WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз фінансового стану біржі - Курсова робота

Аналіз фінансового стану біржі - Курсова робота

вартість 161 1671 1483 з одержаних авансів 540 321 497
резерв СУМНІВНИХ боргів 162 з бюджетом 550 718 1070
Дебіторська заборгованість за розрахунками: з позабюджетних платежів 560 191 204
з бюджетом 170 зі страхування 570 347 504
за виданими авансами 180 з оплати праці 580 44 79
з нарахованих доходів 190 з учасниками 590
Із внутрішніх розрахунків 200 із внутрішніх розрахунків 600
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 8 45 Інші поточні зобов'язання 610 7 34
Поточні фінансові інвестиції 220 Усього за розділом IV 620 2838 3505
Грошові кошти та їх еквіваленти: V. Доходи майбутніх періодів 630
у національній валюті 230 - 2
в Іноземній валюті 240
Інші оборотні активи 250 313
Усього за розділом 11 260 3384 4173
111. Витрати майбутніх 270 5 4
Баланс 280 7905 8595 Баланс 640 7905 8595
Керівник
Головний бухгалтер
Підприємство Коломийська товарна біржа
Територія______________________________________
Орган державного управління_____________________
Галузь_________________________________________
Вид економічної діяльності_______________________
Одиниця вимірювання: тис. грн.________________________
Звіт про фінансові результати (Форма 2)
за 2000 р.
Форма 8
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Додаток 2
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 10787 7958
Податок на додану вартість 015 1828 1307
Акцизний збір 020
025
Інші вирахування з доходу 030 24 17
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 8935 6634
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040
Валовий:
прибуток 050 1667 1631
збиток 055
інші операційні доходи 060 2697 1479
Адміністративні витрати 070 691 482
Втрати на звіт 080 510 327
Інші операційні витрати 090 2732 1816
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток 100 431 485
збиток 105
Дохід від участі в капіталі 110
Інші фінансові доходи 120
інші доходи 130 8 3
Фінансові витрати 140 29 22
Втрати від участі в капіталі 150
Інші витрати 160 8 3
Фінансові витрати від звичайної діяльності
до оподаткування:
прибуток 170 402 463
збиток 175 - -
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 405 215
фінансові результат від звичайної діяльності.
прибуток 190 _ 248
збиток 195 3 -
Надзвичайні:
доходи 200
витрати 205
Податки з надзвичайного прибутку 2!0
Чистий:
прибуток 220
Збиток 225
ІІ. Елементи операційних витрат
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
Матеріальні витрати 230 5290 4021
Витрати на оплату праці 240 1944 1418
Відрахування на соціальні заходи 250 729 532
Амортизація 260 147 113
Інші операційні витрати 270 920 778
Разом 280 9030 6862
ІІІ. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній
Середньорічна кількість простих акцій 300 -
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 -
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 320 _
Скоригований чистий прибуток, що приладам на одну просту акцію 330 - -
Дивіденди на одну просту акцію 340 - -
Керівник
Головний бухгалтер
Коломийська товарна біржа
Територія:________________________________
Орган державного управління_________________
Галузь_____________________________________
Вид економічної діяльності___________________
Одиниця вимірювання: тис. грн.______________
Звіт про власний капітал (Форма 3)
за 2000 р.
Додаток 3
Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 63 - 5492 41 -529 - - 5067
Коригування:
Зміна облікової політики 020
Виправлення помилок 030 26 26
Інші зміни 040
Скорегований залишок на початок року 050 63 5518 41 -529 5093
Переоцінювання активів:
Дооцінювання основних засобів 060
Уцінка основних засобів 070
Дооцінювання 080
Уцінка незавершеного будівництва 090
Дооцінювання
нематеріальних активів 100
Уцінка нематеріальних активів 110
120
Чистин прибуток (збиток) за звітний період 130 -3 -3
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150
Відрахування до резервного капіталу 160
170
Внески учасників:
Внески до капіталу 180
Погашення заборгованості зкапіталу 190
200
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220
Анулювання викуплених акцій (часток) 230
Вилучення частки в капіталі 240
Зменшення номінальної вартості акцій 250
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих
Збитків 260
Безкоштовно отримані активи 270
280
Разом зміни в капіталі 290 -3 -3
Залишок на кінець року 300 63 - 5518 41 -532 5090
Керівник
Головний бухгалтер
ВИСНОВОК
Мета і основне завдання біржі полягає, як правило, не в одержанні великого прибутку самою біржею, а у створенні таких умов для торгівлі, які дають змогу одержати великі прибутки учасникам біржової торгівлі, за рахунок скорочення надлишків при закупівлі і продажі товарів, прискоренні обігу капіталу, страхування від несприятливих змін цін і т. ін. З цією метою біржа виконує цілий ряд функцій, що забезпечують проведення торгівлі особливим, специфічним "біржовим" способом.
Біржа має справу з попитом на ті чи інші товари, на біржі завжди має місце пропозиція товарів, яка безпосередньо не зв'язана з їх виробництвом. Біржова торгівля забезпечує можливість того, що за існуючих в даний момент цін не буде ні дефіциту, ні затоварювання.
Оскільки біржа створюється не для одержання прибутку, а для полегшення проведення торгів та прискорення товарообороту, аналіз її фінансового стану спрямованої на визначення забезпечення засновників дивідендами, оплата праці працівників та матеріально-технічного забезпечення торгів, обладнання біржового залу, робочих місць учасників торгів, комп'ютерне забезпечення всіх процесів на біржі та сплату внесків в різні фонди та ефективність її розміщення і діяльність.
ЛІТЕРАТУРА
1. Р.П.. Дудяк, С.Я. Бугіль "Організація біржової діяльності: основи теорії і практикум", Київ 2003.
2. П.Я. Попович "Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання"

 
 

Цікаве

Загрузка...