WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Словник бюджетної термінології - Реферат

Словник бюджетної термінології - Реферат

повноти обліку.
Обов'язкові платежі - платежі податкового і неподаткового характеру до бюджету і державних фондів цільового призначення, внесення яких передбачено відповідними законодавчими актами.
П
Пеня - фінансова санкція, яка стягується з платників за порушення встановлених строків сплати податків та обов'язкових платежів.
Первинні документи - це письмове свідоцтво про здійснення певних операцій, яке надає юридичну силу даним бухгалтерського обліку. П. д. забезпечує обліку суцільне та безперервне відображення виконання бюджету.
Перевірка - обстеження і вивчення окремих сторін фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій, установ або їх підрозділів. П. поділяється на: камеральну - проводиться на момент отримання відповідними контрольними органами певних звітних документів з метою з'ясування повноти та своєчасності наданих звітів, дотримання вимог щодо порядку заповнення документів, відповідності розрахункових даних звітним, їх послідовності у формах звітності та ін.; документальну, яка здійснюється відповідно до річних планів контрольно-економічної роботи і квартальних графіків перевірок, які складаються по кожній ланці роботи, і має на меті перевірку повноти та правильності відображення в обліку результатів минулої П., відповідність показників балансу даним синтетичного та аналітичного обліку за рахунками, дотримання положень обліку наявних бюджетних коштів та їх витрачання тощо.
Періодична бюджетна звітність - звітність, що подається розпорядниками коштів за певні проміжки часу (місяць, квартал) у законодавче встановлені терміни.
План рахунків з обліку виконання бюджету - система рахунків бухгалтерського обліку операцій з виконання бюджету держави, об'єднаних у групи з однаковим економічним змістом та призначенням.
Планування-програмування-бюджетування - трьохступенева система розроблення бюджету, функціонувала в США з 1961 до 1971 р. Складається з трьох стадій: планування (визначення загальної мети, способів її досягнення, обсягу потрібних коштів); програмування (визначення в межах виділених ресурсів конкретних програм умов і термінів їх реалізації); бюджетування (розподіл коштів для виконання програм протягом п'яти років).
Платіж - погашення зобов'язання, що виникло в поточному або попередніх бюджетних періодах.
844
Словник бюджетної термінології
Податкова заборгованість - суми несплачених в установлені строки податків та обов'язкових платежів, а також нараховані на них суми пені, штрафів та інших фінансових санкцій.
Податкова застава - все майно і майнові права платника незалежно від суми податкової заборгованості. Запроваджується як спосіб забезпечення погашення платником податкової заборгованості.
Податкова звітність - сукупність документів зі звітними даними про нарахування та сплату в бюджет податків і податкових платежів. Складається і подається в податкові органи платниками податків у визначений термін.
Позабюджетна діяльність бюджетних установ та організацій - надання платних послуг, виконання робіт чи здійснення іншої діяльності, пов'язаної з основною діяльністю установ та організацій, доходи від якої спрямовані на здійснення видатків спеціального фонду, передбачених у кошторисі. Ця діяльність не має на меті отримання комерційного прибутку.
Позабюджетні кошти - кошти, які бюджетні установи та організації отримують понад асигнування, що виділяються їм із загального фонду державного та/або місцевих бюджетів, і використовуються суворо за цільовим призначенням. Позабюджетні кошти поділяються за принципом походження та використання на спеціальні кошти, суми за дорученнями, депозитні кошти та інші позабюджетні кошти.
Позичка місцевим бюджетам - короткострокова позичка, що її надають фінансово-кредитні установи для покриття тимчасового касового розриву у бюджеті у зв'язку з перевищенням видатків над доходами в окремі періоди року.
Помісячний розпис асигнувань загального фонду державного бюджету - розпис асигнувань загального фонду державного бюджету на рік за місяцями в розрізі головних розпорядників за програмною та скороченою економічною класифікацією видатків бюджету. Скорочена економічна класифікація видатків бюджету включає: оплату праці працівників бюджетних установ (код 1110), нарахування на заробітну плату (код 1120), оплату комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160), поточні трансферти населенню (код 1340). Усі інші економічні категорії видатків відображаються загальною сумою за кодом 5000 "інші видатки".
Поточний бюджетний контроль -контроль, що проводиться у процесі виконання бюджету, кошторисів доходів і видатків протягом бюджетного року. Здійснюється на підставі первинних документів оперативного і бухгалтерського обліку та звітності.
Поточні видатки - видатки бюджетів на утримання мережі підприємств, установ, організацій та органів, яка діє на початок бюджетного року та набуває чинності в даному році, а також на фінансування заходів соціального захисту населення та інших заходів, які не належать до тих, що фінансуються за видатками розвитку.
Програма - форма цільового фінансування під виконання конкретного завдання уряду в комплексі з заходами адміністративно-організа-
Словник бюджетної термінології
845
цінного характеру. Наприклад, у межах асигнувань, виділених на військові цілі, можуть виконуватися десятки окремих П. Як правило, П. мають багаторічний характер.
Програмна структура класифікації видатків бюджету - передбачає групування видатків за бюджетними програмами.
Проект бюджету - оформлений у встановленому порядку документ, що подається Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями та виконавчими органами місцевого самоврядування відповідно до Верховної Ради України, Верховної ради Автономної Республіки Крим, а також відповідних Рад, в якому містяться обґрунтування бюджетних призначень та інших положень, запропонованих у проекті Закону про Державний бюджет України або в проекті рішення відповідної ради про місцевий бюджет.
Проектне фінансування - фінансування інвестиційних проектів на підставі затвердженої проектно-кошторисної документації за рахунок власних коштів, банківських кредитів чи бюджетних асигнувань.
Ревізія - система контрольних дій, які спрямовані на всебічну перевірку діяльності учасників бюджетного процесу з метою встановлення законності операцій з мобілізації, розподілу та використання бюджетних коштів, виявлення винних у бюджетних правопорушеннях посадових і матеріально відповідальних осіб і спричинених порушеннями фінансових витрат. Р. розрізняють за повнотою охоплення діяльності об'єкта, що ревізується (повні, часткові, тематичні, комплексні), за ступенем охоплення даних фінансово-господарських операцій (суцільна, вибіркова), залежно від даних, які є базою для проведення ревізії (документальні, фактичні) та залежно від організації ревізії як процесу (планові, позапланові, додаткові, повторні).
Реєстраційні рахунки - рахунки, які відкриваються в органах Державного казначейства розпорядникам бюджетних коштів для обліку доходів і видатків по загальному фонду Державного бюджету.
Рефінансування державного боргу - погашення попередньої заборгованості за допомогою випуску нових позик або шляхом заміни короткострокових зобов'язань на середньо- чи довгострокові.
Річна бюджетна звітність - звітність, що подається розпорядниками коштів у контрольні та вищестоящі органи після закінчення року в законодавчо встановлені терміни.
Річний розпис асигнувань державного бюджету - розпис

 
 

Цікаве

Загрузка...