WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз фінансового стану біржі - Курсова робота

Аналіз фінансового стану біржі - Курсова робота

словами, товарно-біржовий ринок - це сфера товарного обміну, де реалізуються відносини щодо купівлі-продажу товарів та зображається лінія господарської діяльності, яка пов'язана з реалізацією товарів.
До основних показників функціонування товарно-біржового ринку залежать:
> місткість товарного ринку (максимально можливий обсяг реалізації товарів з врахуванням рівня платоспроможного попиту, товарної пропозиції та роздрібних цін);
> динаміка розвитку окремих галузей товарного ринку;
> ступінь диверсифікації товарно-біржового ринку (ступінь охоплення різними видами товарів (за асортиментом і ціною) географічного, етнічного, платоспроможного населення країни);
> якість товарів (сукупність властивостей для задоволення потреб);
> конкурентоспроможність товарів на ринку (здатність продукції відповідати вимогам даного ринку, в основі якого лежить задоволення потреби завдяки якісним, економічним та комерційним чинникам впливу на попит продукції).
Класифікація товарно-біржового ринку, як правило, здійснюється за географічною та товарно-галузевою ознаками (рис. 2.1; 2.2.). Географічний товарно-біржовий ринок - це поділ ринків окремих регіонів, материків, частин світу з метою виявлення товарного попиту на кожному з них.
Структура ринку - це сукупність умов, які визначають особливості його функціонування.
При формуванні структури важливе значення має рівень і характер мо-нополізації товарного ринку, її основними варіантами є о монополія (один продавець і необмежена кількість покупців), ? монопсонія (один покупець і необмежена кількість продавців), ? олігополія (декілька продавців і необмежена кількість покупців), о олігопсонія (декілька покупців і необмежена кількість продавців), а також о поліполія та ? поліпсонія, що найбільш наближені до необмеженої конкуренції.
Економічний зміст діяльності ТБ
Як свідчить досвід створення і функціонування бірж на Заході, всі вони започатковувались і будували свою роботу, по-перше, за наявності реального товару, по-друге, за умов існування в державі нормальних економічних відносин, заможних покупців і потужних виробників. Перехід від торгівлі наявним товаром до торгівлі терміновими контрактами передбачає наявність не тільки закордонних покупців, а й цілком дієздатних виробників та посередників.
Біржа як особливий інститут ринкової інфраструктури функціонує о на ринку капіталу, о на товарному ринку і ? ринку робочої сили. На кожному з них діє свій вид біржі.
Біржа - це така форма організації ринку, за якою здійснюються вільна торгівля цінними паперами (фондова біржа), товарами (товарна біржа), наймання робітників (біржа праці) і формуються ринкові (біржові) ціни (курси) на продукцію на основі фактичного співвідношення попиту і пропозиції.
Біржа (від латинського "вища") означає регулярно функціонуючий ринок, або торговельний заклад, в якому укладаються різноманітні угоди, в тому числі здійснюються купівля-продаж цінних паперів, валюти, товарів масового споживання та засобів виробництва.
Біржа - це своєрідний аукціон, де є достатня кількість відповідних предметів купівлі-продажу, де працюють чесні і добросовісні продавці та купівельноспроможні покупці, які готові здійснювати переговори та ук-ладати угоди.
Термін "біржа" тлумачився по-різному:
"...великий торговий центр, який розміщувався у показному місці"; "...проміжок часу торгів, зборів, зібрання купців"; "...зібрання купецької гільдії та будинки, де прохидили зібрання". Основна причина появи біржі - значне зростання обсягів операцій на ярмарках. Ярмарок виявився непристосованим до цього і почав затримувати торговий процес. Виникла потреба в іншому способі організації торгівлі, який забезпечував би різке прискорення укладення торговельних угод. Попит і пропозиція в такому випадку швидко знаходять один одного, покупці і продавці оперативно входять у контакт і швидко міняються ролями, укладаючи зустрічні угоди.
Мета і основне завдання біржі полягають, як правило, не в одержанні великого прибутку самою біржею, а у створенні таких умов для торгівлі, які дають змогу одержати великі прибутки учасникам біржової торгівлі, які переважно є членами біржі, за рахунок скорочення надлишків при закупівлі і продажу товарів, прискорення обігу капіталу, страхування від несприятливих змін цін і т. ін. З цією метою біржа виконує цілий ряд функцій, що забезпечують проведення торгівлі особливим, специфічним "біржовим" способом.
У загальному вигляді основні функціональні особливості товарної біржі як специфічної форми гуртового підприємства, що організує торгівлю, зводяться головним чином до таких:
1. Кожна товарна біржа в умовах ринкової економіки мас чітко визна-чений предмет торгівлі, тобто коло товарів, що мають дозвіл на торгівлю (так званих біржових товарів), перелік яких передбачається правилами біржової торгівлі, прийнятими даною біржею.
На зарубіжних товарних біржах торгівля ведеться, як правило, обме-женим колом товарів, масовою, якісно однорідною продукцією, окремі види (сорти) якої взаємозамінні для споживачів. Це сприяє концентрації біржової торгівлі, стандартизації контрактів і створює передумови для високоефективної організації торговельних операцій. До розряду класичних біржових товарів належать: сільськогосподарська продукція (зерно, м'ясо, худоба та ін.) і продукція її переробки (цукор, рослинні масла тощо), нафта і нафтопродукти, кольорові і дорогоцінні метали, ліс. Історично біржа виникла, "закріпилась " на ринку і продовжує відігравати на ньому важливу роль основним чином саме тому, що вона оволоділа ринком порівняно невеликої кількості товарів (переважно сировинних).
2. Важлива особливість товарної біржі - проведення торгів на постійній основі, регулярно, завжди в одному місці і в наперед визначений час. При цьому біржі розміщуються, як правило, в місцях виробництва або споживання продукції (у великих промислових або торгових центрах).
3. Безпосередньо на біржі, в її торговому залі під час торгів (прове-дення біржових сесій, зборів) товар, як правило, відсутній. У цьому її схожість з комерційними посередницькими центрами і відмінність від товарного ринку. Тобто торг на біржі відбувається без пред'явлення товарів як таких: інколи за зразками і пробами на основі біржових стандартів, які вже склались. Тільки при проведенні на біржі операцій з негайною поставкою (операцій "спот" або "кеш") вимагається, щоб товар був на одному зі складів біржі або на складі продавця. При здійсненні форвардних операцій товар може перебувати в дорозі. Ф'ючерсні (термінові) угоди взагалі не вимагають наявності товару (він, як правило, ще не виготовлений на момент угоди).
4. Важливою функціональною особливістютоварних бірж і умовою виконання укладених угод з метою купівлі-продажу реального товару (а не контракту) є функціонування при біржах розвинутої виробничої інфра-структури, в першу чергу складської мережі, що забезпечує надання клієнтам послуг щодо зберігання, упаковки товарів, виконання транспортно-експедиційних операцій.
5. Сама біржа як торговельне підприємство (її персонал), на відміну

 
 

Цікаве

Загрузка...