WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз ліквідності (платоспроможності) підприємства - Курсова робота

Аналіз ліквідності (платоспроможності) підприємства - Курсова робота

"Кондлайн"
Розглянемо основні показники діяльності підприємства показані у динаміці за 2003 р. та 2004 р. за даними бухгалтерського обліку та фінансової звітності ТОВ "Кондлайн" (Додатки А та Б).
Таблиця 2.1.
Динаміка активів і пасивів ТОВ "Кондлайн" за 2003-2004 рр.
Стаття балансу
на 1 січня 2004, тис.грн
на 1 січня 2003, тис.грн. Відхилення
відносне % абсолютне,
тис.грн.
I. Необоротнi активи 52,9 74,6 41,0 21,7
Нематерiальнi активи
Залишкова вартість 13,1 12,4 -5,3 -0,7
Первісна вартість 13,6 13,6 0,0 0,0
Знос 0,5 1,2 140,0 0,7
Основнi засоби:
Залишкова вартість 39,8 48,4 21,6 8,6
Первісна вартість 56,0 69,0 23,2 13,0
Знос 16,2 20,6 27,2 4,4
Незавершене будівництво 6,6 100,0 6,6
Відстрочені податкові активи 6,5 100,0 6,5
Інші необоротні активи 0,7 100,0 0,7
II. Оборотнi активи 4005,3 5267,6 31,5 1262,3
Запаси:
виробничі 80,8 0,3 -99,6 -80,5
незавершене виробництво 45,3 100,0 45,3
товари 498,6 598,0 19,9 99,4
Векселi одержанi 41,4 100,0 41,4
Дебет. заборг. за товари, роботи, послуги 3028,5 3493,7 15,4 465,2
Дебет. заборгованість з бюджетом 79,1 31,8 -59,8 -47,3
Дебет. заборгованість за вид. авансами 97,1 100,0 97,1
Iнша поточна дебiт. заборгованiсть 269,7 898,3 233,1 628,6
Грошовi кошти та їх еквiваленти 7,2 61,7 756,9 54,5
Iншi оборотнi активи 41,4 -100,0 -41,4
IV.Витрати майбутніх періодів 1,2 1,4 16,7 0,2
V. Власний капiтал 309,4 183,4 -40,7 -126,0
Статутний капiтал 26,0 26,0 0,0 0,0
Резервний капітал 87,5 -100,0 -87,5
Нерозподiлений прибуток 195,9 157,4 -19,7 -38,5
VI. Довгостроковi зобов'язання 9,0 100,0 9,0
Відстрочені податкові зобов'язання 9,0 100,0 9,0
VІІ. Поточнi зобов'язання 3750,0 5151,2 37,4 1401,2
Короткостроковi кредити банкiв 756,6 617,0 -18,5 -139,6
Кредит.заборг. за тов., роботи, посл. 2784,2 4456,0 60,0 1671,8
Поточні зобов'яз. з одержаних авансiв 29,1 37,8 29,9 8,7
Поточні зобов'язання з бюджетом 28,6 22,5 -21,3 -6,1
Поточні зобов'яз. з позабюдж. платежiв 3,2 3,5 9,4 0,3
Поточні зобов'яз. зі страхування 1,9 1,1 -42,1 -0,8
Поточні зобов'яз. з оплати праці 3,5 9,4 168,6 5,9
Iншi поточнi зобов'язання 142,9 3,9 -97,3 -139,0
Валюта балансу 4059,4 5343,6 31,6 1284,2
На основі даних таблиці 2.1 можна зробити наступний висновок: у 2004 році спостерігається збільшення необоротних активів ТОВ "Кондлайн" на 41% (21,7 тис. грн.) внаслідок збільшення вартості основних засобів (на 13 тис. грн.), незавершеного будівництва (на 6,6 тис. грн), відстрочених податкових активів та інших необоротних активів (на 6,5 та 0,7 тис. грн.).
Оборотні активи підприємства зросли на 31,5% (1262,3 тис. грн.) за рахунок збільшення незавершеного виробництва на 45,3 тис. грн., товарів - на 99,4 тис. грн., дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги - на 465,2 тис. грн., дебіторської заборгованості за авансами - на 97,1 тис. грн., іншої дебіторської заборгованості - на 628,6 тис. грн. та збільшення залишків
грошових коштів - на 54,5 тис. грн.
Власний капітал підприємства зменшився на 126 тис. грн ( 40,7%) за рахунок використання підприємством резервного капіталу (87,5 тис. грн.) та нерозподіленого прибутку - 38,5 тис. грн., отже, відповідно зменшились і власні фінансові ресурси підприємства.
Водночас зросли обсяги поточних зобов'язань підприємства на 37,4% (1401,2 тис. грн) переважно за рахунок кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги - 1671,8 тис. грн., але зменшились обсяги кредитів банків - на 139,6 тис. грн., що є позитивним моментом, оскільки зменшуються поточні витрати підприємства на сплату відсотків за кредит.
