WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Грошові надходження підприємств та напрямки їх використання - Курсова робота

Грошові надходження підприємств та напрямки їх використання - Курсова робота


Вхідні грошові потоки підприємств за їхніми джерелами можна поділити на внутрішні та зовнішні. Коли кошти надходять з будь-яких джерел на самому підприємстві, вони належать до внутрішніх. Надходження коштів за рахунок ресурсів, які мобілізуються на фінансовому ринку, свідчить про використання зовнішніх джерел. Структура вхідних грошових потоків залежить від сфери діяльності та організаційно-правової форми підприємства. У світовій практиці 60-70 % фінансових ресурсів надходить на підприємства за рахунок внутрішніх джерел. Внутрішні грошові надходження згідно з чинною практикою обліку і звітності включають:
1) виручку від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг;
2) виручку від іншої реалізації;
3) доходи від фінансових інвестицій;
4) доходи від інших позареалізаційних операцій.
Виручка від реалізації продукції, робіт і послуг залежить від основної діяльності підприємств. Тому на неї припадає найбільша частка внутрішніх грошових надходжень.
Трансформація ринкових відносин потребує створення необхідної інфраструктури. Розвивається фінансово-кредитна система, створюється і функціонує фінансовий ринок. За таких умов багато підприємств поряд з основною займається і фінансово-інвестиційною діяльністю: купівлею і продажем цінних паперів, укладанням тимчасово вільних коштів на депозитні рахунки, лізингом; наданням майна в оренду; валютними та іншими операціями з метою отримання додаткових доходів.
Доходи від цієї діяльності мають значну питому вагу у вхідних грошових потоках підприємств і є мірою розвитку ринкової інфраструктури, особливо фінансового ринку. Ці доходи зростатимуть. Доходи від фінансових інвестицій справляють прямий, безпосередній вплив на формування балансового прибутку.
Для підприємства-виробника реалізація продукції є свідченням, що вона за споживчими властивостями, якістю та асортиментом відповідає суспільному попиту і потребам покупців.
Підприємства отримують доходи від таких видів фінансової діяльності:
- придбання акцій, облігацій та інших цінних паперів;
- продаж акцій, облігацій та інших цінних паперів;
- цільові грошові вклади;
- валютні операції;
- пайові внески, часткова участь у діяльності інших підприємств;
- надання позик;
-лізингові операції.
Важливий напрямок фінансової діяльності підприємства за ринкової економіки - це раціональне використання вільних фінансових ресурсів, пошук ефективних напрямків інвестування коштів, які даватимуть підприємству додатковий прибуток. Прибуткове інвестування грошових коштів здійснюється на фінансовому ринку.
Виручка від реалізації продукції у відтворювальному процесі ма-теріального виробництва відіграє важливу роль як одна з ланок нового кругообігу коштів підприємства. За рахунок грошових надходжень від реалізації продукції передовсім відшкодовується вартість матеріальних витрат на виробництво - використаної сировини, напівфабрикатів, матеріалів, електроенергії, палива та ін., а також перенесена частина вартості основних фондів (амортизаційні відрахування).
Таким чином, утворюються економічні умови для нового виробничого циклу. Залишок виручки становить валовий дохід.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:
1. Вахрин П.И., Нешитой А.С. Финансы: Учебник для вузов. - М.: Информационно-внедренческий центр "Маркетинг", 2000. - 502с.
2. Волков А.А. Фінанси підприємств. Підручник // К.:- 2000.
3. Гібіш Л.В. Фінанси: Навч. посібник. - 2-ге вид., стереотип. - К.: МАУП, 1998. - 92с.
4. Іваненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. Посіб. - К.: Знання - Прес, 2000. - 207с.
