WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз фінансового стану біржі - Курсова робота

Аналіз фінансового стану біржі - Курсова робота

надходжень і видатків, відображених у статтях: "Чистий рух коштів від операційної діяльності", "Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності" та "Чистий рух коштів від фінансової діяльності".
55. У статті "Залишок коштів на початок року" показують залишок грошових коштів на початок року, наведений у балансі.
56. У статті "Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів" показують суму збільшення або зменшення залишку грошових коштів в іноземній валюті внаслідок коливань валютного курсу протягом звітного періоду.
57. У статті "Залишок коштів на кінець року" наводять різницю між сумою грошових надходжень і видатків, відображених у статтях: "Залишок коштів на початок року", "Чистий рух коштів за звітний період" та "Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів". Розрахований таким чином показник мусить дорівнювати наведеному в балансі залишку грошових коштів і грошових еквівалентів на кінець звітного періоду.
Розкриття інформації про рух грошових коштів
58. У примітках до фінансової звітності наводять (розкривають) інформацію про:
а) склад грошових коштів;
б) склад статей "Інші надходження", "Інші платежі" та інших статей, що об'єднують кілька видів грошових потоків;
в) негрошові операції інвестиційної і фінансової діяльності;
г) наявність значного сальдо грошових коштів, що є в наявності у підприємства і недоступні для використання групою, до якої належить підприємство.
59. У випадку придбання або продажу майнових комплексів протягом звітного періоду наводять (розкривають) інформацію про:
а) загальну вартість придбання або реалізації майнового комплексу;
б) частину загальної вартості майнового комплексу, сплаченої або отриманої у формі грошових коштів;
в) суму грошових коштів у складі активів придбаних чи реалізованих майнових комплексів;
г) суму активів (крім грошових коштів) і зобов'язань придбаного або реалізованого майнового комплексу відповідно до окремих статей.
ДОДАТОК
Підприємство Коломийська біржа
Територія: м. Коломия
Орган державного управління_________
Галузь: фарфоро-фаянсова
Вид економічної діяльності: промисловість
Одиниця вимірювання: тис. грн._____
Звіт про рух грошових коштів (Форма 4)
за 2000р.
Додаток 4
Код За звітний період За попередній період
Надход
ження Вида
ток Надход-ження Вида
ток
1 2 3 4 5 6
1. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 010 402 -
"Коригування на: амортизацію необоротних активів 020 147 X X
збільшення (зменшення) забезпечень 030 - -
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 040 1
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності 050 - -
витрати на сплату відсотків 060 29 X X
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах 070 577 -
Зменшення (збільшення); оборотних активів 080 - 868
витрат майбутніх періодів 090 1
Збільшення (зменшення); поточних зобов'язань 100 357 -
доходів майбутніх періодів 110 - -
Грошові кошти від операційної діяльності 120 67
Сплачені: відсотки 130 X 29 X
податки на прибуток 140 X 57 X
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 19
Рух коштів від надзвичайних подій 160 - -
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 - 19
І. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація: фінансових інвестицій 180 X X
необоротних активів 190 X X
майнових комплексів 200
Отримано: відсотки 210 X X
дивіденди 220 X X
Інші надходження 230 X X
Придбання: фінансових інвестицій 240 X X
необоротних активів 250 X X
майнових комплексів 260 X X
Інші платежі 270 X X
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280
Рух коштів від надзвичайних подій 290
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300
II. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310 X X
Отримані позики 320 X X
Інші надходження 330 X X
Погашення позик 340 X 17 X
Сплачені дивіденди 350 X X
Інші платежі 360 X X
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 - 17
Рух коштів від надзвичайних подій 380 -
Чистий рух коштів від фінансової
діяльності 390 - 17
Чистий рух коштів за звітний період 400 - 36
Залишок коштів на початок року 410 37 X X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 1
Залишок коштів на кінець року 430 2 X X
Коломийська торговельна біржа
Територія: ________________________________
Орган державного управління_________________
Галузь___________________________________
Вид економічної діяльності___________________
Одиниця вимірювання: тис. грн.____________________
Баланс (Форма 1)
на 31 грудня 2000 р.
Додаток 1
Актив Код
рядка На
поча-ток
звіт-ного
періоду На
кінець звіт-ного періоду Пасив Код рядка На початок звіт-ного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4 1 2 3 4
І. Необоротні активи І.Власний капітал
Нематеріальні активи: Статутний капітал 300 63 63
залишкова вартість 010 Пайовий капітал 310
первісна вартість 011 Додатковий вкладений 320
зношення 012 Інший додатковий капітал 330 5492 5518
незавершене 020 1526 1529 Резервний капітал 340 41 41
Основні засоби: Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -529 -532
залишкова вартість 030 2990 2889 Неоплачений капітал 360 ( ) ( )
первісна вартість 031 9006 9053 Вилучений капітал 370 ( ) ( )
зношення 032 6016 6!64 Усього за розділом І 380 50"7 5090
Довготермінові фінансові інвестиції: 11. Забезпечення наступних витрат і платежів
які обліковують за методом участі в капіталі інших підприємств 040 Забезпечення виплат персоналу 400
Інші фінансові інвестиції 045 Інші забезпечення 410
Довготермінова дебіторська заборгованість 050 Цільове фінансування 420
Відстрочені податкові активи 060 Усього за розділом II 430
Інші необоротні активи 070 4516 4418 III. Довготермінові зобов'язання
Усього за розділом 1 080 Довготермінові кредити банків 440
ІІ. Оборотні активи Інші довготермінові фінансові зобов'язання 450
Запаси: Відстрочені податкові зобов'язання 460
виробничі запаси 100 731 1237 Інші довготермінові зобов'язання 470
тварини на вирощуванні та відгодівлі 110 Усього за розділом НІ 480
незавершене 120 119 130 IV. Поточні
готова продукція 130 292 723 Короткострокові кредити банків 500 54 37
товари 140 207 240 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510
Векселі одержані 150 Векселі видані 520 1 -
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 1155 1080
чиста реалізаційна вартість 160 1671 1483 Поточні зобов'язання за розрахунками:
первісна

 
 

Цікаве

Загрузка...