WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз фінансового стану біржі - Курсова робота

Аналіз фінансового стану біржі - Курсова робота

визначенні підсумку власного капіталу.
45. У складі забезпечень наступних витрат і платежів відображають нараховані у звітному періоді майбутні витрати та платежі (витрати на оплату майбутніх відпусток, гарантійні зобов'язання тощо), величина яких на дату складання балансу може бути визначена лише шляхом попереднього (прогнозного) оцінювання, а також залишки коштів цільового фінансування і цільових надходжень, отримані з бюджету та інших джерел.
46. У статті "Довгострокові кредити банків" показують суму заборгованості підприємства банкам за отриманими від них позиками, що не є поточним зобов'язанням.
47. У статті "Інші довгострокові фінансові зобов'язання" наводять суму довготермінової заборгованості підприємства щодо зобов'язання із залучення позикових коштів (крім кредитів банків); на які нараховуються відсотки.
48. У статті "Відстрочені податкові зобов'язання" показують суму податків на прибуток, що підлягають сплаті в майбутніх періодах через тимчасову різницю між обліковою і податковою базами оцінювання.
49. У статті "Інші довгострокові зобов'язання" показують суму довготермінових зобов'язань, що не можуть бути внесені до інших статей розділу "Довгострокові зобов'язання".
50. У статті "Короткострокові кредити банків" відображають суму поточних зобов'язань підприємства перед банками за отриманими від них позиками.
51. У статті "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" показують суму довготермінових зобов'язань, що підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців від дати балансу.
52. У статті "Векселі видані" показують суму заборгованості, на яку підприємство видало векселі для забезпечення поставок (робіт, послуг) постачальників, підрядчиків та інших кредиторів.
53. У статті "Кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги" показують суму заборгованості постачальникам і підрядчикам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги (крім заборгованості, забезпеченої векселями).
54. У статті "Поточні зобов'язання за одержаними авансами" відображають суму авансів, одержаних від інших осіб у рахунок наступних поставок продукції, виконання робіт (послуг).
55. У статті "Поточні зобов'язання із розрахунків з бюджетом" показують заборгованість підприємства за всіма видами платежів до бюджету, включаючи податки з працівників підприємства.
56. У статті "Поточні зобов'язання з позабюджетних платежів" показують заборгованість за внесками до позабюджетних фондів, передбачених чинним законодавством.
57. У статті "Поточні зобов'язання зі страхування" відображають суму заборгованості за відрахуваннями до Пенсійного фонду, на соціальне страхування, страхування майна підприємства та індивідуальне страхування його працівників.
58. У статті "Поточні зобов'язання за розрахунками з учасниками" відображають заборгованість підприємства його учасникам (засновникам), пов'язану з розподілом прибутку (дивіденди тощо) і формуванням статутного капіталу.
59. У статті "Поточні зобов'язання із внутрішніх розрахунків" відображають заборгованість підприємства пов'язаним сторонам та кредиторську заборгованість із внутрішньовідомчих розрахунків.
60. У статті "Інші поточні зобов'язання" відображають суми зобов'язань, Ідо не можуть бути внесені до інших статей, наведених у розділі "Поточні зобов'язання".
61. До складу доходів майбутніх періодів включають доходи, отримані протягом поточного або попередніх звітних періодів, що належать до наступних звітних періодів.
Оцінювання та розкриття статей балансу
62. Оцінювання та подальше розкриття окремих статей балансу в примітках до звітності здійснюються згідно з відповідними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Загальні положення
1. Це Положення (стандарт) визначає зміст і форму Звіту про фінансові результати, а також загальні вимоги до розкриття його статей.
2. Норми цього Положення (стандарту) стосуються звітів про фінансові результати підприємств, організації та інших юридичних осіб (далі - підприємства) усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ).
3. Особливості складання консолідованого звіту про фінансові результати визначає окреме Положення (стандарт).
4. Терміни, що використовуються в цьому Положенні (стандарті), мають наступне значення.
Витрати - зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, що призводять до зменшення власного капітану (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).
Власний капітал - частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань.
Доходи - збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, що призводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників).
Збиток - перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати.
Звичайна діяльність - будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення.
Метод участі в капіталі - метод обліку інвестицій, згідно з яким балансова вартість інвестицій відповідно збільшується або зменшується на суму збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі об'єкта інвестування.
Надзвичайна подія - подія або операція, яка чітко відрізняється під звичайної діяльності підприємства, і яку не очікують, що вона повторюватиметься періодично або в кожному наступному звітному періоді.
Операційна діяльність - основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.
Основна діяльність - операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства. Вони також забезпечують основну частку його доходу.
Прибуток - сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати.
Асоційоване підприємство - підприємство, в якому інвестору належить блокувальний (більше 25 відсотків) пакет акцій (голосів) і яке не є дочірнім або спільним підприємством інвестора.
5. Метою складання звіту про фінансові результати є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний період.
6. Формат Звіту про фінансові результати є додатком до цього Положення (стандарту).
Для малих підприємств може передбачатися спрощена форма звіту про фінансові результати.
Визнання доходів і витрат
7. За умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена, дохід у Звіті про фінансові результати відображають у момент надходження активу або погашення зобов'язань, що призводять до збільшення власного капіталу підприємства (крім зростання капіталу за рахунок внесків учасників).
8. За умови, що оцінка витрат може бути достовірно визначена, витрати відображають у Звіті про фінансові результати в момент вибуття активу або збільшення зобов'язань, що призводять до зменшення власного капіталу підприємства

 
 

Цікаве

Загрузка...