WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз фінансового стану біржі - Курсова робота

Аналіз фінансового стану біржі - Курсова робота

видом угод, які укладає біржа, світова практика розрізняє наступні види бірж:
* реального товару;* ф'ючерсні;* опціонні; змішані.
Біржа реального товару є характерною для початкового етапу біржової торгівлі, їй притаманні регулярність відновлення торгу, прив'я-заність торгівлі до визначеного місця і підпорядкованість встановленим правилам. На біржах реального товару укладання угод здійснюється за відсутності товару як такого на основі його описової характеристики.
На даний час за кордоном біржі реального товару збереглись лише в деяких країнах і мають незначний оборот. Вони є, як правило, однією з форм гуртової торгівлі товарами місцевого значення, ринки яких відрізняються низькою концентрацією виробництва, збуту і споживання або створюються в країнах, що розвиваються, з метою захистити національні інтереси при експорті найважливіших для цих держав товарів. Вважають, що в економічно розвинутих країнах бірж реального товару майже не залишилось. Сьогодні ці біржі займаються в основному розробкою типових контрактів, а також збором інформації про ринки реальних товарів.
За рахунок розширення біржової торгівлі створюються біржі нового типу - ф'ючерсні. Основними ознаками ф'ючерсної торгівлі є:
* фіктивний характер угод;
* зв'язок з ринком реального товару через страхування (хеджування), а не через поставку товару;
* завчасно строго визначена і уніфікована споживча вартість товарів;
* повна уніфікація поставки товарів.
Опціонні біржі використовуються для підсилення страхування учас-ників біржової торгівлі, оскільки вони дають можливість для покупців опціонів обмежити можливості отримання збитків при укладанні біржових операцій.
Опціонні біржі, на відміну від ф'ючерсних, виникли у 80-х роках XX сторіччя і успішно функціонують на багатьох міжнародних біржах.
Залежно від місця і ролі бірж: у світовій торгівлі, виконуваних функцій і орієнтації на ринок їх прийнято поділяти на міжнародні і національні.
Міжнародні біржі є видом постійно діючого гуртового ринку, який охоплює декілька держав, на якому здійснюються угоди купівлі-продажу на визначені біржові товари.
Міжнародні біржі обслуговують конкретні світові товарні і фондові ринки. У роботі таких бірж можуть брати участь представники ділових кіл різних країн. Характерними особливостями міжнародних бірж є забезпечення вільного перерахунку прибутку, одержаного з біржових операцій, а також укладання спекулятивних (арбітражних) угод, які дають можливість одержання прибутку за рахунок різниці котирувальних цін на біржах різних країн. Міжнародні біржі поділяються на товарні, фондові і ї валютні.
До міжнародних фондових бірж належать Нью-Йоркська, Лондонська, Токійська фондові біржі.
Національні біржі діють у межах однієї окремо взятої держави, вра-ховуючи особливості розвитку виробництва, обігу і споживання товарів, характерні для даної країни.
Залежно від сфери діяльності біржі в нашій країні можна умовно .поділити на центральні (столичні), міжрегіональні і регіональні (локальні).
РОЗДІЛ ІІ. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ
Загальні положення
1. Це Положення (стандарт) визначає зміст і форму балансу та загальні вимоги до розкриття його статей.
2. Норми цього Положення (стандарту) застосовують до балансів підприємств, організацій та інших юридичних осіб (далі - підприємства) усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ).
3. Особливості складання консолідованого балансу визначає окреме положення (стандарт).
4. Терміни, які використовують при цьому Положенні (стандарті), мають наступне значення,
Активи - контрольовані підприємством у результаті минулих подій ресурси, використання яких, як очікують, приведе до надходження економічних вигод у майбутньому.
Власний капітал - частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань.
Довготермінові зобов'язання - всі зобов'язання, що не є поточними зобов'язаннями.
Пов'язані сторони - підприємства, відносини між якими обумовлюють можливість однієї сторони контролювати іншу або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових та оперативних рішень іншою стороною.
Зобов'язання - заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікують, призведе до зменшення ресурсів підприємства, які втілюють у собі економічні вигоди.
Еквіваленти грошових коштів - короткотермінові високоліквідні фінансові інвестиції, що вільно конвертуються
у певні суми грошових коштів і характеризуються незначним ризиком зміни вартості.
Фінансові інвестиції - активи, які утримує підприємство з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора.
Поточні зобов'язання - зобов'язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або мають бути погашені протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу.
Необоротні активи - всі активи, що не є оборотними.
Оборотні активи - грошові кошти та їх еквіваленти, не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу.
Операційний цикл - проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та отриманням коштів від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг.
5. Метою складання балансу є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату.
6. У балансі відображають активи, зобов'язання і власний капітал підприємства.
7. Згортання статей активів та зобов'язань є неприпустимим, крім випадків, передбачених відповідними положенням (стандартами).
8. Підсумок активів балансу мусить дорівнювати сумі зобов'язань і власного капіталу.
9. Форма балансу є додатком до цього Положення (стандарту). Для малих підприємств може передбачатися скорочена форма балансу.
Визнання статей балансу
10. Актив відображають у балансі за умови, що оцінка його може бути достовірно визначена й очікується отримання в майбутньому економічних вигод, пов'язаних з його використанням.
11. Витрати на придбання та створення активу, що,
відповідно до пункту 10 цього Положення (стандарту), не можуть бути відображені в балансі, включають до складу витрат звітного періоду в звіті про фінансові результати.
12. Зобов'язання відображають у балансі, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому в результаті його погашення.
13. Власний капітал відображають у балансі одночасно з відображенням активів або зобов'язань, що призводять до його зміни.
Зміст статей балансу
14. У статті "Нематеріальні активи" відображається вартість об'єктів, віднесених до складу нематеріальних активів згідно з відповідними положеннями (стандартами). У цій статті наводяться окремо первісна та залишкова вартість нематеріальних активів, а також нарахована у встановленому порядку сума зношення. Залишкову

 
 

Цікаве

Загрузка...