WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Словник бюджетної термінології - Реферат

Словник бюджетної термінології - Реферат

власникам державних цінних паперів при настанні терміну їх погашення.
Витрати бюджету - видатки бюджету та кошти на погашення основної суми боргу.
Відомча структура класифікації видатків бюджету - групування видатків, що відображає розподіл бюджетних асигнувань між міністерствами і відомствами - безпосередніми отримувачами коштів із бюджету на заплановані заходи.
Відомчий бюджетний контроль - контроль, який здійснюється контрольно-ревізійними управліннями чи відділами міністерств і відомств. Передбачає перевірку цільового використання коштів, ви-
Словник бюджетної термінології
837
ділених із бюджету на підприємствах, в організаціях і установах, які підпорядковуються міністерству чи відомству.
Внутрішній державний борг - заборгованість держави юридичним і фізичним особам, яка утворилась у зв'язку із залученням їх коштів на внутрішньому фінансовому ринку для фінансування видатків бюджету та виконання державних програм і замовлень.
Внутрішньогосподарський бюджетний контроль - перевірка розрахунків з бюджетом за податками і платежами та використання виділених бюджетних коштів, яка здійснюється фінансовими службами підприємств, організацій і установ.
Гарантована позика - 1) форма державного кредиту, погашення суми і сплата процентів за яким забезпечується заставою державного майна або певними доходами; 2) гарантовані урядом облігаційні позики місцевих органів влади, випущені під конкретні окуплені місцеві інвестиційні проекти.
Головний розпорядник бюджетних коштів - бюджетна установа в особі його керівника, якому надане головне право розпоряджатися виділеними бюджетними асигнуваннями, а також направляти їх для використання за бюджетним призначенням.
Граничні величини державного боргу і фіскального дефіциту (Маастрихтські критерії) - граничне припустимі показники державного боргу (валового боргу сектору державного управління) - 60 % до ВВП і фіскального дефіциту (сектору державного управління) - З % до ВВП, які встановлені Маастрихтською угодою для країн - членів Європейського Союзу як критерій їх участі в Європейському валютному союзі.
Д
Декрементальне бюджетування - складання і виконання бюджетів (кошторисів) з деяким зменшенням бюджетних призначень порівняно з попереднім періодом.
Депозитні суми - кошти, що не належать бюджетній установі, надходять у тимчасове її розпорядження і з настанням відповідних умов перераховуються за призначенням. Вони не належать до коштів спеціального фонду.
Державна дотація - кошти, що виділяються з бюджету підприємствам на покриття їхніх збитків.
Державна позика - залучення державою коштів від юридичних і фізичних осіб, урядів інших країн, міжнародних фінансових організацій на умовах повороткості, терміновості і платності.
Державна субвенція - цільове виділення коштів з бюджету суб'єктам підприємницької діяльності на фінансування певних програм і
838
Словник бюджетної термінології
проектів на умовах пайової участі бюджету та отримувача коштів. За міжнародною термінологією - це зв'язаний, спеціальний, умовний трансферт, який надається за певної участі у фінансуванні з боку отримувача.
Державний борг - сума заборгованості держави зовнішнім і внутрішнім кредиторам.
Державний грант - державне замовлення на виконання наукових досліджень і розробок.
Державний реєстр фізичних осіб платників податків та інших обов'язкових платежів - автоматизований банк даних, створений для забезпечення єдиного державного обліку фізичних осіб-платників; містить загальні відомості про громадян, дані про отримані ними доходи і сплачені суми прибуткового податку.
Державні боргові зобов'язання - державні цінні папери, що засвідчують відносини у межах позики, в яких боржником є органи державного управління.
Державні інвестиції - вкладення за рахунок коштів бюджету чи цільових фондів в інвестиційні проекти чи соціально-економічні програми.
Державні соціальні гарантії - установлені законами мінімальні розміри оплати праці, доходів громадян, пенсійного забезпечення, соціальної допомоги, розміри інших видів соціальних виплат, установлені законами та іншими нормативно-правовими актами, які забезпечують рівень життя, не нижчий за прожитковий мінімум.
Державні соціальні стандарти - установлені законами, іншими нормативно-правовими актами соціальні норми і нормативи або їх комплекс, на базі яких визначаються рівні основних державних соціальних гарантій.
Державні субсидії - усі невідплатні поточні виплати підприємствам та громадянам, що не передбачають: а) компенсації у вигляді спеціально обумовлених виплат або товарів і послуг в обмін на проведені платежі; б) видатки, пов'язані з відшкодуванням збитків державних підприємств. За міжнародною термінологією - це зв'язаний, спеціальний, умовний трансферт, що не вимагає участі у фінансуванні з боку отримувача.
Державні трансферти - невідплатні і безповоротні платежі з бюджету юридичним і фізичним особам, що не являють собою придбання товарів чи послуг, надання кредиту або виплату непогашеного боргу.
Державні цінні папери - боргові зобов'язання, емітовані державою.
Дефіцитне фінансування - забезпечення видатків бюджету за рахунок державних позик або емісії грошей в умовах дефіциту бюджету.
Дисконтна вартість - вартість майбутніх доходів або витрат, оцінена на сучасний момент. Використовується при формуванні бюджету, переважно для оцінювання інвестиційних проектів.
Дисконтування (ШхсоипНп§) - процес додавання ставки процента до капітальної суми для визначення теперішнього еквівалента величини сум, які будуть отримані або витрачені в майбутньому.
Словник бюджетної термінології
839
Документальна перевірка - перевірка правильності розрахунків платників із бюджетом,що проводиться безпосередньо в платника на підставі даних бухгалтерського та податкового обліку й первинних документів. Д. п. бувають планові та зустрічні. Планові проводяться відповідно до графіків перевірок не рідше одного разу на два роки і не частіше одного разу на рік, зустрічні - як тільки виникає необхідність перевірки на тих підприємствах, діяльність яких пов'язана з діяльністю платника, в якого проводиться планова Д. п.
Дотація вирівнювання - міжбюджетний трансферт на вирівнювання дохідної спроможності бюджету, який його отримує.
Доходи бюджету - усі надходження відповідного бюджету на безповоротній основі у вигляді податкових і неподаткових платежів, доходів від операцій з капіталом, офіційних трансфертів і доходів державних цільових фондів, включених до бюджету, справляння яких передбачене законодавством України (включаючи трансферти, дарунки, гранти).
Доходи від операцій з капіталом - доходи бюджету у вигляді надходжень від продажу основного капіталу, державних запасів товарів, землі та нематеріальних активів.
Економічна структура класифікації видатків бюджету - групування видатків бюджетів усіх рівнів за їх економічним змістом і цільовим призначенням.
Ефект збалансованого бюджету - сукупний перерозподільний вплив оподаткування і державних видатків, профінансованих за рахунок зібраних податків, на соціально-економічний розвиток.
Єдиний банк даних платників податків - юридичних осіб - автоматизована система збору, накопичення та обробки інформації про платників податків - юридичних осіб.
Закон Вагнера - виведена німецьким класиком фінансової науки Адо-льфом Вагнером емпірична закономірність більш швидкого зростання державних видатків порівняно з національним продуктом і, як результат, - постійне збільшення масштабів одержавлення національного

 
 

Цікаве

Загрузка...