WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз фінансового стану біржі - Курсова робота

Аналіз фінансового стану біржі - Курсова робота

статті "Податки з надзвичайного прибутку" відображають суму податків, що підлягає сплаті з прибутку від надзвичайних подій.
37. Чистий прибуток (збиток) розраховують як алгебраїчну суму прибутку (збитку) від звичайної діяльності та надзвичайного прибутку, надзвичайного збитку та податків з надзвичайного прибутку.
Елементи операційних витрат
38. У розділі II Звіту про фінансові результати наводяться відповідні елементи операційних витрат (на виробництво і збут, управління та інші операційні витрати), яких зазнало підприємство в процесі своєї діяльності протягом звітного періоду.
Розрахунок показників прибутковості акцій
39. Розділ III Звіту про фінансові результати заповнюють акціонерні товариства, прості акції або потенційні прості акції яких відкрито продають і купують на фондових біржах, враховуючи товариства, що перебувають у процесі випуску таких акцій.
40. У статті "Середньорічна кількість простих акцій" наводять середньозважену кількість простих акцій, що перебували в обігу протягом звітного періоду.
41. У статті "Скоригована середньорічна кількість простих акцій" показують середньорічну кількість простих акцій в обігу, скориговану на кількість простих акцій, що можуть бути випущені в обіг згідно з укладеними угодами (опціон, ф'ючерсний контракт тощо).
42. У статті "Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію" наводять показник, що розраховується способом ділення суми чистого прибутку або збитку, який належить власникам простих акцій, на середньорічну кількість простих акцій.
43. У статті "Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію" відображають показник, що розраховується способом ділення скоригованої суми чистого прибутку, який належить власникам простих акцій, на скориговану середньорічну кількість простих акцій.
44. Розрахунок середньорічної кількості акцій, чистого прибутку, що належить власникам простих акцій, та їх коригування здійснюють згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 24 "Прибуток на акцію".
45. У статті "Дивіденди на одну просту акцію" відображають показник, що розраховується способом ділення суми оголошених дивідендів на кількість простих акцій, за якими сплачують дивіденди.
ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Загальні положення
1. Це Положення (стандарт) визначає зміст і форму Звіту про власний капітал і загальні вимоги до розкриття його статей.
2. Норми цього Положення (стандарту) стосуються підприємств, організацій та інших юридичних осіб (далі підприємства) усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ).
3. Особливості складання консолідованого Звіту про власний капітал визначає окреме положення (стандарт).
4. Метою складання Звіту про власний капітал є розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.
5. Звіт про власний капітал складають за формою, наведеною у додатку до цього Положення (стандарту).
6. Для забезпечення порівняльного аналізу інформації підприємства мусять додавати до річного звіту Звіт про власний капітал за попередній рік.
Зміст статей звіту про власний капітал
7. У статтях "Залишок на початок року" та "Залишок на кінець року" показують суми власного капіталу, наведені у балансі підприємства відповідно на початок і кінець звітного періоду.
8. У статтях "Зміна облікової політики", "Виправлення помилок" та "Інші зміни" відображають суми коригувань, передбачених Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах".
9. У статті "Скоригований залишок" показують залишок власного капіталу на початок звітного року після внесення відповідних коригувань.
10. У статтях розділу "Переоцінка активів" наводять дані, що відображають збільшення або зменшення власного капіталу в результаті переоцінювання основних засобів та інших активів у порядку, передбаченому відповідними положеннями (стандартами).
11. У статті "Чистий прибуток (збиток) за звітний період" показують суму чистого прибутку (збитку) зі Звіту про фінансові результати.
12. У статтях розділу "Розподіл прибутку" наводять дані, що відображають розподіл прибутку між учасниками (власниками) підприємства або спрямування прибутку до статутного капіталу, резервного капіталу тощо.
13. У статтях розділу "Внески учасників" наводять дані про збільшення статутного капіталу підприємства та зміни неоплаченого капіталу в результаті збільшення або зменшення дебіторської заборгованості учасників за внесками до статутного капіталу підприємства.
14. У статтях розділу "Вилучення капіталу" наводять дані про зменшення власного капіталу підприємства внаслідок виходу учасника, викупу чи анулювання викуплених акцій акціонерним товариством, зменшення номінальної вартості акцій або з інших причин.
15. У статтях розділу "Інші зміни в капіталі" наводять дані про всі інші зміни у власному капіталі підприємства, що не були внесені до вищезазначених статей, зокрема списання невідшкодованих збитків, безкоштовно отримані активи та ін.
16. У статті "Разом змін у капіталі" наводять підсумок змін у складі власного капіталу за звітний період, що визначають як суму скоригованого залишку власного капіталу на початок року та всіх змін протягом звітного року внаслідок переоцінювання активів, використання чистого прибутку, вилучення капіталу та ін.
17. Дані у графах 3-11 наводять зі знаком "+" або "-", що означає збільшення або зменшення залишку відповідного елементу власного капіталу.
Розкриття інформації у примітках до фінансових звітів
18. Усі підприємства розкривають у примітках до фінансових звітів призначення та умови використання кожного елементу власного капіталу (крімстатутного капіталу).
19. Акціонерні товариства наводять у примітках до фінансових звітів інформацію про:
19. 1. Загальну кількість і номінальну вартість акцій, на які передбачають здійснити передплату.
19. 2. Загальну кількість і номінальну вартість акцій, на які здійснена передплата порівняно передбаченими величинами.
19. 3. Загальну суму коштів, одержаних у ході передплати на акції, у такому розрізі:
19. 3. 1. Всі грошові кошти, внесені як плата за акції, із зазначенням кількості акцій.
19. 3. 2. Вартісна оцінка майна, внесеного як плата за акції, із зазначенням кількості акцій.
19. 3. 3. Загальна сума іноземної валюти, внесеної як плата за акції, із зазначенням кількості акцій і курсу, за яким валюту зараховано в обліку.
19.4. Акції у складі статутного капіталу за окремими типами і категоріями:
19. 4. 1. Кількість випущених акцій із зазначенням неоплаченої частини статутного капіталу.
19. 4. 2. Номінальна вартість акції.
19.4. 3. Зміни протягом звітного періоду в кількості акцій, що перебувають в обігу.
19. 4. 4. Права, привілеї та обмеження, пов'язані з акціями, у тому числі обмеження щодо розподілу дивідендів і повернення капіталу.
19.4.5. Акції, що належать самому товариству, його дочірнім й асоційованим підприємствам.
19. 4. 6. Перелік засновників і кількість акцій, якими вони володіють.
19. 4. 7.

 
 

Цікаве

Загрузка...