Валюта балансу (майно) підприємства зросла на 31,6% (1284,2 тис. грн.), що при збільшенні поточних зобов'язань підприємства на 1401,2 тис. грн. означає зростання переважно за рахунок залучених коштів і свідчить про підвищення ступеню фінансової залежності підприємства.
Проаналізуємо структуру балансу ТОВ "Кондлайн" за 2003-2004 роки (таблиці 2.2 та 2.3)
Таблиця 2.2
Аналіз структури балансу ТОВ "Кондлайн" за 2003 рік
Актив На 1.01.01р. На 1.01.02р. Відхилення
1 2 3 4
Необоротні активи 1,49% 1,30% -0,19%
Запаси 8,49% 14,27% 5,78%
Дебіторська заборгованість 87,36% 83,20% -4,16%
Грош. кошти та їх еквівал. 1,48% 0,18% -1,30%
Витрати майб. періодів 1,13% 1,02% -0,11%
Інші активи 0,05% 0,03% -0,02%
Разом 100,0% 100,0% -
Пасив На 1.01.01р. На 1.01.02р. Відхилення
Власний капітал 9,85% 7,62% -2,23%
Забезпечення наступних витрат і платежів - - -
Довгострокові зобов'яз. - - -
Поточні зобов'язання 90,15% 92,38% 2,23%
Разом 100,0% 100,0% -
Результати аналізу свідчать, що за 2003 рік у структурі активів підвищилась частка запасів на 5,78% і зменшилась частка дебіторської заборгованості - на 4,16% та грошових коштів - на 1,3%. У структурі джерел коштів зменшився власний капітал і зросли поточні зобов'язання на 2,23%.
Таблиця 2.3
Аналіз структури балансу ТОВ "Кондлайн" за 2004 рік
Актив На 1.01.02р. На 1.01.03р. Відхилення
Необоротні активи 1,30% 1,40% 0,09%
Запаси 14,27% 12,04% -2,23%
Дебіторська заборгованість 83,20% 84,60% 1,41%
Грош. кошти та їх еквівал. 0,18% 1,15% 0,98%
Витрати майб. періодів 1,02% 0,77% -0,25%
Інші активи 0,03% 0,03% 0,0%
Разом 100,0% 100,0% -
Пасив На 1.01.02р. На 1.01.02р. Відхилення
Власнийкапітал 7,62% 3,43% -4,19%
Забезпечення наступних витрат і платежів - - -
Довгострокові зобов'яз. - 0,17% 0,17%
Поточні зобов'язання 92,38% 96,40% 4,02%
Разом 100,0% 100,0% -
За 2004 рік у структурі активів підвищилась частка дебіторської заборгованості на 1,41% і грошових коштів - на 0,98% та зменшилась частка запасів - на 2,23%. У структурі джерел коштів зменшився власний капітал на 4,19% і зросли поточні зобов'язання на 4,02% та довгостокові зобов'язання - на 0,17%.
Для оцінки загального рівня і динаміки фінансових результатів ТОВ "Кондлайн" за даними звіту про фінансові результати (Додаток В) складемо і проаналізуємо таблицю.
Таблиця 2.4
Динаміка фінансових результатів ТОВ "Кондлайн" за 2003-2004 рр.
Стаття
2003 рік
2004 рік Відхилення
відносне % абсолютне,
тис.грн.
Доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї 6529,0 4348,0 -33,4 -2181,0
Податок на додану вартiсть 1066,2 724,7 -32,0 -341,5
Iншi вирахування з доходу 420,9 100,0 420,9
Чистий доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї 5462,8 3202,4 -41,4 -2260,4
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 5198,6 3035,5 -41,6 -2163,1
Валовий прибуток 264,2 166,9 -36,8 -97,3
Iншi операцiйнi доходи 670,2 1452,9 116,8 782,7
Адмiнiстративнi витрати 157,0 103,6 -34,0 -53,4
Витрати на збут 46,6 27,9 -40,1 -18,7
Iншi операцiйнi витрати 663,8 1335,7 101,2 671,9
Прибуток вiд операцiйної дiяльностi 67,0 152,6 127,8 85,6
Iншi доходи 5,5 100,0 5,5
Фiнансовi витрати 211,5 137,7 -34,9 -73,8
Iншi витрати 16,1 100,0 16,1
Прибуток (збиток) вiд звичайної дiяльностi -144,5 4,3 -103,0 148,8
Податок на прибуток 3,0 100,0 3,0
Прибуток (збиток) вiд звичайної дiяльностi -144,5 1,3 -100,9 145,8
Чистий

 
 

Цікаве

Загрузка...