WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Визначення ставки дисконту: систематизація сучасних підходів - Реферат

Визначення ставки дисконту: систематизація сучасних підходів - Реферат

однорідну продукцію і мають ліквідні акції, що котируються на біржі, то для таких компаній ставка дисконту визначається за формулою (1.4), виходячи із співвідношення:
І = 1 / (Ціна/Прибуток)гал., (1.4)
Середнє галузеве співвідношення ціни і прибутку визначається як середньозважена величина. Вагою при цьому є обсяг реалізації кожної компанії галузі.
Ставка дисконту як норма доходу на інвестований капітал.
Такий підхід до визначення ставки дисконту є виправданим лише у тому випадку, коли інвестиції спрямовані на збільшення обсягів продукції, що випускається. За таких умов віддачу на інвестований капітал, що була досягнута підприємством раніше, можна використовувати як ставку дисконту.
Середньозважена вартість капіталу розраховується за формулою :
(1.5)
де WACC - середньозважена вартість капіталу, % річних;
ks - вартість залучення акціонерного капіталу (прості акції), % річних;
kp - вартість залучення акціонерного капіталу (привілейовані акції), % річних;
kpr - вартість залучення акціонерного капіталу (інші акції), % річних;
kdj - вартість залучення окремих складових позикового капіталу, % річних;
ws - частка простих акцій у структурі капіталу підприємства;
wp - частка привілейованих акцій у структурі капіталу підприємства;
wpr - частка інших акцій у структурі капіталу підприємства;
wdj - частка окремих складових позикового капіталу у структурі капіталу підприємства.
Для визначення ціни капіталу за кожною складовою формули (1.5) застосовуються різні моделі (див. табл. 2).
Таблиця 2 - Розрахунок середньозваженої вартості капіталу (WACC) за складовими елементами
№ п/п Складовий
елемент
WACC Розрахункова формула Примітка
1 ks ks = rf + ?e * (rm - rf ) + S1 +S2 + C модель САРМ
ks =(Div1i / P0i ) * g i
Div1i - дивіденди на акцію, що плануються отримати у період t1
P0i - поточна вартість акції;
g i - очікуване довготривале зростання дивідендів на акцію модель Гордона
(dividend-growth model)
ks = rf + ic * ( 1 - tc)* (ЗК/ВК)
ic - ставка процента по кредитах (середньозважена за усіма діючими кредитними угодами);
tc - ставка податку на прибуток;
ЗК/ВК - співвідношення залученого і власного капіталу модель Модільяні-Міллера
ks =EPS1/P
EPS1 = EPS0/(1+gEPS) модель P/E ratio
2 kp kp = поточна доходність з урахуванням витрат на емісію
3 kpr kpr= меньше ke
4 kdj облігації kd = поточна доходність з урахуванням витрат на емісію
(1 - tc)
tc - ставка податку на прибуток підприємства;
кредиторська заборгованість: по зарплаті kd=0 (залежить від умов трудових контрактів)
постачальникам kd = вартість доступних альтернативних джерел
по податках kd = вартість доступних альтернативних джерел
О.В. Валдайцев наводить альтернативний, німецький варіант розрахунку показника WACC (у німецькому написанні - DUC - Durchschnitliches Kapitalkost). Його відмінність полягає у тому, що "…показник WACC розраховується без урахування ефекту економії на податку на прибуток в результаті виведення відсотків за кредит із оподатковуваного прибутку" [8]. Отже, показник DUC розраховується за формулою (1.6).
DUC = wo * ko + wd * kd, (1.6)
де wo, ko - відповідно частка позикового капіталу та його вартість.
При цьому німецька школа наголошує, що грошові потоки повинні збільшуватися на плановану суму економії (Е), що не врахована формулою (1.6). У такому разі для визначення ставки дисконту використовують формулу (1.7):
Е = (kd - tc) * ПК, (1.7)
де ПК - величина позикового капіталу, гр. од.
