WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз фінансового стану біржі - Курсова робота

Аналіз фінансового стану біржі - Курсова робота

від передбаченого в статуті розміру фонду.
* Балансовий прибуток біржі утворюється як різниця між виручкою за надані послуги і поточними витратами (надлишками), що складаються з матеріальних і прирівняних до них витрат і затрат на оплату праці.
* Виручка (прибутки) формується з надходжень від біржової діяль-ності, оплати за послуги, надані біржею та її підрозділами. Організація функціонування товарної біржі як специфічного торгово-посередницького підприємства ґрунтується на організаційних та функціональних засадах.
Отже, товарна біржа є господарським товариством, найчастіше това-риством з обмеженою відповідальністю або акціонерним товариством. Ці форми вважаються оптимальними і найбільш доцільними для даного типу підприємств, зумовлюють особливості створення, організаційної ; структури і економічного механізму товарної біржі, статус і права її членів на участь в управлінні біржею.
Економічно-правова база створення її матеріальної бази
Важливим правом товарної біржі для здійснення її специфічних функцій на ринку є право самостійно встановлювати свої правила біржової торгівлі і біржового арбітражу, обов'язкові для всіх учасників торгів. Законодавство обумовлює лише загальні критерії, яким повинні відповідати біржові угоди, і визначає порядок їх виконання та правила біржової торгівлі, а також визначає заборону на окремі дії її учасників.
Кожна товарна біржа має право розробляти з урахування державних стандартів власні біржові стандарти на товари (вимоги до якості окремих товарів), а також: свої типові контракти. Тому, наприклад, виробнику, перш ніж: виходити на конкретну біржу, необхідно уважно ознайомитися з вимогами до якості товарів, які можуть встановлюватись даною біржею, а також із змістом біржових контрактів, якими оформляються здійснювані на ній угоди.
У світовій практиці залежно від виду біржового товару розрізняють товарні (товарно-сировинні), фондові, валютні біржі. В Україні товарну біржу розглядають як організацію з правами юридичної особи, яка формує гуртовий ринок внаслідок організації і регулювання біржової торгівлі, що здійснюється у формі біржових торгів, які проводяться у визначеному місці і у визначений час за встановленими нею правилами.
Створення акціонерних товариств, ріст випуску підприємствами акцій, використання державою цінних паперів довготермінового інвестування і фінансування державних програм приводять до появи й інтенсивного розширення ринку цінних паперів. У ході розвитку і формування ринку цінних паперів виникає необхідність у створенні спеціальних органів, головними функціями яких будуть організація торгів, контроль регулювання обороту цінних паперів і руху майна тощо. Такими органа ми є фондові біржі, існування яких зумовлене світовою практикою функціонування фінансових ринків.
Фондові біржі мають громіздку, затратну і неефективну ієрархічн1 вертикальну систему галузевого перерозподілу фінансових ресурсів Тому фінансова біржа представляє собою постійно діючий ринок цінних паперів. Вона створює можливості для мобілізації фінансових ресурсів їх використання при довготерміновому інвестуванні виробництва, державних програм.
Для організації і обслуговування ринку іноземної валюти створюючі спеціальні валютні біржі, які в силу своєї специфіки і значення на сучасному етапі найбільш жорстко контролюються державою (в особі НБУ) на відміну від інших видів бірж. Світовий досвід показує, що торгівля валютою об'єднується з торгівлею цінними паперами і проводиться на фондових біржах.
За принципом організації (ролі держави у створенні біржі) за кордоном розрізняють три види бірж:
o публічно-правові (державні біржі);
o приватно-правові (приватні біржі);
o змішані (акціонерно-пайові).
Біржі, які мають публічно-правовий характер, контролюються державою і створюються на основі Закону про біржі. Членом такої біржі може стати будь-який підприємець даного регіону, занесений у торговий реєстрі який має визначений розмір обороту. Такі біржі поширені у Європі (Франція, Бельгія, Голландія).
Біржі, які мають приватно-правовий характер, характерні для Англії і США. На ці біржі відкритий доступ лише вузькому колу осіб, як входять у біржову корпорацію. Кількість членів таких бірж обмежена Біржі такого виду, як правило, є пайовими товариствами, їх статутний капітал ділиться на визначену кількість паїв (сертифікатів). Кожен член біржі повинен володіти хоча б одним паєм (сертифікатом), який дає йому право укладати угоди в приміщенні біржі.
Змішані біржі також характерні для континентальної Європи Найбільш поширені вони серед фондових бірж. Для таких бірж властивим є те, що в руках держави знаходиться частина акцій біржі, що дає їй право направляти в органи управління представників виконавчої влади таким чином контролювати діяльність біржі.
За легітимністю участі відвідувачів у торгах, біржі можуть буті закритими, відкритими і змішаними.
У торгах на закритих біржах беруть участь її члени, які виконують роль біржових посередників, тому доступ безпосередніх покупців і про-давців у біржовий зал закритий. Сучасні біржі за кордоном в основному є закритими, оскільки біржова торгівля пов'язана з високим ризиком і вимагає високої професійності. У торгах на відкритих біржах, крім постійних членів і біржових посередників, можуть брати участь і відвідувачі. При цьому відкриті біржі бувають двох типів:
> чисто ( "ідеально ") відкрита біржа, на якій контрагенти не зо-бов'язані користуватися послугами посередників, їх може і не бути, оскільки на таких біржах забезпечується вільний доступ у біржове коло продавців і покупців, тобто вона характеризується прямими зв'язками виробників і споживачів (продавців і покупців);
> відкрита біржа змішаного типу, на якій безпосередньо з продавцями і покупцями угоди можуть укладати дві групи посередників:
а) брокери, які працюють від імені і за рахунок клієнта;
б) дилери, які здійснюють операції на біржі від свого імені і за свій рахунок.
Рівень відкритості біржі безпосередньо пов'язаний з її торговельною стратегією. Дуже часто відкритість біржі використовується в рекламних цілях або для пожвавлення торгів. До того ж відкритість бірж можна по-яснити нерозвиненістю біржового механізму, який дозволяє брати участь у торгах непрофесійним учасникам біржового ринку.
За рівнем спеціалізації, біржі поділяються на універсальні (загального типу) і спеціалізовані. Такий поділ біржпереважно використовується для класифікації товарних бірж.
На універсальних біржах ведуться торги за широким колом різно-манітних товарів.
Спеціалізовані біржі мають товарну спеціалізацію або спеціалізацію за групами товарів. Серед них виділяють біржі широкого профілю і вузькоспеціалізовані.
Як показує світова практика, перевагами спеціалізованих бірж є: зниження витрат торгівлі, о послаблення впливу монопольних виробників, виявлення ціни, на яку можуть орієнтуватися продавці і покупці (виробники і споживачі), кваліфікована обробка біржового стандарту, а в подальшому ф'ючерсного контракту на продукт спеціалізованої біржі.
За характером товару та

 
 

Цікаве

Загрузка...