WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз фінансового стану біржі - Курсова робота

Аналіз фінансового стану біржі - Курсова робота

від інших форм гуртової торгівлі (дилерів, гуртових торговельних фірм, торгових будинків тощо), нічого не купує і не продає, тобто ніяких угод з купівлі-продажу не укладає. На біржі, на відміну від гуртової ярмарки, торгують, як правило, не виробники чи інші власники товарів та їх кінцеві споживачі, а їх уповноважені посередники - брокери, які є членами біржі, тобто укладання угод є правом і функцією членів біржі.
6. Найбільш характерною особливістю бірж, що відрізняє їх вії більшості інститутів посередництва на товарному ринку, є властиві тільки їм специфічні форми організації торговельних процесів і операцій які ґрунтуються на високому ступені стандартизації не тільки предмета (товарів, контрактів), а й правил ведення торгів, змісту й умов здійсненні біржових угод, процедури проходження замовлень, порядку розрахунків за угодами тощо. Кожна біржа функціонує згідно з прийнятими на ній правилами біржової торгівлі, розробленими та затвердженими самок біржею.
Особливе значення для досягнення високого рівня організації біржова торгівлі має стандартизація біржових контрактів. На вітчизняних ринках на даний момент угоди практично оформляються контрактом, єдиної уніфікованої форми, в яку за згодою сторін вносяться різні умови угоди: кількість і ціна товару, конкретні строки його поставки, умови доставки (чиїм транспортом), форма розрахунку за товар та ін. З розвитком і здійсненням біржової торгівлі, особливо з появою ф'ючерсних бірж, у біржових строкових контрактах стандартизується все, крім ціни і строку (позиції) поставки товару: його обсяг (біржова одиниці та базисний сорт), умови доставки і франкування, форма розрахунків. Це сприяє полегшенню організації біржової торгівлі, максимальному скороченню часу на здійснення угод, збільшенню обороту бірж і прискорює обіг капіталів.
7. Однією з особливостей і важливою перевагою товарних бірж: в умовах цивілізованого ринку є те, що угоди на біржах, можуть укладатися . метою як продажу або купівлі реального товару, так і страхування вії можливої зміни ціни на товари (ф'ючерсні, строкові угоди), тобто купівлі-продажу не товару, а біржових контрактів на товар (паперові або фіктивні угоди).
Відмінна особливість сучасних зарубіжних бірж - високий рівень стандартизації товарів і їх якості. Це забезпечує високу оперативності торгівлі, швидкість укладення біржових угод, проведення пов'язаних : ними операцій.
Завдання біржі - не постачання сировини, капіталу, валюти, а організація, впорядкування, уніфікація ринків сировини, капіталу і валюти Біржа забезпечує попит на сировину, який прямо не зв'язаний з її використанням. Поза біржею попит на сировину пред'являють споживачі сировини - виробники фабрикатів. В цілому попит залежить від реального споживання.
Біржа має справу з попитом на ті чи інші товари, який безпосередньо не пов'язаний з необхідністю у їх використанні. На біржі завжди має місце пропозиція товарів, яка безпосередньо не зв'язана з їх виробництвом. Купівля заради продажу, а продаж заради купівлі вирівнює попиті пропозицію. На біржовому ринку завжди є попит і пропозиція, питанні тільки в тому, за якою ціною пропонується і вимагається товар. Біржовий товар завжди можна купити і продати - він ліквідний. Біржова торгівля забезпечує можливість того, що при існуючих в даний момент цінах не буде ні дефіциту, ні затоварювання.
Основні риси товарної біржі:
ў купівля-продаж здійснюється не товарами, а контрактами на доставку;
ў угоди на продаж укладаються на стандартні товари великих партіях;
ў регулярність товарів дозволяє зосереджувати велику кількість покупців і визначати базові ціни;
ў повна свобода проведення актів купівлі-продажу стосовно обсягів та цін;
ў всі операції здійснюються за біржовими правилами.
Сучасна товарна біржа - це ринок контрактів на поставку товару. Важливим чинником стабілізації цін є гласність укладання угод, публічне встановлення цін на початку і в кінці біржового дня, обмеження денного коливання цін у встановлених біржовими правилами межах.
Біржа виступає ринковим механізмом, який приводить в дію систему стандартів, незалежно від того, вироблені вони самою біржею чи державою; гарантує якість товару і тому встановлює товарні стандарти на різні вироби, сорти, реєструє марки фірм, допущені до біржової торгівлі.
Біржа забезпечує оптимальний розподіл первинних сировинних ре-сурсів і товарів. У цьому проявляється її товаропровідна функція. Біржа стає середовищем, в якому виробник і покупець мають можливість зустрітися і одержати інформацію про попит, пропозицію, ціни.
Зараз створюються не тільки біржі, але й біржоподібні організації, які є перехідними типами між ярмарком, крупним торговим домом і біржею. Поступово з їх числа будуть виділятися лідери, які включатимуться у мережу гігантів, або повертатимуться в середньо-гуртову торгівлю (торгові доми, центри, комісійно-посередницькі підприємства).
Основні принципи біржової торгівлі:
ў прив'язаність до певного місця і часу, тобто біржова торгівля проводиться тільки в спеціально відведеному для цього процесу місці і тільки у встановлений для роботи час;
ў підпорядкованість встановленим правилам біржової торгівлі. Кожна біржа розробляє свої правила торгівлі на даній біржі, і всі учасники біржової торгівлі зобов'язані їх дотримуватись. Недотримування правил карається штрафом чи виключенням із членів біржі;
ў публічність, тобто біржова торгівля ведеться у присутності всіх членів біржі або з їх відома;
ў гласність, тобто результати біржової торгівлі є відкритими для широкого загалу, відомості про них поширюються через засоби масової інформації;
ў регулювання з боку держави і суспільства; держава через свої законодавчі та нормативні акти встановлює правила, згідно з якими біржі проводять свою діяльність.
Економічні засади діяльності товарної біржі передбачаються її організаційно-правовою формою (товариство з обмеженою відповідальністю або акціонерне товариство) і особливостями виконуваних функцій.
Для здійснення своєї діяльності біржа використовує на правах влас-ності конкретне майно, створені біржею фонди (основні і обігові), які відображаються на її балансі. Біржі належить також майно, придбане на засадах, не заборонених законодавством.
Майно товарної біржі формується за рахунок:
* пайових, вступних і періодичних членських внесків;
* надходжень від біржових операцій і надання послуг підрозділами біржі;
* штрафів за порушення статуту товарної біржі і правил біржової торгівлі;
* інших грошових надходжень, що не суперечатьчинному законо-давству.
До власних засобів біржі належить: статутний фонд, резервний (страховий) та інші фонди, створені за рахунок прибутку згідно з уста-новчими документами біржі, інші засоби, одержані з вказаних вище джерел.
Статутний фонд створюється за рахунок вступних внесків (паїв) засновників і членів бірж, поповнюється за рахунок частини чистого прибутку та інших джерел. Резервний (страховий) фонд повинен становити не менше 25% статутного фонду і формується за рахунок щорічних відрахувань 5% суми чистого прибутку

 
 

Цікаве

Загрузка...