WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Застосування принципів кваліметрії до комплексної оцінки фінансового стану підприємства - Реферат

Застосування принципів кваліметрії до комплексної оцінки фінансового стану підприємства - Реферат

лінійну функцію відношення фактичних значень одиничнихпоказників ФСП до базових. Значення одиничних оцінок, що перевищують одиницю, свідчать про поліпшення фінансового становища, в іншому випадку - навпаки.
Обчислення оцінки одиничних показників фінансового становища має проводитися з урахуванням впливу окремого показника на зміну якості даної властивості або фінансового становища загалом. Оцінювання кожного одиничного показника віббувається таким чином, щоб зростання оцінки відповідало поліпшенню фінансового становища. Якщо зростання фінансового коефіцієнта приводить до поліпшення фінансового становища (наприклад, коефіцієнти валової маржі, фінансової автономії, загальної ліквідності, термінової ліквідності, віддачі всіх активів), то розрахунок одиничної оцінки для них буде проводитися за відношенням:
(2)
Якщо зростання одиничного показника фінансового становища приводить до зниження якості фінансового становища (наприклад, коефіцієнтів заборгованості, фінансового левериджу), то для нього обчислення оцінки буде проводитися за відношенням:
(3)
Обчислення оцінок одиничних показників окремих фінансових властивостей.
При оцінці відповідності фінансовим нормативам робиться одинична оцінка скорингового типу, що розраховується в порівнянні з нормативними значеннями показників Рijнорм:
(4)
Для характеристики якості динаміки одиничних властивостей оцінка розраховується шляхом порівняння із значеннями фінансових коефіцієнтів у попередньому періоді Ріjдін
(5)
З метою отримання узагальнюючих відомостей про рівень відповідності одиничних показників рекомендованим значенням і про якість динаміки одиничних показників оцінки одиничних показників можуть бути представлені у вигляді інтегральних оцінок як добуток одиничних оцінок скорингового і динамічного типів.
, (6)
Вибір шкали розмірності комплексної оцінки Ко.
Щоб від абсолютних показників властивостей фінансового стану нижнього рівня перейти до показників властивостей більш високого рівня, всі прості фінансові властивості повинні бути переведені в шкалу, що має єдину розмірність, в цьому випадку безрозмірну шкалу. Представлення різних властивостей фінансового становища у вигляді безрозмірних оцінок, обчислених за одним і тим же алгоритмом, робить ці властивості порівнюваними в рамках комплексної оцінки фінансового становища господарюючого суб'єкта. Всі типи оцінок фінансового становища - одиничні, узагальнюючі і комплексна - виходять шляхом зіставлення базових і поточних значень безрозмірних фінансових коефіцієнтів, отже, є коефіцієнтами, що оцінюються за безрозмірною шкалою.
Визначення вагомості Мij властивостей фінансового становища підприємства.
Різні властивості фінансового становища володіють неоднаковою значущістю для користувачів економічної інформації про стан господарюючого суб'єкта, до яких можуть бути віднесені власники підприємства, інвестори, постачальники матеріальних ресурсів, працівники фінансово-кредитних установ і податкових служб, виробничий і фінансовий менеджмент підприємства [11]. Комплексна оцінка має синтезувати в собі оцінки більш простих властивостей з урахуванням значущості їх впливу на якість фінансового становища суб'єкта загалом. Коефіцієнти вагомості (значущості) фінансових властивостей повинні бути розраховані як для одиничних, так і для узагальнюючих оцінок фінансового становища підприємства. Для проведення фінансового аналізу господарюючого суб'єкта і отримання комплексної оцінки визначення вагомості властивостей здійснюється експертним методом.
Вибір методу синтезування окремих властивостей.
Узагальнюючі оцінки властивостей фінансового становища Кj отримують синтезуванням одиничних оцінок відповідних одиничних показників фінансового становища з урахуванням їх значущості за методом середньої зваженої:
(7)
де ?ij - значущість (вагомість) i-ї оцінки одиничної властивості для оцінки j -го узагальнюючої властивості ; п - кількість одиничних оцінок j і узагальнюючої властивості (j = 1,2,.., п).
9. Комплексна оцінка фінансового стану Ко визначається синтезуванням узагальнюючих оцінок властивостей з урахуванням їх значущості для різних груп користувачів фінансової інформації [11]. Обчислення комплексної оцінки Ко фінансового стану господарюючих суб'єктів здійснюється за формулою середньої зваженої значень узагальнюючих оцінок:
, (8)
де m - кількість узагальнюючих оцінок властивостей фінансового становища,
?j - вагомість j -го узагальнюючої властивості в комплексній оцінці фінансового стану.
Висновки. Викладена методика дозволяє отримати всебічні відомості про фінансове становище суб'єкта господарювання на основі, що відповідає принципам системного підходу до оцінки й аналізу стану складних систем. Застосування принципів кваліметрії до отримання комплексної оцінки фінансового становища підприємства дозволяє виконати задачу діагностики загального стану підприємства як економічної системи, врахувати найбільш широкий і різноманітний спектр фінансово-економічних показників.
Надалі доцільним є апробація запропонованої методики для підприємств різних галузей промисловості.
ЛІТЕРАТУРА:
Азгальдов Г.Г. О квалиметрии / Г.Г. Азгальдов , Э.П. Райхман; Под ред. А.В. Гличева.- М.: Издательство стандартов, 1973. - 171 с.
Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия.: Учеб. пособие для вузов / П.П. Табурчак , О.В. Вакуленко, И.М. Овчинникова и др. - Ростов н/Д: Феникс, 2002. - 352 с.
Баканов М.И. Теория экономического анализа: Учебник / М.И. Баканов , А.Д. Шеремет .- 4-е изд., доп. и перераб. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 416 с.
Басовский Л.Е. Теория экономического анализа: Учеб. пособие / Л.Е. Басовский.- М.: ИНФРА-М, 2001.- 222 с.
Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия / Г.В. Савицкая.- 4-е изд., перераб. и доп. - Минск: 000 "Новое знание", 2000. - 688 с.
Фінанси підприємств: Курс лекцій; Навч. посібник / М.М. Александрова, Н.Г. Виговська, Г.Г. Кірейцев та ін.; / За ред. Г.Г. Кірейцева. - К.: ЦУЛ, 2002. - 268 с.
Фінанси підприємства: Підручник / А.М. Поддєрьогін, Л.Д. Буряк, Г.Г. Нам та ін.- 3-є вид., перероб. та доп. - К: КНЕУ, 2000. - 460 с.
Положение Национального банка Украины "О порядке формирования и использования резерва для возмещения возможных потерь по кредитным операциям коммерческих банков" от 06.07.2000 №279.
Рекомендации Национального банка Украины "Методика определения финансового состояния заемщика от 06.07.2000 №279/1.
Хотомлянский А.Л. Экспресс - диагностика финансового состояния хозяйствующих субъектов / А.Л. Хотомлянский, В.М. Колосок, Т.Н. Черната // Сталь. -2003.-№2. - С.102-106.
Колосок В. Урахування інтересів груп користувачів інформації при формуванні комплексної оцінки фінансового стану підприємства / В. Колосок // Схід. - 2004. - №3. - С.50-53.

 
 

Цікаве

Загрузка...