WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз фінансового стану біржі - Курсова робота

Аналіз фінансового стану біржі - Курсова робота

вартість визначають як різницю між первісною вартістю і сумою зношення.
15. У статті "Незавершене будівництво" показують вартість незавершеного будівництва (включаючи устаткування для монтажу), що здійснюється для власних потреб підприємства, а також авансові платежі для фінансування такого будівництва.
16. У статті "Основні засоби" наводять вартість власних та отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів й орендованих цілісних майнових комплексів, віднесених до складу основних засобів згідно з відповідними положеннями (стандартами). У цій статті також наводять вартість інших необоротних матеріальних активів.
У даній статті наводять окремо первісну (переоцінену) вартість, суму зношення основних засобів та їх залишкова вартість. До підсумку балансу включають залишкову вартість, яку визначають як різницю між первісною (переоціненою) вартістю основних засобів і сумою їх зношення на дату балансу.
17. У статті "Довгострокові фінансові інвестиції відображають фінансові інвестиції на період більше одного року, а також усі інвестиції, що не можуть бути вільно реалізовані у будь-який момент. У цій статті виділяють фінансові інвестиції, які згідно з відповідними положеннями (стандартами) обліковують методом участі в капіталі.
18. У статті "Довгострокова дебіторська заборгованість" показують заборгованість фізичних та юридичних осіб, що не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу.
19. У статті "Відстрочені податкові активи" відображають суму податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню у наступних періодах через тимчасову різницю між обліковою та податковою базами оцінювання.
20. У статті "Інші необоротні активи" наводять суми необоротних активів, що не можуть бути внесені до наведених статей розділу "Необоротні активи".
21. У статті "Виробничі запаси" показують вартість запасів сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, купованих напівфабрикатів і комплектуючих виробів, запасних частин, тари, будівельних та інших матеріалів, призначених для споживання у ході нормального операційного циклу.
22. У статті "Тварини на вирощуванні та відгодівлі" відображають вартість: дорослих тварин на відгодівлі й у нагулі, птиці, звірів, дорослих тварин, вибракуваних із основного стада для реалізації, та молодняку тварин.
23. У статті "Незавершене виробництво" показують втрати на незавершене виробництво і незавершені роботи (послуги),
24. У статті "Готова продукція" показують запаси виробів на складі, обробка яких закінчена та які пройшли випробування, приймання, укомплектовані згідно з умовами договорів із замовниками і відповідають технічним умовам та стандартам. Продукція, що не відповідає наведеним вимогам (крім браку), та роботи, не прийняті замовником, показують у складі незавершеного виробництва.
25. У статті "Товари" показують вартість товарів, придбаних підприємствами для подальшого продажу.
26. У статті "Векселі одержані" показують заборгованість покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), виконані роботи та надані послуги, забезпечену векселями.
27. У статті "Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги" відображають заборгованість покупців або замовників за надані їм продукцію, товари, роботи або послуги (крім заборгованості, забезпеченої векселем). У підсумок балансу включають чисту реалізаційну вартість, яку визначають шляхом вирахування з дебіторської заборгованості резерву сумнівних боргів.
28. У статті "Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом" показують дебіторську заборгованість фінансових і податкових органів, а також переплату за податками, зборами та іншими платежами до бюджету.
29. У статті "Дебіторська заборгованість за виданими авансами" показують суму авансів, наданих іншим підприємствам у рахунок наступних платежів.
30. У статті "Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів" показується сума нарахованих дивідендів, процентів, роялті тощо, що підлягають надходженню.
31. У статті "Дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків" показують заборгованість пов'язаних сторін та дебіторську заборгованість із внутрішньовідомчих розрахунків.
32. У статті "Інша дебіторська заборгованість" показують заборгованість дебіторів, яка не може бути внесена до інших статей дебіторської заборгованості та яка відображається у складі оборотних активів.
33. У статті "Поточні фінансові інвестиції" відображають фінансові інвестиції на термін, що не перевищує один рік, які можуть бути вільно реалізовані у будь-який момент (крім інвестицій, які є еквівалентами грошових коштів).
34. У статті "Грошові кошти та їх еквіваленти" відображають кошти в касі, на поточних та інших рахунках у банках, що можуть бути використані для поточних операцій, а також еквіваленти грошових коштів. У цій статті окремо наводять кошти у національній та іноземній валютах. Кошти, що не можна використати для операцій протягом одного року, починаючи з дати балансу, або протягом операційного циклу внаслідок обмежень, слід виключати зі складу оборотних активів і відображати як необоротні активи.
35. У статті "Інші оборотні активи" відображають суми оборотних активів, що не можуть бути внесені до наведених вище статей розділу "Оборотні активи".
36. У складі витрат майбутніх періодів відображають витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до наступних звітних періодів.
37. У статті "Статутний капітал" наводять зафіксовану в установчих документах загальну вартість активів, що є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства.
38. У статті "Пайовий капітал" наводять суму пайових внесків членів спілок та інших підприємств, передбачену установчими документами.
39. У статті "Додатковий вкладений капітал" акціонерні товариства відображають суму, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість.
40. У статті "Інший додатковий капітал" відображають суму дооцінки необоротних активів, вартість активів, безкоштовно отриманих підприємством від іншихюридичних або фізичних осіб, та інші види додаткового капіталу.
41. У статті "Резервний капітал" наводять суму резервів, створених відповідно до чинного законодавства або установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства.
42. У статті "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" відображають або суму прибутку, реінвестовану в підприємство, або суму непокритого збитку. Суму непокритого збитку наводять у дужках та вираховують при визначенні підсумку власного капіталу.
43. У статті "Неоплачений капітал" відображають суму заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу. Цю суму наводять у дужках і вираховують при визначенні підсумку власного капіталу.
44. У статті "Вилучений капітал" господарські товариства відображають фактичну собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених товариством у його учасників. Суму вилученого капіталу наводять у дужках, і вона підлягає вирахуванню при

 
 

Цікаве

Загрузка...