WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Словник бюджетної термінології - Реферат

Словник бюджетної термінології - Реферат

коштів на рахунки розпорядників коштів у межах, визначених кошторисами і затверджених у бюджеті. Ґрунтується на двох основних прин-
834
Словник бюджетної термінології
ципах: плановості виділення та цільовому характері використання коштів.
Бюджетний аудит - експертиза та аналіз звітів і балансів підприємств, організацій, установ, які фінансуються з бюджету, з метою перевірки законності та цільового використання бюджетних коштів. Форма контролю за рухом, ефективним використанням бюджетних потоків і фондів, фінансовими операціями з виконання бюджету.
Бюджетний дефіцит - фінансовий результат за бюджетними операціями у розмірі перевищення видатків бюджету над його звичайними доходами. У процесі визначення розміру Б. д. державні позики в джерелах доходів не враховуються.
Бюджетний запит - документ, підготовлений розпорядником бюджетних коштів, що містить пропозиції з відповідними обґрунтуваннями щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для його діяльності на наступний бюджетний період. Розрізняють три види Б. з.: загальний, індивідуальний і додатковий.
Бюджетний кодекс України - документ, який визначає засади функціонування бюджетної системи України, її структуру, принципи, правові норми, основи бюджетного процесу і міжбюджетних відносин та відповідальність за порушення бюджетного законодавства.
Бюджетний контроль - контроль з боку уповноважених органів (Міністерство фінансів, Державна податкова адміністрація, Державне казначейство, Державна контрольно-ревізійна служба, Рахункова палата) та громадськості за обґрунтованістю показників бюджету та за ефективністю і цільовим використанням бюджетних коштів. Види Б. к. - державний, муніципальний, відомчий, внутрішній, громадський.
Бюджетний кредит - надання суб'єктам господарювання коштів з бюджету на засадах повороткості, строковості і платності.
Бюджетний надлишок - перевищення доходів місцевого бюджету над його нормованими видатками, що підлягає вилученню до бюджету вищого рівня.
Бюджетний період - визначений законодавством період, протягом якого функціонує бюджет. В Україні діє річний Б. п., при цьому бюджетний рік збігається з календарним роком: він починається 1 січня та закінчується 31 грудня.
Бюджетний профіцит - перевищення доходів бюджету над його видатками.
Бюджетний процес - регламентована нормами права діяльність, пов'язана зі складанням, розглядом, затвердженням і виконанням бюджетів та розглядом звітів про їх виконання. Структура Б. п. містить такі три складові: бюджетне планування (складання, розгляд і затвердження бюджету) виконання бюджету і складання та затвердження звіту про виконання бюджету.
Бюджетний розпис - документ, у якому встановлюється розподіл доходів та фінансування бюджету, бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштів за певними періодами року відповідно до бюджетної класифікації.
Словник бюджетної термінології
835
Бюджетний (фіскальний) федералізм - специфічна форма побудови й організації міжбюджетних взаємовідносин. Передбачає закріплення прав на отримання доходів і розпорядження видатками за всіма ланками бюджетної системи. Спрямований на оптимізацію величини та кількості органів місцевого самоврядування, а також розподілу повноважень і відповідно доходів та видатків між окремими бюджетами за ключовими компонентами ефективності: ринковими і демократичними критеріями.
Бюджетні обмеження - фінансові обмеження на витрачання грошових коштів з бюджету, які виражаються у формі граничне допустимих видатків.
Бюджетні пріоритети - у західній фінансовій практиці результат суспільного вибору. Економічно й соціальне мотивовані, політичне підтримані на рівні представницьких законодавчих органів влади, визначені на альтернативній основі цілі державної діяльності, забезпечені необхідними для їх реалізації бюджетними асигнуваннями.
Бюджетні резерви - заздалегідь відокремлена частина бюджетних коштів, призначена для фінансування невідкладних витрат, що не могли бути передбачені під час затвердження бюджету.
Бюджетні трансферти - передання коштів з одного бюджету до іншого у формі бюджетного субсидіювання чи вилучення бюджетного надлишку.
Бюджетування - сукупність технологічних процедур бюджетної роботи з аналітично-розрахункової підготовки бюджетів на основі врахування широкого кола чинників, які обумовлюють державні потреби й відповідні затрати коштів. Складова бюджетного менеджменту. Поняття, яке прийняте й історично широко використовується в західній літературі, передусім на макрофінансовому рівні, з проблематики державних фінансів для характеристики процесу формування бюджетів. Пізніше, з розвитком корпоративних фінансів стало використовуватись і на мікрофінансовому рівні (корпоративних фінансів) переважно в контексті капітальних вкладень.
Бюрократ - у позитивному розумінні, за німецьким соціологом М. Вебером, - висококваліфікований професійний фахівець державної служби, який володіє спеціальними знаннями, технологіями управління та правилами приймання рішень, має розвинене почуття гідності, політичне нейтральний захисник державних інтересів; - у негативному розумінні - функціонер державного апарату (від сановника високого рангу до рядового службовця, в основі поведінки якого є мотивації посилення своєї влади та впливу з метою здобування бюрократичної ренти).
Бюрократична рента - вигоди матеріального і нематеріального характеру, що дістаються бюрократу завдяки його повноваженням та можливостям приймати рішення стосовно певних питань, які входять у коло діяльності державної установи.
Бюрократія - управлінський апарат і службовий персонал у системі державних установ, який впливає на прийняття рішень і стан справ.
836
В
Словник бюджетної термінології
Ваучер (гоиспег) - у західній практиці метод надання державою певних благ у натуральній формі (товарів або послуг), за допомогою якого індивіди-реципієнти одержують кошти в безготівковій формі на придбання саме цих благ. Наприклад, освітній В. може бути витрачений лише на оплату навчання.
Взаємні розрахунки - передання коштів з одного бюджету до іншого для відновлення збалансування цих бюджетів у зв'язку з перерозподілом між ними доходів або видатків після затвердження бюджету.
Взаємозалік коштів - операції з фінансування видатків у рахунок погашення недоїмки за належними до бюджету платежами, якіпроводяться між розпорядником бюджетних коштів і платником податків у межах не проведених на дату взаємозаліку видатків або не використаних на цю дату асигнувань, на суми, що не перевищують розміру недоїмки платника з відповідних видів податків.
Видатки бюджету - кошти, що спрямовуються на здійснення програм і заходів, передбачених відповідним бюджетом, за винятком коштів на погашення основної суми боргу, та повернення надміру сплачених до бюджету сум.
Видатки розвитку (капітальні видатки) - фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності, зокрема: фінансування капітальних вкладень виробничого і невиробничого призначення; фінансування структурної перебудови національної економіки; субсидії, субвенції та інші видатки, пов'язані з розширеним відтворенням виробництва і соціальної сфери. До них належать видатки на придбання основного капіталу; створення державних запасів і резервів; придбання землі і нематеріальних активів; капітальні трансферти.
Виконання бюджету - забезпечення повного і своєчасного надходження всіх передбачених у затвердженому бюджеті доходів і спрямування цих коштів на фінансування видатків, включених до бюджету.
Викуп державного боргу - виплата коштів

 
 

Цікаве

Загрузка...