WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз ліквідності (платоспроможності) підприємства - Курсова робота

Аналіз ліквідності (платоспроможності) підприємства - Курсова робота


Курсова робота
Аналіз ліквідності (платоспроможності) підприємства
ЗМІСТ
Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження платоспроможності
підприємства 5
1.1. Сутність платоспроможності 5
1.2. Показники платоспроможності 8
1.3. Фактори, що визначають платоспроможність підприємства 18
Розділ 2. Дослідження платоспроможності підприємства ТОВ "Кондлайн" 22
2.1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ "Кондлайн" 22
2.2. Оцінка платоспроможності ТОВ "Кондлайн" 29
Розділ 3. Шляхи підвищення платоспроможності ТОВ "Кондлайн" 37
3.1. Обгрунтування планування розміру активів підприємства та
джерел їх формування 37
3.2. Заходи щодо підвищення платоспроможності підприємства 45
Висновки 47
Список використаної літератури 50
Додатки 52
ВСТУП
Закон України "Про підприємства в Україні" визначає підприємство як основну організаційну ланку народного господарства України та самостійний господарюючий статутний суб'єкт, який має права юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідницьку і комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку (доходу) [1,ст.1 ].
Кожне підприємство є незалежним товаровиробником. Воно може самостійно приймати будь-які рішення у межах чинного законодавства. Але, ефективність цих рішень багато в чому залежить від об'єктивності, своєчасності та всебічності оцінювання існуючого й очікуваного фінансово-економічного стану підприємства.
В умовах ринкових відносин платоспроможність підприємств вважається найважливішою умовою їх господарської діяльності. Платоспроможність підприємства як його здатність вчасно та в повному обсязі виконувати планові платежі і термінові зобов'язання, підтримуючи при цьому нормальний ритм господарської діяльності - є однією з умов конкурентоспроможності підприємства, його фінансової стабільності. Здатність підприємства розраховуватись за своїми боргами в обсягах та строках, передбачених договорами та законодавством, є необхідною умовою успішного функціонування на ринку, що і обумовлює актуальність обраної теми.
Базовим підприємством для написання курсової роботи було обрано Товариство з обмеженою відповідальністю "Кондлайн", основним видом діяльності якого є оптова торгівля системами кондиціонування повітря. Разом з вказаними, підприємство розробляє нові - перспективні напрями торгівельної діяльності.
Головною метою роботи є дослідження теоретичних аспектів та отримання практичних навичок аналізу платоспроможності підприємства на базі ТОВ "Кондлайн".
Основними завданнями даної роботи є вивчення сутності платоспроможності підприємства та факторів, що її визначають, загальний аналіз платоспроможності ТОВ "Кондлайн", а також, визначення шляхів щодо її підвищення.
Об'єктом дослідження курсової роботи є платоспроможність підприємства.
Предметом даної роботи виступають особливості аналізу платоспроможності ТОВ "Кондлайн".
Інформаційною базою дослідження є діюча система нормативно-правових актів (закони України, Постанови Кабінету Міністрів тощо), фінансова інформація ТОВ "Кондлайн", матеріали публікацій у спеціальній і періодичній пресі та інші.
РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Сутність платоспроможності
Сучасні економічні умови господарювання вимагають від керівництва нових підходів щодо управління підприємством, в тому числі аналізу показників діяльності як невід'ємної частини цього процесу.
Важливе місце у системі аналізу і, як наслідок, у роботі підприємства посідає аналіз платоспроможності підприємства - його здатності вчасно та в повному обсязі виконувати планові платежі і термінові зобов'язання, підтримуючи при цьому нормальний ритм господарської діяльності [14,c.10]. Значення платоспроможності підприємства неможливо переоцінити. Так, згідно з положеннями французької економічної школи, платоспроможність - це одна з підвалин концепції фінансової рівноваги.
Існують різноманітні визначення платоспроможності. Так, наприклад, платоспроможність підприємства - це його готовність постійно (щоденно) виконувати свої фінансові зобов'язання з платежів, строк сплати яких настав [12,c.370]. Це здатність підприємства розраховуватися з кредиторами негайно, в день настання строку платежів, тобто йдеться про постійну наявність у нього в необхідних розмірах платіжних засобів або активів, які можуть негайно бути перетвореними у платіжні засоби (наприклад, швидколіквідні цінні папери). Коли підприємство має добрий фінансовий стан, то воно стійко платоспроможне. У разі поганого фінансового стану - воно періодично або постійно є неплатоспроможним.
У процесі фінансового аналізу вивчається статична і динамічна платоспроможність.
При дослідженні статичної платоспроможності порівнюються суми платіжних засобів підприємства з строковими зобов'язаннями.
Щодо визначення суми платіжних засобів є різні точки зору. Правильніше до платіжних засобів відносити грошові кошти, короткострокові цінні папери (вони можуть бути швидко реалізовані й перетворені в гроші) та частину дебіторської заборгованості щодо якої є впевненість у надходженні.
До строкових зобов'язань доцільно включати поточні пасиви: короткострокові кредити банків, кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги, бюджету тощо.
Динамічна платоспроможність - наявність платоспроможності протягом усього періоду, що досліджується.
Перевищення платіжних засобів над строковими зобов'язаннями свідчить про платоспроможність підприємства. Для проведення такого розрахунку використовується бухгалтерський баланс. Неплатоспроможність підприємства можна визначити і візуально (відсутність грошей на розрахунковому та інших рахунках в банку, наявність прострочених кредитів банку, позик, заборгованості фінансовим органам, тривале порушення термінів виплати заробітної плати тощо).
Показниками низької платоспроможності підприємства є наявність:
- недоїмок з платежів до бюджету;
- простроченої заборгованості підприємства робітникам і службовцям із заробітної плати і прирівняних до неї платежів;
- непогашених у встановлений строк банківських кредитів;
- заборгованості працівникам за матеріальні цінності і послуги, не сплачені в строк.
Аналіз динаміки загальної суми таких прострочених платежів характеризує стан роботи підприємства, спрямованої на зміцнення платоспроможності.
Питання підтримання платоспроможності надзвичайно актуальне сьогодні в Україні, про шо свідчить проблема неплатежів у вітчизняній еко-номіці та її наслідки.
Оцінка рівня платоспроможності цікавить широке коло агентів ринку, а саме:
1) безпосередньо підприємство, яке бажає об'єктивно оцінити стан своїх справ і розробити ряд заходів щодо покращення ситуації або підтримки нормального стану;
2) кредиторів, які хочуть переконатись у спроможності підприємства повернути борги;
3) інвесторів, які мають бути впевнені щодоперспектив розвитку підприємства і, як наслідок, ефективності їх інвестиційного проекту;
4) партнерів по бізнесу, які зацікавлені в надійних та стабільних стосунках.
Платоспроможність як економічну категорію характеризують такі моменти :
1. Стан платоспроможності обумовлюється наявним розміром грошових активів, але не обмежується ним.
2.

 
 

Цікаве

Загрузка...