WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз ліквідності (платоспроможності) підприємства - Курсова робота

Аналіз ліквідності (платоспроможності) підприємства - Курсова робота

IV 620 3750,0
5151,2
V. Доходи майбутніх періодів 630
Баланс 640 4059,4
5343,6
Додаток Б
Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство................ТОВ "Кондлайн"....................…....................... за ЄДРПОУ
Територія…………Голосіївський р-н .............…...............................за КОАТУУ
Форма власності....колективна.............….............................................за КФВ
Орган державного управління...............................................................за СПОДУ
Галузь.....................торгівля................................................................... за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності.................................................….............. за КВЕД
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума
Адреса: пр-т Науки, 39
БАЛАНС
На 31 грудня 2003 p.
Форма №1
Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
1. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010 13,6
13,1
первісна вартість 011 13,6
13,6
знос 012 -
(0,5)
Незавершене будівництво 020
Основні засоби:
залишкова вартість 030 40,4
52,6 39,8
первісна вартість 031 52,6
56,0
знос 032 (12,2)
(16,2)
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040
інші фінансові інвестиції 045
Довгострокова дебіторська заборгованість 050
Відстрочені податкові активи 060
Інші необоротні активи 070 0,7
54,7
Усього за розділом 1 080 54,7
52,9
ІІ. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси 100 0,5
80,8
тварини на вирощуванні та відгодівлі 110
незавершене виробництво 120
готова продукція 130
товари 140 310,3
498,6
Векселі одержані 150
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 2604,9
3028,5
первісна вартість 161 2604,9
3028,5
резерв сумнівних боргів 162
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170 1,1
79,1
за виданими авансами 180
з нарахованих доходів 190
із внутрішніх розрахунків 200
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 591,0
269,7
Поточні фінансові інвестиції 220
Грошові кошти та іх еквіваленти:
в національній валюті 230 54,1
6,9
в іноземній валюті 240
0,3
Інші оборотні активи 250 41,4
41,4
Усього за розділом ІІ 260 3603,3
4005,3
III. Витрати майбутніх періодів 270 1,7
1,2
Баланс 280 3659,7
4059,4
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. Власний капітал
Статутний капітал 300 26,0
26,0
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320
Інший додатковий капітал 330
87
Резервний капітал 340
87,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 334,5
195,9
Неоплачений капітал 360 () ( )
Вилучений капітал 370 ( ) ( )
Усього за розділом І 380 360,5
309,4
II. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400
Інші забезпечення 410
Цільове фінансування 420
Усього за розділом II 430
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450
Відстрочені податкові зобов'язання 460
Інші довгострокові зобов'язання 470
Усього за розділом III 480
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 384,0
756,6
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510
Векселі видані 520
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 2747,3
2784,2
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 23,2
29,1
з бюджетом 550 34,9
28,6
з позабюджетних платежів 560 2,7
3,2
зі страхування 570 4,4
1,9
з оплати праці 580 15,3
3,5
з учасниками 590
із внутрішніх розрахунків 600
Інші поточні зобов'язання 610 87,4
142,9
Усього за розділом IV 620 3299,2
3750,0
V. Доходи майбутніх періодів 630
Баланс 640 3659,7
4059,4
Додаток В
Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку З
(Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 p. N 87)
Дата (рік, місяць, число) Підприємство _____ТОВ "Кондлайн"______ за ЄДРПОУ
Територія __Голосіївський р-н______________________________ за КОАТУУ
Орган державного управління ______________________________ за СПОДУ
Галузь ________Торгівля __________________________________за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності ________________________________ за КВЕД
Одиниця виміру: тис грн Контрольна сума
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2004 p.
Форма № 2
І ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За поперед-ній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 4348
6529
Податок на додану вартість 015 724,7
1066,2
Акцизний збір 020
025
Інші вирахування з доходу 030 420,9
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 3202,4
5462,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 3035,5
5198,6
Валовий
- прибуток
050
166,9
264,2
- збиток 055
Інші операційні доходи 060 1452,9
670,2
Адміністративні витрати 070 103,6
157,0
Витрати на збут 080 27,9
46,6
Інші операційні витрати 090 1335,7
663,8
фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 152,6
67
- збиток 105
Доход від участі в капіталі 110
Інші фінансові доходи 120
Інші доходи 130 5,5
Фінансові витрати 140 137,7
211,5
Витрати від участі в капіталі 150
Інші витрати 160 16,1
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток
170
4,3
- збиток 175
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 3,0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 1,3
- збиток 195
144,5
Надзвичайні:
- доходи 200
- витрати 205
Податки з надзвичайного прибутку 210
Чистий
- прибуток
220
1,3
- збиток 225
144,5
ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника
Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 20,1
26,3
Витрати на оплату праці 240 19,4
23,8
Відрахування на соціальні заходи 250 7,0
8,6
Амортизація 260 5,9
3,6
Інші операційні витрати 270 1414,8
805,1
Разом 280 1467,2
867,4
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 -
-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 -
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 320 -
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 330 -
Дивіденди на одну просту акцію 340 -

 
 

Цікаве

Загрузка...