Також німецькі дослідники зазначають, що частки власного та позикового капіталу, які входять до складу ставки дисконту, повинні визначатися виходячи з ринкової, а не балансової вартості власного і позикового капіталу. У такому разі виникає так звана "проблема циркулятивності": визначення величини вартості власного капіталу є одночасно метою оцінки і параметром, необхідним для розрахунку WACC.
Вирішення проблеми полягає у визначенні щорічної динаміки розмірів структурних елементів капіталу компанії з року її заснування і до теперішнього часу. У випадку якщо капітали компанії регулярно переоцінювались, достатньо використати дані останньої такої переоцінки [8].
Висновок
Таким чином, проведене дослідження підтверджує складність і важливість розрахунку ставки дисконтування для оцінки. Необхідно погодитися з думкою багатьох аналітиків, що використання аналітичних моделей розрахунку ставки дисконтування при оцінці вартості акціонерного капіталу не завжди коректно відбиває дійсність і вимагає експертного коректування.
При цьому слід зазначити, що модифікована модель CAPM є досить складною у використанні навіть в умовах США: досить важко розмежувати величини ризику, що враховується в ?, S1, S2. Потребують суттєвого коригування елементи моделі у разі використання для закритих акціонерних товариств. Використання моделі в умовах України ще більше ускладнює проблему внаслідок відсутності ринкової статистики, наявності значної кількості обмежень, а також необхідності додавання компонента ризику, притаманного країні. Тому в Україні найбільшпоширеною для практичного застосування є модель кумулятивної побудови ставки дисконту.
Крім того, при моделюванні грошових потоків слід керуватися базовим принципом оцінювання грошових потоків: зіставляти розраховані грошові потоки зі ставками дисконту. Так, грошові потоки на власний капітал необхідно зіставляти з ціною власного капіталу, грошові потоки на інвестований капітал з середньозваженою ціною капіталу. Номінальні (у цінах майбутніх періодів) грошові потоки слід оцінювати з використанням номінальних ставок, реальні (у цінах базисного періоду) грошові потоки із використанням реальних ставок.
Література:
1. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами. - К.: Лібра, 2004. - 880 с.
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 "Зменшення корисності активів", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2004 р. № 817, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 р. за № 35/10315
3. Постанова КМУ. "Про затвердження Національного стандарту №1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав" від 10.09.2003 р. №1440
4. Шипов В. Некоторые особенности оценки стоимости отечественных предприятий в условиях переходной экономики. Рынок ценных бумаг № 18, 2000.
5. Коупленд Т., Коллер Т., Муррин Дж. Стоимость компании: оценка и управление. / Пер. с англ. - М., Олимп-Бизнес, 1999. - 578 с.
6. Ибрагимов Р. Можно ли управлять стоимостью компании, "капитализируя денежный поток"? // Рынок ценных бумаг. - 2002. - №16(223). - С.69-73
7. Есипов В., Маховиков Г., Терехова В. Оценка бизнеса. - СПб.: Питер, 2003. - 416 с.
8. Валдайцев С.В. Оценка бизнеса и управление стоимостью предприятия. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 720 с.
9. Rubak R.S. CCF: A Simple Approach to Valuing Risky Cash Flows, Graduate School of Business Administration Harvard University 2000
10. Sharpe William F. Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk, The journal of Finance, 20 (September, 1964), P. 425-442.
11. Lintner John The Valuation of Risk Asstes and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets, Review of Economics and Statistics (February 1965), P. 13-37.
12. Markowitz Harry Portfolio Selection, The Journal of Finance (March 1952), P. 77-91.
13. Tobin James Liquidity Preference as a Behavior Toward Risk, The Review of Economic Studies (February, 1958), P.65-86.
14. Эванс Фрэнк Ч., Бишоп Давид М. Оценка компаний прислияниях и поглощениях: Создание стоимости в частных компаниях / Пер. С англ. - М.: Альпина Паблишер, 2004. - 332 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...