WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз фінансового стану біржі - Курсова робота

Аналіз фінансового стану біржі - Курсова робота

Кількість акцій, що перебувають у власності членів виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному фонді перевищують 5%.
19.4. 8. Акції, зарезервовані для випуску згідно з опціонами та іншими контрактами, із зазначенням їх термінів і сум.
19.5. Накопичену суму дивідендів, не сплачених за привілейованими акціями.
19. 6. Суму, включену (або не включену) до складу зобов'язань, коли дивіденди були передбачені, але формально не затверджені.
20. Всі інші підприємства наводять у примітках до фінансових звітів інформацію про:
20. 1. Розподіл часток статутного капіталу між власниками. 20. 2. Права, привілеї або обмеження щодо цих часток. 20. 3. Зміни в складі часток власників у статутному капіталі.
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
Загальні положення
1. Це Положення (стандарт) визначає зміст і форму Звіту про рух грошових коштів та загальні вимоги до розкриття його статей.
2. Норми цього Положення (стандарту) стосуються звітів про рух грошових коштів підприємств, організацій та інших юридичних осіб (далі - підприємства) усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ).
3. Особливості складання консолідованого Звіту про рух грошових коштів визначає окреме Положення (стандарт).
4. Терміни, що використовуються в цьому Положенні (стандарті), мають наступне значення.
Грошові кошти - готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання.
Група - материнське підприємство та його дочірні підприємства.
Еквіваленти грошових коштів - короткотермінові високоліквідні фінансові інвестиції, що вільно конвертуються у певні, суми грошових коштів і характеризуються незначним ризиком зміни вартості.
Негрошові операції - операції, що не потребують використання грошових коштів та їх еквівалентів.
Інвестиційна діяльність - придбання і реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, що не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів.
Операційна діяльність - основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, що не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.
Рух грошових коштів - надходження і вибуття грошових коштів та їх еквівалентів.
Фінансова діяльність - діяльність, що призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства.
5. Метою складання Звіту про рух грошових коштів є надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах (далі - грошові кошти) за звітний період.
6. У Звіті про рух грошових коштів наводять дані про рух грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.
7. Якщо рух грошових коштів у результаті однієї операції включає суми, що належать до різних видів діяльності, то ці суми слід наводити окремо у складі відповідних видів діяльності.
8. Внутрішні зміни у складі грошових коштів до Звіту про рух грошових коштів не вносять.
9. Підприємство розгорнуто наводить суми надходжень та видатків, що виникають у результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.
10. Негрошові операції (отримання активів шляхом фінансової оренди, бартерні операції, придбання активів шляхом емісії акцій тощо) не вносять до Звіту про рух грошових коштів.
11. Звіт про рух грошових коштів складають за формою, наведеною в додатку до цього Положення (стандарту).
Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності
12. Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності визначають шляхом коригування прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування на суми:
o змін запасів, дебіторської та кредиторської заборгованості,
пов'язаної з операційною діяльністю, протягом звітного періоду;
o наведені у негрошових статтях;
o наведені у статтях, пов'язаних з рухом грошових коштів у
результаті інвестиційної та фінансової діяльності. 13.У статті "Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування" відображають прибуток або збиток від звичайної діяльності до оподаткування за звітний період, наведений у Звіті про фінансові результати.
14. У статті "Амортизація необоротних активів" відображають амортизаційні відрахування з матеріальних і нематеріальних необоротних активів, нараховані протягом звітного періоду.
15. У статті "Збільшення (зменшення) забезпечень" відображають зміну (у графі "Надходження" - збільшення, у графі "Видаток" - зменшення) у складі забезпечень подальших витрат і платежів, не пов'язаних з інвестиційною та фінансовою діяльністю.
16. У статті "Збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць" у графі "Надходження" відображають збитки, у графі "Видаток" - прибутки від курсових різниць унаслідок перерахунку статей балансу в іноземній валюті, не пов'язаних з операційною діяльністю.
17. У статті "Збиток (прибуток) від неопераційної діяльності" у графі "Надходження" відображають збиток, у графі "Видаток" - прибуток від володіння (дивіденди, відсотки тощо) і реалізації фінансових інвестицій, а також від продажу основних засобів, нематеріальних активів, інших довготермінових активів, інших прибутків і збитків від інвестиційної та фінансової діяльності.
18. У статті "Витрати на сплату відсотків" відображають витрати на сплату відсотків за користування кредитами і позиками, нараховані протягом звітного періоду.
19. У статті "Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах" відображають різницю між сумамигрошових надходжень і видатків, відображених відповідно до п. 13-18 цього Положення (стандарту).
20. У статті "Зменшення (збільшення) оборотних активів" у графі "Надходження" відображають зменшення, у графі "Видаток" - збільшення статей у балансі оборотних активів (крім статей "Грошові кошти та їх еквіваленти", "Поточні фінансові інвестиції" й інших статей неопераційних оборотних активів), що відбулися протягом звітного періоду.
21. У статті "Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів" у графі "Надходження" відображають зменшення, у графі "Видаток" - збільшення у складі витрат майбутніх періодів, що відбулися протягом звітного періоду.
22. У статті "Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань" у графі "Надходження" відображають зменшення, у графі "Видаток" - збільшення у статтях розділу балансу "Поточні зобов'язання" (крім статей "Короткострокові кредити банків", "Поточна заборгованість по довгострокових зобов'язаннях", "Поточні зобов'язання по розрахунках з учасниками", зобов'язань по відсотках та інших зобов'язань, не пов'язаних з операційною діяльністю).
23. У статті "Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів" у графі "Надходження" відображають збільшення, у графі "Видаток" - зменшення у складі доходів майбутніх періодів протягом звітного періоду.
24. У статті "Грошові кошти від операційної діяльності" відображають різницю між сумами надходжень і видатків, відображених відповідно до п. 19-23 цього Положення (стандарту).
25. У статті "Сплачені відсотки" відображають суми

 
 

Цікаве

Загрузка...