WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз ліквідності (платоспроможності) підприємства - Курсова робота

Аналіз ліквідності (платоспроможності) підприємства - Курсова робота

собівартості, раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, скорочення непродуктивних витрат і втрат.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22 травня 1997р. № 283/ 91 - ВР, ст. 1.
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс". Затв. Наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999р. № 87.
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати". Затв. наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87.
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів". Затв. наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87.
5. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа : Учебник.- 4-е изд. доп. и перераб. - М.: Финансы и статистика, 2000. - с. 22 - 27.
6. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. Т.1.- К.: Ника - Центр. - 1999. - с.268 - 273.
7. Гриньова В.М., Коюда В.О., Лепейко Т.І. Фінанси підприємств. Навчальний посібник. Ч.1 - Харків: Вид. ХДЕУ, 2003. - с.185 - 187.
8. Економіка підприємства: Підручник/ За заг.ред. С.Ф. Покропивного. - Вид. 2-ге, перероб та доп. - К.: КНЕУ, 2003. - с. 446 - 448.
9. Економічна енциклопедія : У трьох томах. Т.2./ Редкол.: С.В.Мочерний (відп. ред.) та ін. - К.: Видавничий центр "Академія", 2004. - с. 611.
10. Зятковський І.В. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. Вид. 2-ге, доповн. і переробл. - Тернопіль, Економічна думка, 2004. - с.130 - 135.
11. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз : Навч. Пособ. - К.: МАУП, 2000. -с.126-139.
12. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. - с. 370 - 373.
13. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб'єктів господарювання: Монографія.- К.: КНЕУ, 2003. - с.238 - 251.
14. Лігоненко Л., Ковальчук Г. Оцінка платоспроможності підприємства (методичні підходи)// Економіка, фінанси, право- 1998, № 9 - с.10 - 15.
15. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства. - К.: КНЕУ, 1999. - с. 88 - 91.
16. Нікбахт Е., Гропеллі А. Фінанси: Пер. з англ. - К.: Основи, 1992. - с.281-290.
17. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 5-е изд.- Мн.: ООО "Новое знание", 2003. - с.636 - 649.
18. Слав'юк Р.А. Фінанси підприємств: Навч. посібник. Вид. 2-ге, доповн. і переробл. - Луцьк: Ред.-вид. "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2003. - с. 341 - 343.
19. Теория анализа хозяйственной деятельности: Учеб./В.В.Осмоловский, Л.И. Кравченко, Н.А. Русак и др.; Под общ. ред. В.В. Осмоловского. -Мн.: Новое знание, 2003. - с. 190 - 198.
20. Фінанси підприємств: Підручник/ Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб та доп. - К.: КНЕУ, 2000. - с.339.
21. Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Практичний посібник.- К.: Лібра, 1999. - с. 94 - 95.
22. Финансовый менеджмент/ Под ред. Е.С. Стояновой. - М.: Перспектива, 1993. - с. 116 - 121.
ДОДАТКИ
Додаток А
Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство................ТОВ "Кондлайн"..........................…….............. за ЄДРПОУ
Територія…………Голосіївський р-н .........................…....................за КОАТУУ
Форма власності....колективна.............….............................................за КФВ
Орган державного управління...............................................................за СПОДУ
Галузь.....................торгівля................................................................... за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності.................................................….............. за КВЕД
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума
Адреса: пр-т Науки, 39
БАЛАНС
На 31 грудня 2004 p.
Форма №1
Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
1. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010 13,1
12,4
первісна вартість 011 13,6
13,6
знос 012 (0,5)
(1,2)
Незавершене будівництво 020
6,6
Основні засоби:
залишкова вартість 030 39,8
48,4
первісна вартість 031 56,0
69,0
знос 032 (16,2)
(20,6)
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040
інші фінансові інвестиції 045
Довгострокова дебіторська заборгованість 050
Відстрочені податкові активи 060
6,5
Інші необоротні активи 070
0,7
Усього за розділом 1 080 52,9
74,6
ІІ. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси 100 80,8
0,3
тварини на вирощуванні та відгодівлі 110
незавершене виробництво 120 45,3
готова продукція 130
товари 140 498,6
598,0
Векселі одержані 150
41,4
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 3028,5
3493,7
первісна вартість 161 3028,5
3581,2
резерв сумнівних боргів 162 (87,5)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170 79,1
31,8
за виданими авансами 180 97,1
з нарахованих доходів 190
із внутрішніх розрахунків 200
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 269,7
898,3
Поточні фінансові інвестиції 220
Грошові кошти та іх еквіваленти:
в національній валюті 230 6,9
61,4
в іноземній валюті 240 0,3
0,3
Інші оборотні активи 250 41,4
Усього за розділом ІІ 260 4005,3
5267,6
III. Витрати майбутніх періодів 270 1,2
1,4
Баланс 280 4059,4
5343,6
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. Власний капітал
Статутний капітал 300 26,0
26,0
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320
Інший додатковий капітал 330
87
Резервний капітал 340 87,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 195,9
157,4
Неоплачений капітал 360 ( ) ( )
Вилучений капітал 370 ( ) ( )
Усього за розділом І 380 309,4
183,4
II. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400
Інші забезпечення 410
Цільове фінансування 420
Усього за розділом II 430
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450
Відстрочені податкові зобов'язання 460
9,0
Інші довгострокові зобов'язання 470
Усього за розділом III 480
9,0
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 756,6
617,0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510
Векселі видані 520
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 2784,2
4456,0
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 29,1
37,8
з бюджетом 550 28,6
22,5
з позабюджетних платежів 560 3,2
3,5
зі страхування 570 1,9
1,1
з оплати праці 580 3,5
9,4
з учасниками 590
із внутрішніх розрахунків 600
Інші поточні зобов'язання 610 142,9
3,9
Усього за розділом

 
 

Цікаве

Загрузка...