 - -
Баланс 640 2972 4020
9.4. Структура і зміст Звіту про фінансові результати
Звіт про фінансові результати (с.239 -243) складається відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку в Україні 3, затвердженого наказом Мінфіну України від 31.03.99 № 87. Метою складання Звіту є надання користувачам повної і правдивої інформації про

 
 

Цікаве

Загрузка...