WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз фінансового стану біржі - Курсова робота

Аналіз фінансового стану біржі - Курсова робота

(крім зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).
9. Якщо актив забезпечує економічні вигоди протягом кількох звітних періодів, то витрати відображають у Звіті про фінансові результати на основі систематичного та раціонального їх
розподілу (наприклад, у вигляді амортизації) протягом тих звітних періодів, коли надходять відповідні економічні вигоди.
10. Витрати слід негайно відображати у Звіті про фінансові результати, якщо економічні вигоди не відповідають або перестають відповідати такому стану, за якого їх визнають активами підприємства.
11. Згортання доходів і витрат не дозволяється, крім випадків, передбачених відповідними положеннями (стандартами).
Визначення прибутку (збитку) за звітний період
12. Доходи і витрати, що відповідають критеріям, викладеним вище, наводять у Звіті про (фінансові результати з метою визначення чистого прибутку або збитку звітного періоду (крім випадків, коли відповідні положення (стандарти) передбачають винятки з цього правила).
13. У статті "Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" відображають загальний дохід (виручку) від реалізації продукції, товарів або послуг, тобто без вирахування наданих знижок, повернення проданих товарів і податків з продажу (податку на додану вартість, акцизного збору тощо).
14. У статті "Податок на додану вартість" відображають суму податку на додану вартість, включену до складу доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).
15. У статті "Акцизний збір" підприємства-платники акцизного збору відображають суму, враховану в складі доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).
16. Підприємства, що сплачують інші збори або податки з обороту, показують їх суму у вільному рядку Звіту про фінансові результати.
17. У статті "Інші вирахування з доходу" відображають надані знижки, повернення товарів та інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).
18. Чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт послуг) визначають шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідних податків, зборів, знижок тощо.
19. У статті "Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)" показують виробничу собівартість реанімованої продукції (робіт, послуг) або собівартість реалізованих товарів. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) визначають згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".
20. Валовий прибуток (збиток) розраховують як різницю між чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).
21. У статті "Інші операційні доходи відображають суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): дохід від операційної оренди активів; дохід від операційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій) тощо.
22. У статті "Адміністративні витрати" відображають загальногосподарські витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням підприємства.
23. У статті "Витрати на збут" відображають витрати підприємства, пов'язані з реалізацією продукції (товарів) - витрати на утримання підрозділів, що займаються збутом продукції (товарів), рекламу, доставку продукції споживачам тощо.
24. У статті "Інші операційні витрати" відображають собівартість реалізованих виробничих запасів, сумнівні (безнадійні) борги та втрати під знецінення запасів; втрати від операційних курсових різниць; визнані екологічні санкції, відрахування для забезпечення подальших операційних витрат, а також усі інші витрати, що виникають у процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, що входять до собівартості продукції, товарів, робіт, послуг).
25. Прибуток (збиток) від операційної діяльності визначають як алгебраїчну суму валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат.
26. У статті "Доход від участі в капіталі" відображають дохід. отриманий від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведуть методом участі в капіталі.
27. У статті "Інші фінансові доходи" показують дивіденди, відсотки та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковують методом участі в капіталі).
28. У статті "Інші доходи" показують дохід під реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів і майнових комплексів; доход від неопераційних курсових різниць та інші доходи, що виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства.
29. У статті "Фінансові витрати" показують витрати на проценти та інші витрати підприємства, пов'язані із залученням позикового капіталу.
30. У статті "Втрати від участі в капіталі" відображають збиток, спричинений інвестиціями в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких проводять методом участі в капіталі.
31. У статті "Інші витрати" відображають собівартість реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів; втрати від неопераційних курсових різниць; втрати від уцінки фінансових інвестицій і необоротних активів; інші витрати, що виникають у процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства.
32. Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування визначають як алгебраїчну суму прибутку (збитку) від основної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків).
33. У статті "Податки на прибуток"показують суму податків на прибуток від звичайної діяльності, визначену згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток".
34. Прибуток від звичайної діяльності визначають як різницю між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та сумою податків з прибутку. Збиток від звичайної діяльності дорівнює збитку від звичайної діяльності до оподаткування та сумі податків на прибуток.
35. У статтях "Надзвичайні доходи" і "Надзвичайні витрати" відображають відповідно: невідшкодовані збитки від надзвичайних подій (стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо), включаючи затрати на запобігання виникненню втрат від стихійного лиха і техногенних аварій, визначених за вирахуванням суми страхового відшкодування та покриття втрат від надзвичайних ситуацій за рахунок інших джерел; прибутки або збитки від інших подій та операцій, що відповідають визначенню надзвичайних подій, наведеному в цьому Положенні (стандарті). Збитки від надзвичайних подій відображають за вирахуванням суми, на яку зменшується податок на прибуток від звичайної діяльності внаслідок цих збитків. Зміст і вартісну оцінку доходів або витрат від кожної надзвичайної події слід окремо розкривати у примітках до фінансових звітів.
36. У

 
 

Цікаве

Загрузка...