WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз ліквідності (платоспроможності) підприємства - Курсова робота

Аналіз ліквідності (платоспроможності) підприємства - Курсова робота

підприємства.
Оптимізований з урахуванням цих заходів обсяг поточного фінансування активів служить основою вибору конкретних джерел фінансових коштів, що інвестуються в ці активи.
При визначенні структури цього фінансування виділяють наступні групи, джерел:
o власний капітал підприємства;
o довгостроковий фінансовий кредит;
o короткостроковий фінансовий кредит;
o товарний (комерційний) кредит;
o внутрішня кредиторська заборгованість підприємства.
Обсяг фінансування оборотних активів ТОВ "Кондлайн" за рахунок товарного кредиту постачальників та внутрішньої кредиторської заборгованості у 2003 році дорівнює 4346,0 тис. грн.
Відсутність достатньої кількості грошових коштів на 1.01.2005 року та агресивний підхід до фінансування активів дають можливість зробити висновок, що за рахунок власного і довгострокового позикового капіталу формуватиметься лише невелика частка постійної їх частини, в той час як за рахунок короткострокового позикового капіталу - вся змінна частина, тобто покриватимуться поточні фінансові потреби підприємства.
Участь власного і довгострокового позикового капіталу в фінансуванні активів визначається виходячи з цілей залучень довгострокового фінансового кредиту.
Результати розробленої політики формування і політики фінансування оборотних активів отримують своє відображення в зведеному плановому документі - балансі формування і фінансування активів підприємства. Цей баланс дозволяє пов'язати заплановану загальну суму активів з обсягом фінансових коштів, що планується залучати з різних джерел для забезпечення їх формування.
3.2. Заходи щодо підвищення платоспроможності підприємства
З-поміж багатьох різних заходів, які сприяють підвищенню платоспроможності й підтримуванню ефективної господарської діяльності виділяють, зокрема, такі:
o зміна складу керівників підприємства та стилю управління;
o інвентаризація активів підприємства;
o оптимізація дебіторської заборгованості, зниження витрат підприємства;
o продаж незавершеного будівництва;
o обгрунтування необхідної чисельності персоналу;
o продаж зайвого устаткування, матеріалів і залишків товарів;
o реструктуризація боргів перетворенням короткострокової за-боргованості в довгострокові позики або іпотеки;
o запровадження прогресивної технології, механізації та автоматизації виробництва;
o удосконалення організації праці;
o проведення капітального ремонту, модернізації основних фондів, заміни застарілого устаткування.
Якщо підприємство отримує прибуток і є при цьому неплатоспроможним, треба проаналізувати використання прибутку.
Крім радикальних напрямів підвищення рівня платоспроможності підприємства потрібно проводити пошук внутрішніх резервів по збільшенню прибутковості діяльності і досягненню беззбиткової роботи за рахунок більш повного використання виробничої потужності підприємства, підвищення якості і конкурентоздатності товарів, зниження їх собівартості, раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, скорочення непродуктивних витрат і втрат. Основну увагу при цьому необхідно приділити питанням ресурсозберігання: впровадження прогресивних норм, нормативів і ресурсосберігаючих технологій, використання вторинної сировини, організації дійєвого обліку і контролю за використанням ресурсів, вивчення і впровадження передового досвіду в здійсненні режиму економії, матеріального і морального стимулювання працівників за економію ресурсів і скорочення непродуктивних витрат і втрат.
Велику допомогу у виявленні резервів поліпшення платоспроможності підприємства може надати маркетинговий аналіз по вивченню попиту і пропозиції, ринків збуту і формування на цій основі оптимального асортименту і структури виробництва і реалізації продукції підприємства.
ВИСНОВКИ
Отже, платоспроможність підприємства - це його здатність вчасно та в повному обсязі виконувати планові платежі і термінові зобов'язання, підтримуючи при цьому нормальний ритмгосподарської діяльності.
Стан платоспроможності обумовлюється наявним розміром грошових активів, але не обмежується ним.
Платоспроможність - це не тільки здатність термінового погашення зобов'язань в момент оцінки за рахунок наявних грошей, а здатність підприємства забезпечувати генерування (утворення) грошових потоків, які за обсягами та термінами відповідають зобов'язанням та платіжним потребам підприємства.
Платоспроможність - це не статична (моментна) характеристика. У процесі фінансового аналізу вивчається статична і динамічна платоспроможність. При дослідженні статичної платоспроможності порівнюються суми платіжних засобів підприємства з строковими зобов'я-заннями. Динамічна платоспроможність - наявність платоспроможності протягом усього періоду, що досліджується. Найбільшу цінність має динамічна платоспроможність.
Платоспроможність не слід ототожнювати лише з можливістю повернення боргів, оскільки платоспроможність передбачає можливість здійснення усіх платіжних потреб, які необхідні для нормального процесу господарської діяльності.
Виконання платіжних зобов'язань та потреб може здійснюватись за рахунок не тільки власних, але й позикових коштів. Використання останніх не є свідченням неплатоспроможності підприємства, якщо воно має потенційні можливості обслуговування та повернення позикових коштів.
Показниками низької платоспроможності підприємства є наявність:
- недоїмок з платежів до бюджету;
- простроченої заборгованості підприємства робітникам і службовцям із заробітної плати і прирівняних до неї платежів;
- непогашених у встановлений строк банківських кредитів;
- заборгованості працівникам за матеріальні цінності і послуги, не сплачені в строк.
Рівень платоспоможності ТОВ "Кондлайн" характеризує наступне: підприємство негайно може сплатити лише 0,2% короткострокових зобов'язань на початок періоду, і 1,2% - на кінець; поточні пасиви підприємства повністю покриваються його поточними активами, тобто у випадку необхідності ТОВ "Кондлайн" може розрахуватися за своїми зобов'язаннями після реалізації своїх оборотних активів.
При цьому слід враховувати, що підприємство має високий рівень залежності від кредиторів і низьку можливість перетворення своїх активів у ліквідні кошти.
Аналіз показників ліквідності оборотних активів та якості кредиторської заборгованості ТОВ "Кондлайн" свідчать про низьку статичну платоспроможність та ліквідність підприємства, що також підтверджується показниками динамічної платоспроможності підприємства.
Основними напрямами підвищення рівня платоспроможності підприємства є зміна складу керівників підприємства та стилю управління, оптимізація дебіторської заборгованості, зниження витрат підприємства, обгрунтування необхідної чисельності персоналу, продаж зайвих матеріалів і залишків товарів, реструктуризація боргів перетворенням короткострокової заборгованості в довгострокові позики, удосконалення організації праці тощо.
Крім радикальних напрямів підвищення рівня платоспроможності підприємства потрібно проводити пошук внутрішніх резервів по збільшенню прибутковості діяльності і досягненню беззбиткової роботи за рахунок більш повного використання виробничої потужності підприємства, підвищення якості і конкурентоздатності товарів, зниження їх

 
 

Цікаве

Загрузка...