WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Застосування принципів кваліметрії до комплексної оцінки фінансового стану підприємства - Реферат

Застосування принципів кваліметрії до комплексної оцінки фінансового стану підприємства - Реферат


Реферат на тему:
ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ КВАЛІМЕТРІЇ ДО КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
Останнім часом збільшується роль і значення аналізу й оцінки фінансового стану підприємства (ФСП), які вважаються найважливішою, результуючою характеристикою ефективності функціонування підприємства [3,4,5,6]. Підходи до отримання оцінок фінансового стану, що використовуються у відомих методиках фінансового аналізу, не в повній мірі відповідають методологічним принципам системних досліджень складних об'єктів і систем [2,3,4].
Комплексність і системність оцінки ФСП може бути забезпечена на основі застосування базових принципів кваліметрії [1]. Під кількісною оцінкою елемента системи в кваліметрії розуміється певна функція відношення показника певної властивості такої системи до показника цієї властивості, прийнятого за еталон. Кожна властивість може бути охарактеризована безрозмірною функцією відношення (оцінкою):
(1)
де Р - показник властивості у відповідних одиницях вимірювання;
Рбаз - базовий показник, виражений в тих самих одиницях вимірювання.
Отримання комплексної оцінки розглядають як двоетапний процес, що складається з ряду операцій, передбачених алгоритмом комплексної оцінки якості об'єкта або системи (рис. 1) [1]. Безрозмірна комплексна оцінка, що застосовується в кваліметрії, має певне фізичне значення: вона показує міру наближення показника якості до базового показника. Таким чином, представлення будь-якої кількості різних властивостей у вигляді безрозмірних показників, обчислених за одним і тим ж алгоритмом, дає можливість їх порівняння в рамках комплексного показника якості стану суб'єкта. Фінансове становище господарюючого суб'єкта характеризується такими узагальнюючими властивостями: стійкість, ліквідність, платоспроможність, структура джерел коштів, ефективність використання коштів і ефективність розміщення ресурсів [3,4,5,6]. Кожна узагальнююча властивість фінансового становища описується певним набором фінансових коефіцієнтів, які являють собою більш прості властивості (одиничні показники) ФСП. Наприклад, ліквідність підприємства характеризується показниками абсолютної ліквідності, критичної ліквідності, поточної ліквідності тощо. Математична модель оцінки якості фінансового становища господарюючого суб'єкта може бути представлена у вигляді певної абстрактної системи окремих властивостей фінансового становища, що мають різну міру складності. Таке уявлення дозволяє застосувати до оцінки фінансового становища підприємства процедуру вимірювання якості об'єкта, яка використовується в кваліметрії. Метою даної статті є розробка методом комплексної оцінки ФСП із застосуванням кваліметрії.
Показники фінансового становища підприємства можна представити у вигляді ієрархічної системи взаємопов'язаних властивостей декількох рівнів, що дозволяє застосувати процедуру отримання комплексної оцінки фінансового становища, згідно з базовими принципами кваліметрії.
Під оцінкою простих властивостей фінансового становища будемо розуміти отримання оцінок одиничних показників фінансового становища господарюючого суб'єкта і фінансових коефіцієнтів, що характеризують більш складні властивості фінансового становища, а через них і фінансове становище підприємства загалом.
Нами пропонується процедуру отримання комплексної оцінки фінансового становища підприємства здійснювати в такій послідовності (рис. 1).
Перший етап
Оцінка простих властивостей об'єкта Другий етап
Оцінка складних властивостей об'єкта і його якості загалом
1. Складання ієрархічної структурної схеми властивостей об'єкта, необхідних і достатніх для оцінки його якості 6. Вибір шкали розмірності комплексної оцінки Ко (для приведення одиниць вимірювання окремих властивостей до одного вигляду)
2. Призначення інтервалу зміни значень Рi ( ) кожного показника
7. Визначення способу знаходження вагомості Мij прийнятного для отримання комплексних оцінок якості Ко даного об'єкта
3. Вибір на кожному рівні властивостей базових показників, що розглядаються для порівняння (Pijбаз) 8. Вибір методу зведення воєдино оцінок окремих властивостей Кij для отримання комплексних оцінок якості
4. Визначення вигляду залежності між показниками простих властивостей Рij і їх оцінками Кij 9. Обчислення комплексної оцінки якості об'єкта Ко
5. Обчислення оцінок окремих властивостей Кij
Рис. 1 - Алгоритм отримання комплексної оцінки якості об'єкта.
Розглянемо окремі пропозиції наведеного алгоритму більш докладно.
Складання ієрархічної системи властивостей фінансового становища підприємства.
Абсолютними властивостями фінансового становища підприємства найнижчого, третього рівня ієрархічної системи є вартісні показники елементів активу і пасиву підприємства, (форма№1, "баланс підприємства") та фінансових результатів діяльності підприємства (форма №2, "звіт про фінансові результати"). Одиничні властивості ФСП розташовані на вищому, другому рівні ієрархічної системи властивостей. Вони представлені фінансовими коефіцієнтами, що розраховуються на основі показників абсолютних властивостей ФСП.
Визначення інтервалів зміни значень абсолютних властивостей фінансового становища.
Абсолютні властивості фінансового становища підприємства вимірюються вартісними показниками в грошових одиницях. Інтервалом зміни абсолютних значень активів і пасивів підприємства є позитивна область дійсних чисел. Звіт про фінансові результати може містити інформацію про поточні збитки, тому інтервалом зміни фінансових результатів є множина дійсних чисел.
Вибір базових показників Pijбаз для оцінки одиничних властивостей фінансового становища.
За базові показники для оцінки одиничних властивостей фінансового становища підприємства можуть бути прийняті значення відповідних фінансових коефіцієнтів: або на рівні нормативів, рекомендованих Національним банком України, або на рівні значень, досягнутих суб'єктом господарювання в попередньому періоді. Нормативні значення використовуються з метою визначення відповідності одиничних показників ФСП системі фінансових нормативів (скоринг коефіцієнтів); значення, досягнуті в попередньому періоді з метою визначення динаміки одиничних показників ФСП. У запропонованій методиці [10] для оцінки одиничних властивостей фінансового становища можливе застосування двох типів базових показників. Це дозволяє використати одиничні оцінки двох типів: нормативного і динамічного. Для оцінки відповідності фінансовим нормативам (скорингу) одинична оцінка розраховується в порівнянні з нормативними значеннями показників Рijнорм. Для характеристики якості динаміки одиничних властивостей оцінка розраховується шляхом порівняння із значеннями фінансових коефіцієнтів у попередньому періоді Ріjдін.
Визначення вигляду залежності між показниками простих властивостей Рij і їх оцінками Кij.
Одинична оцінка являє собою

 
 

Цікаве

Загрузка...