WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Словник бюджетної термінології - Реферат

Словник бюджетної термінології - Реферат

асигнувань загального і спеціального фондів державного бюджету на рік у розрізі головних розпорядників коштів за програмною та повною економічною класифікацією видатків бюджету без розподілу за періодами року.
846
Словник бюджетної термінології
Рішення про місцевий бюджет - нормативно-правовий акт Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи місцевої ради, виданий в установленому законодавством України порядку, що містить затверджені повноваження відповідно Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевій державній адміністрації або виконавчому органу місцевої ради здійснювати виконання місцевого бюджету протягом бюджетного періоду.
Розасигнування кредитів - розподіл коштів головними розпорядниками кредитів підпорядкованим підприємствам, установам й організаціям.
Розмежування видатків між бюджетами - законодавчий розподіл видатків, що фінансуються з бюджету, між ланками бюджетної системи відповідно до розподілу функцій держави між рівнями державної влади й управління.
Розмежування доходів між бюджетами - законодавчий розподіл установлених загальнодержавних податків та обов'язкових платежів між ланками бюджетної системи з метою забезпечення надійної фінансової бази кожного бюджету.
Розпис бюджетних асигнувань (видатків бюджету) - детальне відображення запланованих видатків бюджету відповідно до бюджетної класифікації. Складається на весь бюджетний рік з місячною розбивкою. Р. б. а. поділяється на річний розпис асигнувань загального і спеціального фондів державного бюджету та помісячний розпис асигнувань загального фонду державного бюджету. Розпис доходів державного бюджету - основний оперативний план розподілу доходів за структурою бюджетної класифікації, термінами надходження і витрачання бюджетних коштів протягом року. Р. д. д. б. поділяється на річний розпис доходів загального і спеціального фондів державного бюджету та помісячний розпис доходів загального фонду державного бюджету.
Розпорядники бюджетних коштів - бюджетні установи в особі їх керівників, уповноважені на отримання бюджетних асигнувань, взяття бюджетних зобов'язань та здійснення видатків з бюджету. За обсягом наданих прав Р. б. к. поділяються на головних розпорядників коштів бюджету та розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.
Сансет - бюджетно-процесуальна процедура, що легітимізує припинення фінансування певної установи, програми або проекту, якщо тільки право на їх діяльність чи виконання не продовжують на новий термін.
Секвестр бюджету - пропорційне скорочення видатків з усіх статей бюджету (крім захищених) протягом часу, що залишається до закінчення поточного бюджетного року.
Словник бюджетної термінології
847
Системний аналіз - узагальнюючий аналіз фінансово-економічних явищ і процесів на основі їх взаємодії і взаємообумовленості, взаємозалежності всіх складових та факторів.
Соціальне забезпечення - фінансове утримання за рахунок бюджету громадян, які через об'єктивні причини не можуть мати самостійного джерела доходів або перебувати на утриманні інших громадян (інваліди від народження, діти-сироти, самітні люди похилого віку).
Соціальний захист - сукупність державних заходів і видатків бюджету, пов'язаних з наданням фінансової допомоги окремим верствам населення, які через незалежні від них причини не мають достатніх для самозабезпечення доходів.
Соціальні норми і нормативи - показники необхідного споживання продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг та забезпечення освітніми, медичними, житлово-комунальними, соціально-культурними послугами.
Суспільне благо (риЬІіс %ооа) - товар або послуга, надання якої одному споживачеві рівнозначне її доступності й іншим. Приватний сектор не може забезпечувати неподільні, неконкурентні в споживанні С. б. (національна безпека, судочинство, правопорядок і т. п.). Останні забезпечує держава за рахунок бюджетних коштів.
Транспарентність (прозорість) - доведення дозагального відома широкої громадськості інформації про рішення та дії органів влади, взагалі про діяльність будь-яких установ, організацій, суб'єктів господарювання посадових осіб.
Трансферти за кордон - невідплатні, безповоротні платежі іншим країнам, міжнародним організаціям, наднаціональним органам, не-комерційним зарубіжним закладам.
Трансферти населенню - поточні платежі фізичним особам у грошовій формі, які призначені для збільшення їх доходу.
ф
Фінансове вирівнювання (Ріпапгаи$%ІеісН) - механізм регулювання міжбюджетних взаємовідносин, спрямований на вирівнювання фінансових потенціалів регіонів і адміністративно-територіальних одиниць, за допомогою якого досягається баланс інтересів різних рівнів влади. Вертикальне Ф.в. передбачає рух бюджетних трансфертів між бюджетами вищого і нижчого рівнів у порядку їх адміністративної підпорядкованості, горизонтальне - між бюджетами одного рівня за принципом національної солідарності та міжрегіональної взаємодопомоги.
Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості - гарантований державою в межах наявних бюджетних ресурсів рівень фінансового забезпечення повноважень Ради міністрів Автономної Республіки
848
Словник бюджетної термінології
Крим, місцевих державних адміністрацій і виконавчих органів місцевого самоврядування, що використовується для визначення обсягу міжбюджетних трансфертів.
Фінансові санкції- штрафи та пені, які стягуються з платників податків за порушення податкового законодавства.
Фінансування бюджету - надходження та витрати у зв'язку зі зміною обсягу боргу, а також зміною залишку готівкових коштів по бюджету, які використовуються для покриття перевищення видатків бюджету над його постійними доходами.
Фіскальна консолідація - постійне поліпшення бюджетного балансу, яке визначається розміром скорочення обсягу бюджетного дефіциту чи періодом, протягом якого відбувається постійне зниження дефіциту.
Фіскальна соціологія - напрям світової економічної думки, змістом і предметом якого є аналіз і дослідження відносин індивідуумів і соціальних груп із державними фінансовими інститутами.
Фіскальні правила - правила і процедури, на основі яких політичні діячі приймають рішення у сфері податково-бюджетної політики стосовно розміру і розподілу державних видатків та джерел і способів їх фінансування (податкового чи боргового).
Функціональна структура класифікації видатків бюджету - групування видатків бюджетів усіх рівнів, що відображає напрями використання коштів на виконання основних функцій держави.
Цільове фінансування - виділення коштів на фінансування конкретних об'єктів і суб'єктів, витрат, програм і проектів.
Цільові позики - позики, кошти від розміщення яких призначені для фінансування конкретних цілей з метою вирішення певних соціально-економічних завдань і які обумовлені емісією позики.
Чисті запозичення / чисте кредитування (пеі ЬОІТОУІП§ / пеі 1еп<ііп§) - одна з концепцій фіскального дефіциту. Чисті запозичення / чисте кредитування є сальдовим показником фінансового (фіскального) балансу сектору державного управління або державного сектору в цілому. Він розраховується, як правило, в Системі національних рахунків. Чисті запозичення (запозичення за мінусом погашення) свідчать про існування фіскального дефіциту і показують, який обсяг грошових ресурсів (заощаджень) додатково залучає даний сектор економіки з інших секторів. В ЄС встановлено граничний розмір для цього показника, розрахованого для сектору державного управління на базі даних Європейської системи національних рахунків (1995 р.), в 3 % ВВП.

 
 

Цікаве

Загрузка...