5. Иванов В.М. Финансовый рынок: Конспект лекций. - К.: МАУП, 1999. - 112с.
6. Завгородний В.П. Бухгалтерский учет в Украине с использованием национальных стандартов.К.: 2001.
7. Несторенко І.П. Фінансові інститути: Підручник // К.: 1999
8. Организационнаяструктура предприятия. Коноков Д.Г. Рожков К.А. (Серия "Бизнес-Тезаурус"), 2001.
9. Сопко І.В. Бухгалтерський облік. - 2002.
10. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. - Львів. ЛБІ НБУ, 2000. - 485с.
11. Толковый словарь экономиста, коммерсанта, банкира, менеджера, маклера, страховщика, аудитора и бухгалтера // Сост.: Т.М. Мезенцева и др. - Мн.: Белорусская ассоциация бухгалтеров. 1997. - 476с.
12. Теория экономического анализа: Учебник - М.: Финансы и статистика, 1999 - 416с.
13. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. Кол. І наук. Ред. Проф.. А.М. Поддєрьогін 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 460с.
14. Фінансово-інвестиційний аналіз // Навч. Посібник. Під ред. Я. Комаринський. - К.: 1996 - 298с
15. Финансы предприятия // Под ред. О.С. Галушко - Днепропетровск. 1999.
16. Экономика предприятия: Учебник для вузов// Л.Я. Аврашков. - М.: ЮНИТИ, 1998. - 742с.
ДОДАТКИ
Фактори впливу на виручку
У сфері виробництва У сфері обігу Не залежать від діяльності
Обсяг виробництва Ритмічність відвантаження Порушення строків договорів постачальниками ТМЦ
Кількість продукції Своєчасне оформлення транспортних і розрахункових документів Недоліки в роботі транспорту
Асортимент продукції Строки документообігу Несвоєчасна оплата продукції покупцями
Ритмічність випуску Форми розрахунків
інші Рівень ціни
Таблиця 1
РОЗРАХУНОК БАРТЕРНИХ ОПЕРАЦІЙ В ГАЛУЗЯХ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ, %
2001 2002 2003 2004 2005
1. Промисловість - усього 42,4 41 41,7 41,4 433
в тім числі:
Електроенергетика 45,8 48,1 50,6 50,3 50,6
Паливна 50,1 46,7 48,1 47,9 60,2
чорна металургія 46.5 38,6 40 39,9 40,9
кольорова металургія 36,8 20,1 20,5 21,2 19,9
хімічна і нафтохімічна 49 50,6 48,5 46,9 46,7
машинобудівна і металообробна 46,7 46 45,5 46,1 45,3
лісова, деревообробна і целюлозно-паперова 54,3 49,9 52,1 51,1 50,8
промисловість будівельних матеріалів 59,5 64,2 64,3 64,7 65,3
легка 36,7 40,1 42.5 41,8 41
харчова 21,8 22,1 20,9 20,4 22,5
II. Сільське господарство:
рослинництво 33
тваринництво 10
Таблиця 2
РОЗРАХУНОК ВИРУЧКИ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ
Номенклатура Повна собі-вартість, тис. гри. Вартість у вільних відпускних цінах, тис. грн. У тім числі без акци-зного эбору і ПДВ, тис.грн. Прибуток (+)або зби-ток(-), тис грн.
акцизний збір, тис. грн. податок на додану вартість,тис. гри.
Основна продукція
(товарний випуск)
А 480 633,6
105,6 528 +48
Б 150 187,7 - 31.3 156,4 +6,4
В 240 302,4 - 50.4 252 +12
Г 400 782,4 - 130,4 424 +24
Усього основної продукції 1270 1906,1 228 317,7 1360,4 +90,4
Усього реалізації ос-новних 1345 2146,1 228 487,7 1430.4 + 85,4
видів продукції з урахуванням
зміни її залишків
Інші види продукції Загальний обсяг реалізації 210 1555 270 1700,4 +60 + 145,4
Таблиця 3
УКРУПНЕНИЙ МЕТОД РОЗРАХУНКУ ВИРУЧКИ
В1Д РЕАЛІЗАЦЇ ПРОДУКЦІЇ
Показники Собівар-тість това-рної про-дукції, тис. грн. Вартість реалізації продукції за вільними цінами, тис.грн. У тім числі Вартість реалізації продукції без акцизного збору і ПДВ. тис. грн. При5уток (+), або зби ток (-),тис. грн.;
акцизний збір тис. грн. ПДВ тис. грн.
Залишок готової продукції на початок планового пе-ріоду 40 60,7 - 8,7 52 12
Товарний випуск продукції в плановому періоді 220 333,7 - 47,7 286 66
Залишок готової продукції на кінець планового період)' 50 75,8 -- 10,8 65 15
Усього 210 470,2 - 67,2 273 63

 
 

Цікаве

Загрузка...